Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

2017. januári közgyűlés

2017. január 26., csütörtök

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. január 26-án tartotta soron következő rendes ülését. Az ülés kezdetén a jelenlévők egy perces csenddel emlékeztek Danku Attilára, a Fidesz-KDNP frakció tagjára – aki január 14-én hunyt el –, valamint a veronai buszbaleset áldozataira.

A testület sürgősségi előterjesztések megtárgyalásával kezdte a munkát. A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága felhívást tett közzé a Vidékfejlesztési Program keretében a települési önkormányzatok, az önkormányzati társulások, illetve a fentiek konzorciumainak részére a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése érdekében. Debrecen önkormányzata – közgyűlési jóváhagyással – támogatási kérelmet nyújthat be a Felsőpércsi út szilárd burkolatának kiépítésére mintegy 450 méter hosszban (az útszakasz a Kondoroskert utca szilárd aszfaltburkolatának végétől indul a vasúti átkelőhelyig, majd a vasúti átkelőhely után a Levendula utca kereszteződéséig tart). Ez az útszakasz 133 millió forintos költséggel épülhet meg, melyhez 100 millió forint támogatás és 33 millió forint önerő szükséges. A közgyűlés támogatta az előterjesztést.

A város önkormányzata 2016. augusztus 15-én támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel tárgyában. A program célja kültéri sportparkok kialakítása akként, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az általa meghatározott forrás terhére és erejéig fejlesztéseket végez az arra jogosultak által benyújtott és a nemzeti fejlesztési miniszter által elfogadott kérelem alapján. A program keretében a kérelmező által biztosított ingatlanokon létesített sportparkok ellenérték nélkül a kérelmező tulajdonába kerülnek. Debrecen önkormányzata a program keretében összesen 10, egyenként 150 m2 alapterületű sportpark létesítésére pályázott. Első körben – az értékelő bizottság javaslata alapján – a nemzeti fejlesztési miniszter Debrecenben 2 sportpark megépítését támogatja. A közgyűlés döntése alapján az önkormányzat a program keretében megvalósítani kívánt beruházások előkészítése és végrehajtása érdekében együttműködési megállapodást köt a Nemzeti Sportközpontokkal. A tervek szerint a Nagyerdei Stadionnál és a Veres Péter utcai játszótéren építenének sportparkot.

A közgyűlése 2016 decemberében úgy döntött, hogy a Magyar Állam tulajdonát képező, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi joggyakorlásában és a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében álló egyes ingatlanok megvásárlására vonatkozó vételi kérelmét fenntartja. Az ügylet kapcsán a Debreceni Egyetem fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához szükséges források a Nemzeti Földalapból nem biztosíthatóak, ezért a nemzeti fejlesztési miniszter úgy döntött, hogy a szóban forgó ingatlanok a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi joggyakorlásából a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába kerüljenek át. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a fentiekre tekintettel a korábbi értékbecslés aktualizálását kérte. A fentiekre tekintettel szükséges volt az önkormányzat vételi kérelméről szóló korábbi közgyűlési határozat módosítása. Eszerint a Magyar Állam tulajdonát képező, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában és a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében álló alábbi ingatlanok tulajdonjogát 748.396.500 Ft + áfa, azaz 950.463.555 Ft vételár ellenében, per-, teher- és igénymentesen meg kívánja szerezni. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlati kötöttségét 90 napig tartja fenn. Az ingatlanok megvásárlásához szükséges összeget Debrecen önkormányzata 2017. évi átmeneti gazdálkodása terhére biztosítja.

