Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

2016 decemberi közgyűlés

2016. 15.,

Debrecen közgyűlése 2016. december 15-én tartotta ez évi utolsó rendes ülését. A testület többek közt döntött arról, hogy egy az önkormányzat által megvásárlandó iparterületet potenciális befektetőnek kíván továbbértékesíteni.

Debrecen közgyűlése a Lisznyai utca 6. szám alatti orvosi rendelő ingatlanát nyilvános pályázat útján történő értékesítésre jelölte ki. A pályázatra két érvényes ajánlat érkezett. A közgyűlés a pályázat nyertesének Markovits Lászlót hirdette ki, aki 110.000.000 forintot ajánlott az értékbecslő által 81. 313. 500 Ft-ra becsült ingatlanért. A pályázó az ingatlanon családi házat kíván építeni az ingatlan birtokba adásától számított 2 éven belül.

Debrecen önkormányzata partnerként részt vesz az „Interreg Europe” programon belül meghirdetett „String innovatív élelmiszer-klaszter stratégiák” elnevezésű, 2017. január 1-jétől 2021. június 30-ig tartó európai uniós pályázatban. A közgyűlés döntése alapján ehhez a 146.470 euró összegű pályázati támogatás 5%-ának megfelelő, azaz 7.323 euró összegű saját forrást Debrecen önkormányzatának 2017-2021. évi költségvetéseiben biztosítja. A projekt fő célja az egészséges élelmiszerek iránti kereslet növelése az ellátási lánc hatékonyságának javításával és innovatív beszerzési módszerek kidolgozásával. Hosszú távú cél egy egészségesebb társadalom elérése, mely alapját képezi a fenntartható gazdasági növekedésnek. A projekt fő pályázója, vezető partnere a Hollandiában található Észak-Brabant Tartomány. A holland tartományon kívül a projektben még 10 másik partner vesz részt az Európai Unió különböző országaiból – Dél-hollandiai Mezőgazdasági és Kertészeti Szervezet (Hollandia), Emilia Romagna Régió (Olaszország), Állattenyésztési Kutatóközpont (Olaszország), Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország), Debreceni Egyetem (Magyarország), Innovációs, Vállalkozásfejlesztési és Nemzetközi Piacra Lépést Segítő Ügynökség, Castilla y León (Spanyolország), Élelmiszeripari Klaszter, Castilla y León (Spanyolország) Közép-Dánia Régió (Dánia), Kovászna Megyei Kis- és középvállalkozások Egyesülete (Románia), Elzászi Élelmiszeripari Egyesület (Franciaország).

A lakások és helyiségek bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról szóló debreceni helyi önkormányzati rendelet szerint, ha az életveszélyessé minősített lakásból kiköltöztetettek elhelyezése az önkormányzat feladata, a bérbeadó köteles részükre ideiglenes elhelyezést biztosítani. Amennyiben a felajánlott lakást nem fogadják el, úgy arról a bérbeadó a határozatot hozó szervet köteles haladéktalanul értesíteni. Nem önkormányzati tulajdonban lévő lakásban lakott személlyel bérleti szerződést legfeljebb 1 évre lehet kötni.
Az azonnali megoldást igénylő helyzetben lévő személyek esetében a hatósági eljárás (az érintett lakóingatlan(ok) életveszélyessé nyilvánítása) viszonylag hosszabb folyamat, viszont az érintettek helyzetét azonnal rendezni szükséges, ezért a jelenleg szabályozott eljáráshoz képest gyorsabb és rugalmasabb megoldásra van szükség. Ennek érdekében a közgyűlés a hatályban lévő rendeletet most úgy módosította, hogy a polgármester az azonnali megoldást igénylő helyzet bekövetkezését követő döntése alapján az érintettek 30 napra úgynevezett rendkívüli elhelyezést nyerjenek az önkormányzat tulajdonában lévő és a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye részére vagyonkezelésébe adott, s e célra fenntartott lakásokban azzal, hogy a rendkívüli elhelyezés időtartamára az érintetteket bérleti díj és a lakhatással összefüggésben felmerülő rezsiköltségek vonatkozásában őket fizetési kötelezettség nem terheli. A 30 nap elteltét követően az azonnali megoldást igénylő helyzetben lévő személyek átmeneti elhelyezés céljából átköltözhetnek a Cívis Ház Zrt. által erre a célra biztosított önkormányzati tulajdonú lakásba azzal, hogy a bérleti szerződés időtartama legfeljebb 1 év.