A 2014 és 2020 közötti időszakban városunk alapvető célkitűzése, hogy az Európai Unió egyik gazdaságfejlesztési, kutatásfejlesztési és innovációs központjává váljon, ezért kiemelten fontos, hogy előnyöket biztosítsunk a város közigazgatási területén beruházásfejlesztést és munkahelyteremtést vállaló gazdasági szereplők számára. Ennek érdekében alkotta meg Debrecen közgyűlése 2016. októberi ülésén a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló rendeletét, melynek a hatályba lépése óta alkalmazott eljárás során érzékelhetővé vált, hogy a kérelmezők felé egyértelműbbé váló módosítások átvezetése indokolt a rendelet néhány szakaszán – így többek között a kérelem benyújtásához szükséges feltételek és a szerződéses kötelezettségek egyértelműsítése érdekében. A rendelet szabályai jelenleg szigorúbb követelményeket állapítanak meg a kormányrendelet alapján nyújtható támogatások esetén alkalmazandó eljárásrendről szóló utasítás szabályainál, ezért indokolt volt az azokkal való összhang megteremtése.

A közgyűlés módosította a debreceni 23. számú városrendezési körzet Pesti utca – Kishegyesi út – Dorottya utca – Bartók Béla utca által határolt telektömbjének területére vonatkozó szerkezeti és szabályozási tervet. Eszerint a beépítésre szánt különleges intézményi terület felhasználása (a jelenlegi használatnak megfelelően) beépítésre szánt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület felhasználásra változott. A módosítás összhangban áll az önkormányzat gazdaságfejlesztési érdekével és erősíti a már meglévő telephelystruktúra további fejlesztését.

Az AKSD Városgazdálkodási Kft. a Debreceni Regionális Hulladékkezelő Telepet érintő fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében kérte a terület hatályos településrendezési szabályainak módosítását. Első ütemben egy korszerű hulladékválogató és bálatároló üzemcsarnok megvalósítása és nyílttéri komposztáló bővítése, majd második ütemben – a terület északi területrészén – korszerű hulladék-előválogató üzemcsarnokok valósulnának meg. Mindezek mellett, a Debreceni Regionális Hulladékkezelő Telep szomszédságában lévő Debreceni Állatmenhely területére is vonatkozik a településrendezési eszközök módosítása. Az üzemeltető fejlesztési elképzelései szerint tároló épület, szociális blokk, új kifutók és a hozzá tartozó épületek kerülnének elhelyezésre a telephelyen. A módosítást a közgyűlés jóváhagyta.

A közgyűlés módosította a város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendeletét a 29. számú városrendezési körzet déli, a 43. számú városrendezési körzet északkeleti és az 51. számú városrendezési körzet déli területrészére vonatkozóan. A módosítások célja az érintett területeken a már kialakult gazdasági és lakóterületek belterületként történő rögzítése. Ez lehetőséget biztosít a zárványként megjelenő külterületi területrészek megszüntetésére, valamint a gazdasági terület esetében a külterületi és belterületi határon lévő telekösszevonások és beépítések megvalósítására. A módosítással érintett területeken belül egységesen a belterületi ingatlanokra vonatkozó előírások lesznek érvényesek. Az érintett területek: a Vágóhídi csatorna – 0577 hrsz.-ú út – Monostorpályi út – Vámraktár utca – Kulacs utca – Borzán Gáspár utca – 11275 hrsz.-ú csatorna – 11272/2 hrsz.-ú csatorna; a Gergely utca – Lázár utca – 0533/21 hrsz.-ú, 0533/14 hrsz.-ú beépítésre nem szánt terület – Szávay Gyula utca; a  Lencz utca – 0550/3 hrsz.-ú út – 0550/125, 0550/123, 0550/121, 0550/119, 0550/117 hrsz.-ú beépítésre nem szánt területek – 0550/39 hrsz.-ú út – 0550/47, 0550/46 hrsz.-ú beépítésre nem szánt területek és a 0563 hrsz.-ú út által határolt területrészek.

A közgyűlés Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságából az őt delegáló Jobbik visszahívta Batiz Judit nem képviselő bizottsági tagot, aki helyett Bogdán Szabolcsot jelölte a testületbe. A közgyűlést ezt jóvá hagyta, s a megválasztott új nem képviselő bizottsági tag a testület előtt esküjét le is tette.

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálata jelenleg két telephelyén biztosítja a fogyatékos személyek nappali intézményében ellátottak szociális foglalkoztatását. Az Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Mester Utcai Nappali Intézményében 5 fő, az Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézményében 26 fő munka-rehabilitációja folyik. Jogszabálymódosítás következtében 2017. április 1. napjától a szociális foglalkoztatás helyébe új szolgáltatás, a fejlesztő foglalkoztatás lép. Az emberi erőforrások minisztere általános pályázatot hirdetett fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására a 2017. április 1. és 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozóan. A felhívásra Debrecen önkormányzata pályázatot nyújt be. Sikeres pályázat esetén a szolgáltatást az önkormányzat a szociális szolgálaton keresztül a fogyatékos személyek nappali intézményeiben ellátottak számára kívánja biztosítani.

A „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázati felhívás szerint a közlekedési fejlesztéseknek hozzá kell járulniuk a foglalkoztatás és a mobilitás előmozdításához. A támogatási kérelmek benyújtására 2017. január 19-től 2017. június 29-ig van lehetőség. A vissza nem térítendő támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a. A város önkormányzatának szándékai szerint egy az innovációs iparterület elérhetőségének javítására irányuló, 440 millió forint összköltségű projekt keretében a debreceni Gázvezeték utca korszerűsítése, valamint autóbuszöblök és kijelölt gyalogosátkelő helyek létesítése, továbbá a Debrecen 4. számú főút 221+989 kilométerszelvényében lévő István út–Szoboszlói úti csomópont forgalomtechnikai átalakítása valósulhatna meg. Egy másik, az előzőtől független projekt tervei szerint az Egyetemi Innovációs Park elérhetőségének javítanák 361 millió 50 ezer forint értékű beruházás keretében. Ezen költségkeretnek az uniós forrás terhére elszámolható költség összege 360 millió forint. Ebből kifolyólag az utóbbi projekt sikeres megvalósításához az önkormányzatnak bruttó 1.050.000 forint önerőt kellene biztosítania. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos javaslatot a közgyűlés támogatta.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága a társaság székhelyéül szolgáló Tüzér utca 4. alatti telek ingatlanfejlesztési célú hasznosításáról döntött, ezért új székhely kijelölése szükséges. A Cívis Ház Zrt. tulajdonában lévő, Piac u. 77. alatti volt inkubátorház II. emeletének egy részén található irodák minősültek alkalmasnak. A kiválasztásnál az volt a szempont, hogy az új székhelyül szolgáló ingatlan tagvállalati tulajdonban legyen. Ez alapján javasolt, hogy a társaság új székhelye a Piac utca 77. alatti ingatlan legyen.

A közgyűlés a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. törzstőke-emelésről szóló határozat keretében javasolta a társaság taggyűlésének, hogy döntsön a törzstőke felemeléséről, egyidejűleg a társasági szerződés módosításáról. A cégbíróság a társasági szerződésnek a módosításokkal nem érintett egyik rendelkezésének kiegészítését kérte, ezért szükségessé vált ismét módosítani a kft. társasági szerződését. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet alapján 2017. január 1. napjával a garantált bérminimum összege bruttó 161.000 Ft-ra nőtt. Az ügyvezető munkabére bruttó 152.250 Ft, melyet kötelező megemelni a garantált bérminimum összegéig. A kft. társasági szerződése szerint az ügyvezető díjazásáról a taggyűlés jogosult dönteni, de a közgyűlésnek állást kellett foglalni ebben a kérdésben. Az emelést a közgyűlés egyhangúan támogatta.

Az EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft. nonprofit gazdasági társaságként működik megalapítása óta, azonban több feladata a kulturális közfeladat-ellátáshoz kötődik. Indokolt, hogy az önkormányzat közszolgáltatási szerződést kössön a társasággal, és az közhasznú nonprofit gazdasági társaságként működjön tovább. Az ehhez szükséges okiratok elfogadásáról döntött a közgyűlés.