A képviselő-testület módosította a közgyűlés által a polgármesterre, valamint a bizottságokra átruházott hatáskörök és feladatok jegyzékét, mely az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet része.  A módosításra egyrészt a közelmúltban bekövetkezett jogszabályváltozások – ezen belül az egyes átruházott hatásköröket érintően a központi jogalkotásban megjelent új rendelkezések, továbbá az önkormányzati rendeletek módosításai –, másrészt a polgármesteri hivatal egyes szervezeti egységei részéről érkező, számos esetben jogalkalmazási, gyakorlati tapasztalatokból származó további ésszerűsítési szempontok alapján volt szükség.

Az országos sajtót is bejárta a hír, hogy nemrég négyes ikrek születtek Debrecenben. A családnál járt Papp László polgármester és Széles Diána alpolgármester, akik felajánlották az önkormányzat segítségét. A Boda-család azt kérte, hogy a város a kisgyermekek ellátásában segítsen. Ez indokolta azt a rendelet-módosítást, amely alapján a három éven aluli kisgyermekek napközbeni ellátását az önkormányzati fenntartásban lévő bölcsődék biztosítják, azonban Debrecen önkormányzata lehetőséget kíván teremteni arra, hogy hármas vagy annál többes ikrek születésekor a szülők segítséget kaphassanak a gyermekeik gondozásához. A többes ikrek napközbeni gyermekfelügyelet keretében történő gondozásának megszervezését a jövőben Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye végzi majd. A szolgáltatást a gyermekek 3 éves koráig, a szülő által igényelt, de legfeljebb napi 8 óra időtartamban, térítésmentesen lehet venni 2017. január 1-jétől. Ehhez az önkormányzat 2 új foglalkoztatottal biztosítja a személyi feltételeket.

Új közterületek létrejötte, valamint valamint az iskola-egészségügyi ellátásban résztvevő nevelési-oktatási intézmények gyermeklétszám-változásai miatt a közgyűlés módosított háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteket, valamint iskola-egészségügyi ellátási területeket. Az új közterületek körzetekhez való sorolásakor figyelemmel voltak arra, hogy az érintettek a lakóhelyükhöz lehetőleg közel vehessék igénybe az egészségügyi alapellátást. Ezen kívül két házi gyermekorvos ellátási területének optimálisabb megosztásával a rendelőkhöz közelebb vehetik igénybe az ellátást az Akadémia utcán és a Böszörményi út 68. alatt lakók.

Befejeződött a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása az Agrár-Innovációs Park területére vonatkozóan. A módosítás a területen belül egy 10 hektár területnagyságú konkrét fejlesztési terület és egy 5 hektár teleknagyságú tartalék terület kialakításának lehetőségét tartalmazza Debrecen város e területet érintő fejlesztési elképzeléseinek biztosítása érdekében. A jelenlegi 40%-os beépíthetőségi arány 50%-ra, az építménymagasság 8,5-12,5 méterről 12,5-15,0 méterre változik. A szabályozás paraméterei kis mértékben változnak, lehetővé téve a jövőbeni fejlesztői igényekhez történő rugalmasabb alkalmazkodást.

A DÉSZ módosítása után tárgyalt a testület egy sürgősségi indítványt. Az önkormányzat a debreceni Agrár-innovációs Park területén található ingatlanokra vonatkozó vételi szándékával kereste meg a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet. Az ingatlanok a Magyar Állam tulajdonában és a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében állnak, a tulajdonosi jogokat pedig a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet gyakorolja. A földalapkezelő szerint az értékesítésnek elvi akadály nincs. Az önkormányzat a megvásárlást követően 10 hektár területű ingatlant versengő ajánlatkérés útján tovább kíván értékesíteni azzal, hogy az eljárásban a ThyssenKrupp Presta Hungary Kft. és az érintett ingatlanokkal szomszédos egyik ingatlan tulajdonosának tulajdonosi körébe tartozó Szinorg Universal Vagyonkezelő Zrt. vegyen részt. A közgyűlés az ingatlan induló árat bruttó 643.655.114 forintban határozza meg.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent, „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogúváros területén és várostérségben” tárgyú felhívásra Debrecen önkormányzata a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatallal konzorciumban 2016-ban támogatási kérelmet nyújtott be, s 3.615.000.000 forint összegű támogatást nyert el. Az együttműködés elsődleges célja a térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének és ezzel a lakosság életszínvonalának növelése, melyet egyrészt a munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javításával, illetve munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésével, másrészt a régió fejlődési potenciálját biztosító munkaerő-minőség és tudás fejlesztésével kívánja megvalósítani. A projekt megvalósítása 2016 szeptember 1-jén elkezdődött. A 2. mérföldkő teljesítési határideje 2016. december 31., amely időszak elvégzendő feladatai között szerepel a paktumszervezet felállítása, s a paktumiroda kialakítása. A paktumnak tizenöt alapító tagja van. A közgyűlés jóváhagyása alapján Debrecen önkormányzata együttműködési megállapodást köt a Hajdú-Bihar Megyei Foglalkoztatási Együttműködés létrehozására.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat – további tíz hazai települési önkormányzat (Biharkeresztes, Debrecen, Derecske, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúsámson, Kaba, Komádi, Nyíradony) és öt határon túli település (Bihardiószeg, Érmihályfalva, Margitta, Nagyszalonta, Székelyhíd) részvételével – kezdeményezte a Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetség felállítását annak érdekében, hogy a Kárpát medencében megtalálható gazdag kulturális és szellemi örökséget, valamint a hagyományokat megismertesse és népszerűsítse. A folyamat eredményeként még ez év februárjában a Derecskén megtartott I. Hajdú-Bihar Megyei Téli Vásáron került sor egy, a hagyományos vidéki értékek mentén történő együttműködés megfogalmazására. A Vásárszövetség létrehozására irányuló együttműködési szándéknyilatkozat aláírását követően a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elkészítette a Vásárszövetség alapszabályának tervezetét. Az érintett önkormányzatok a Vásárszövetség működési formájául az egyesületet választották. A közgyűlés döntése alapján Debrecen önkormányzata alapító tagként részt kíván venni a Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetség egyesületi formában történő megalapításában. Támogatja az egyesület céljainak megvalósítását és elfogadja annak alapszabályát.