A Nemzeti Művelődési Intézet és a Cívis Ház Zrt. 2015. január 26. napjával határozatlan időtartamra a Piac u. 26/A alatti épület I. emeletén lévő ingatlanra vonatkozóan helyiségbérleti szerződést kötött.  A szerződés megszűnésének időpontja 2016. december 31. napja tekintettel arra, hogy jogszabályi változás következtében a Nemzeti Művelődési Intézet ezzel a dátummal jogutód nélkül megszűnt, s feladatait a továbbiakban az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. látja el. A szakmai tevékenység és a feladatellátás 2017. január 1. napjától új szervezeti keretek között folytatódik. A közgyűlés javasolja a Cívis Ház Zrt.-nek, hogy a tulajdonában lévő, közel 250 m2 alapterületű, a Piac u. 26/A alatti épület I. emeletén lévő ingatlant adja ingyenesen hasznosításba a NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2017. január 1-jétől határozatlan időtartamra közfeladat ellátása céljából.

A város önkormányzatának tulajdonát képezi a Batthyány utca 24. alatti, 775 m2 nagyságú, „közterületként” megjelölt, a valóságban udvar funkciójú ingatlan. Az ingatlanon szabadtéri rendezvények (pl.: múzeumok éjszakája, koncertek) megtartására is lehetőség nyílna. Az udvar végén található tűzfal alkalmas falfestések, installációk, fényfestés megvalósítására. A közgyűlés jóvá hagyta, hogy az ingatlant határozatlan időtartamra, közfeladat (kulturális szolgáltatás) ellátása és az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása céljából a Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. ingyenes hasznosításába kerüljön.

A közgyűlés 2016 júniusában nyilvános pályáztatás útján történő értékesítésre jelölte ki a Jókai utca 48. alatt található ingatlant. A több alkalommal – legutóbb 2016. december 9-én megjelent nyilvános pályázati felhívásra egy pályázat érkezett. Tekintettel arra, hogy a pályázó által megajánlott vételár ötöde az ingatlanforgalmi szakértők által megállapított forgalmi értéknek, a közgyűlés a pályázatot eredménytelennek nyilvánította.

A szóban forgó ingatlannal közvetlenül szomszédosak a Csap utca 9. és 11. alatti és a Csap utca és a Jókai utca sarkán található ingatlanok. Az önkormányzat a Csap utca 9. és 11. alatti ingatlanok tekintetében a Cívis Ház Zrt. tulajdonrészét megvásárolta. A tulajdonjog átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban jelenleg folyamatban van. A tulajdonjog átvezetését követően az önkormányzat kezdeményezi  az ingatlanok összevonását, mely összevonással egy 3111 m2 nagyságú ingatlan alakulna ki. A közgyűlés arról határozott, hogy nyilvános pályáztatás útján, minimális vételár meghatározása nélkül, 15 millió forint összegű pályázati biztosíték megfizetése mellett a négy ingatlant együttesen értékesíti.

Az önkormányzat tulajdonát képezi a Busi utca 16. alatti, 878 m2 nagyságú, üres, rossz műszaki állapotú épülettel beépített ingatlan. A közgyűlés arról határozott, hogy az ingatlant árverés útján értékesíti, azzal, hogy induló ára 47.400.000 forint (áfamentesen). A vevő a vételárat az árverés napját követő 60 napon belül egy összegben – az induló ár 10 százalékának megfelelő összegű letéti díj beszámításával – köteles megfizetni az önkormányzatnak.

A Lisznyai utca 6. alatti ingatlanban található 4 felnőtt háziorvosi körzet – az ingatlan értékesítésére tekintettel – 2017 februárjában átköltöztetésre kerül a Hadházi út 7-9. alatti ingatlanba, így az orvosi rendelőket tartalmazó táblázatból a Lisznyai utca 6. alatti ingatlant szükséges törölni, ugyanakkor a táblázatot szükséges kiegészíteni a Debrecen, Hadházi út 7-9. alatti ingatlannal. A Thomas Mann utca 45. alatti ingatlanban szintén működik 2 felnőtt háziorvosi körzet. Ez az ingatlan nem szerepel a táblázatban, ezért a táblázatot ezen ingatlannal is szükséges kiegészíteni.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény értelmében a miniszterelnök – a megyei, illetve a fővárosi kormányhivatal javaslatára – határozatlan időre címzetes főjegyzői címet adományozhat az illetékességi területén tartósan kiemelkedő szakmai munkát végző jegyzőnek aki a cím adományozását megelőző tíz évben folyamatosan jegyzői tisztséget tölt be, valamint legmagasabb fokozatú minősítést kap. A címzetes főjegyzői cím adományozása a jegyzők erkölcsi és anyagi elismerésének, megbecsülésének növelését szolgálja. A címzetes főjegyzői címre történő sikeres felterjesztés a jegyző munkásságának országos elismerésével még nagyobb rangot ad a város közigazgatásának és az itt folyó munka szakmai elismerését tovább növeli. Szekeres Antal jegyző megfelel a feltételeknek. 2007. január 1. napja óta folyamatosan ellátja a jegyzői feladatokat és 2008 óta minden alkalommal a legmagasabb fokozatú minősítést kapta. A közigazgatás és az önkormányzatok érdekében kifejtett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Papp László polgármester javasolja, hogy Szekeres Antal jegyző részére a közgyűlés kezdeményezze a címzetes főjegyzői cím adományozását.

Korláth Csabáné 15 éve látja el a Lehel Utcai Óvoda vezetését. 45 éve van a pedagógusi pályán, s ebből 36 éve dolgozik ebben az óvodában. Április 29-től kérte felmentését és 2017. december 27-én közalkalmazotti jogviszonya megszűnésekor nyugdíjba vonul. Vezetői megbízása júliusban jár le, ezért az önkormányzat várhatóan márciusban pályázatot ír ki a vezetői beosztás ellátására. 

A Közterületek elnevezése című napirendi pontot az előterjesztő visszavonta, ezért a közgyűlés nem tárgyalta.

Debrecenben hét települési nemzetiségi önkormányzat (bolgár, görög, német, örmény, roma, román, ruszin) működik. A város önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok együttműködésének részletszabályait megállapodások rögzítik, melyeket minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. Az együttműködési megállapodások most úgy módosultak, hogy az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok számára a készpénzfelvétel lehetőségét – amennyiben átutalással a kifizetés nem teljesíthető – a mindenkori költségvetési rendeletében foglalt szabályok között biztosítja.

A békét biztosítják

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárjának katonái folytatják béketámogató feladatukat Koszovóban. A NATO-parancsnokság alatt működő magyar KFOR (Kosovo Force) kontingens 16. váltásának kibocsátó ünnepségét 2017. január 27-én rendezték a debreceni Kossuth téren.

Részletek

Díjazta legjobbjait a sportiskola

A legjobb egyéni sportolókat, a csapatsportágakban kiemelkedően teljesítő tehetségeket, valamint kiváló edzőiket méltatták a DSC-SI gáláján 2017. január 26-án.

Részletek

95 esztendős lett

A debreceni Szabó Zsigmondné 2017. január 22-én 95 éves lett. Ebből az alkalomból január 25-én otthonában köszöntötte őt Hernádi Zoltán önkormányzati képviselő, valamint Siposné Hüse Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa.

Részletek

Lakossági tájékoztatás, 2017. január 24.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja Debrecen város lakosságát, hogy a szálló por (PM10) légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke 2017.01.23-án egyik mérőállomáson sem haladta meg a riasztási küszöbértéket (100 μg/m3). Két mérőállomáson meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket (75 μg/m3). Az önkormányzat a szmogriadó riasztási fokozatát megszünteti és a tájékoztatási fokozatát rendeli el.

Részletek

2017. július 29., szombat
Márta, Flóra