A közgyűlés – törvényi lehetőség alapján – közfeladat ellátása céljából ingyenesen hasznosításba adott ingatlanokat egyházaknak, civil szervezeteknek, önkormányzati gazdasági társaságoknak. Az érintetteknek az ingatlanok hasznosításáról – a jogviszonyuk fennállása alatt – évente kell beszámolniuk a közgyűlésnek. A 2015. évről 22 szervezet készített beszámolót. A beszámolót benyújtó szervezetek közül 21 továbbra is igényt tart a hasznosításba kapott ingatlanokra. A közgyűlés a beszámolókat elfogadta.

A 2016. április 28-ai ülésen került a közgyűlés elé a megkérdőjelezhető történelmi szerepű politikusról, Károlyi Mihályról (1875-1955) elnevezett utca névnek módosításáról szóló előterjesztés. A változtatás akkor nem kapott közgyűlési többséget. A legfőbb érv ellene az volt, hogy a névcsere miatt az utca lakói irataik cseréjére és egyéb, ezzel kapcsolatos hivatalos ügyintézésre kényszerülnének például több közműszolgáltatónál. Herpergel Róbert jobbikos önkormányzati képviselő mostani újabb előterjesztése egy adminisztratív problémákat kiküszöbölő javaslatot tartalmazott, miszerint az utca neve változatlan marad, a névadót azonban egyértelműsíteni kell egy újabb tábla kihelyezésével, melynek szövege a következő: „A Károlyi Mihály utca névadója báró Károlyi Mihály (1585–1626) szatmári főispán.” Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta. Ugyancsak elfogadta a testület azt az ehhez az előterjesztéshez tett Fidesz-KDNP frakció által benyújtott módosító indítványt, mely szerint – hasonló logika alapján – a Kisdobos utcán is helyezzenek el egy egyértelműsítő feliratot tartalmazó táblát ezzel a szöveggel: „A Kisdobos utca névadói az 1848/49-es szabadságharc hős kisdobosai.”  

A közgyűlés módosította Debrecen önkormányzata 2015-2018. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai tervét, valamint jóvá hagyta a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.

Szmogriadó riasztási fokozatának elrendelése, 2017. január 23.

Debrecen polgármestere – levegőtisztaság-védelmi hatáskörében eljárva – elrendelte szmogriadó riasztási fokozatát.

Részletek

A 95. születésnap

A debreceni Tóth Sándorné 95 éves lett 2017. január 17-én. Ebből az alkalomból otthonában köszöntötte őt Papp Viktor önkormányzati képviselő, valamint Siposné Hüse Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa.

Részletek

Lakossági tájékoztatás, 2017. január 5.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja Debrecen város lakosságát, hogy 2017. január 4-én – szerdán – a levegőminőség javult, és a szálló por (PM10) légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke már egyik mérőállomáson sem haladta meg a tájékoztatási küszöbértéket, (75 μg/m3) és az egészségügyi határérték alá csökkent mindhárom állomáson.

Részletek

Díjazandók javasolhatók

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hagyományokhoz híven – és 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelete alapján – április 11., a város napja alkalmából díszpolgári címet, Pro Urbe-, mecénás- és sajtódíjat adományoz.

Részletek

Szépségkirálynői játékadományozás

A Magyarok Világszépe Szépségverseny 2016 augusztusában Debrecenben rendezett döntőjének nyertese, Harkányi Cintia szépségkirálynő jótékonysági munkája keretében öt debreceni óvoda, valamint a gyermekvédelmi intézmény részesült nagy értékű játékadományban.

Részletek