Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

DMJV Városi Szociális Szolgálat

2016. június 13., hétfő

DMJV Városi Szociális Szolgálat
Intézményvezető: Szabóné Orosz Éva
Cím: 4029 Debrecen, Víztorony u. 11.
Tel.: 52/533-900
E-mail: szoc.szolgalat@intezmeny.debrecen.hu

DMJV Városi Szociális Szolgálat kötelezően ellátandó feladatköre:
Az intézmény Debrecen Megyei Jogú Város területén, a kiskorú fogyatékos személyek nappali ellátása tekintetében Debrecen Megyei Jogú Város és Hajdú - Bihar Megye közigazgatási területén biztosítja a fenntartó önkormányzat által hatáskörébe rendelt szociális alapszolgáltatások működési feltételeit, szakmai irányítását. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti besorolás alapján az alapszolgáltatások keretében étkeztetést, házi segítségnyújtást és nappali ellátást /idősek klubja, demens idősek klubja, fogyatékos személyek (kiskorú, nagykorú) nappali intézménye/ biztosít.
Működési területén igyekszik olyan mértékű segítségnyújtást biztosítani, amely lehetővé teszi az önálló életvitel fenntartását, az otthon megtartását. Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni. Az ellátásért fizetendő térítési díj mértékét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) rendelet szabályozza.

A DMJV Városi Szociális Szolgálat nem kötelezően ellátandó feladatköre:
Debrecen Megyei Jogú Város területén, a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosának elrendelése alapján otthoni szakápolást működtet. Biztosítja a szakápolási tevékenység működési feltételeit, szakmai irányítását. Az otthoni szakápolás olyan segítségnyújtás, amely lehetővé teszi az önálló életvitel fenntartását, kórházi ápolást rövidít le, vagy vált ki. A szakápoltnak a szolgáltatásért térítési díjat nem kell fizetni.

Étkeztetés:
az ellátási forma keretében az intézmény azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg ebédjéről gondoskodik, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmenetileg nem képesek biztosítani (elsősorban azon személyeknek, akik korukra, egészségi állapotukra, fogyatékosságukra, betegségükre, hajléktalanságukra tekintettel szorulnak ellátásra). Az étkeztetés elvitellel és helyben fogyasztással biztosított. Abban az esetben, amikor az ellátott az idősek klubja szolgáltatás mellett az étkeztetést is igénybe veszi lehetősége van az étel helyben történő elfogyasztására (tekintettel a klubok nyitva tartására). 
Az intézmény kijelölt telephelyén népkonyhát is működtet, ahol helyet biztosít a népkonyhai szolgáltatásban részesülőknek az ebéd helyben történő elfogyasztására. A népkonyha alkalmi jelleggel napi egyszeri legalább egy tál meleg ételt biztosít azoknak a személyeknek, akik a szolgáltatás jogosultsági feltételeinek megfelelnek és más étkeztetési formát nem vesznek igénybe. A szolgáltatás biztosításánál alkalmazni kell a helyi rendeletben meghatározott igénybevételi jogosultsági feltételeket.

Házi segítségnyújtás:
az intézmény ezen ellátás keretén belül gondoskodik azokról az időskorú, beteg személyekről, akik otthonukban, lakókörnyezetükben önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, az önálló életvitel fenntartásához segítségre szorulnak. Az ellátás magába foglalja mindazon módját a saját lakáson történő segítségnyújtásnak, amelyet a rászoruló kora, egészségi állapota miatt elvégezni már nem, vagy csak részben képes. Segítséget jelent az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában. Összetett, szerteágazó tevékenységével – amely az életvitel minden területére kiterjed – teljes körű, kiszámítható, szükséglet szerinti gondozást biztosít a rászorulóknak. Folyamatosságával biztonságérzetet jelent az ellátottaknak. Segíti az ellátottak lakókörnyezetébe való visszailleszkedését.
Házi segítségnyújtást megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, mely az intézményvezető feladata. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

Nappali ellátás:
Idős személyek nappali ellátása (Idősek Klubja): Debrecen közigazgatási területére kiterjedően nyújt nappali ellátást. Saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását biztosítja. Az intézménybe felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel szociális és mentális támogatásra szorul. A nappali ellátás lehetőséget biztosít az ellátottak részére a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
Feladata a szabadidős programok szervezése, szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, hivatalos ügyek intézésének segítése, munkavégzés lehetőségének szervezése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

Demens személyek nappali ellátása (Demens Idősek Klubja): Debrecen közigazgatási területére kiterjedően nyújt nappali ellátást azon demens, idős személyek számára, akik saját otthonukban élnek, és önmaguk ellátására részben képesek. Felvehetőek elsősorban a 60 év feletti korosztály azon tagjai, akik – az orvosszakértői szerv, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter/neurológus/geriáter szakorvos által kiállított szakvélemény a demencia kórképet igazolja – ebben az ellátási formában gondozhatóak, és fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényelnek. A klub a saját otthonukban, családban élők részére nyújt lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Azon ellátottak számára, akik igénylik az étkezést, ebédet is biztosítanak. Kiemelt feladata az időskori demencia kórképekkel rendelkező személyek részére a folyamatos gondozói felügyeletet, az állapot felmérésre épülő fejlesztést, szinten tartást biztosítani, a romlást lassítani.

Kiskorú fogyatékos személyek nappali ellátása: Debrecen Megyei Jogú Város és Hajdú-Bihar megye közigazgatási területére kiterjedően nyújt nappali ellátást a saját otthonukban élő 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére. A fogyatékos személyek nappali intézményében hat-nyolcfős gondozási csoportok kerültek kialakításra. A gondozási csoportok kialakítása során figyelembe veszik az ellátást igénybe vevők életkorát és fejlettségi szintjét. A szolgáltatás lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. Igény szerint biztosítja az ellátottak napközbeni étkeztetését. A kiskorú fogyatékos személyeket ellátó nappali intézmény helyszíne a kiskorú ellátottak fejlesztésére irányuló pedagógiai tevékenységnek. A szakszemélyzet elősegíti a kiskorú ellátottak korai fejlesztését és gondozását, ötéves kortól a fejlesztő nevelést, hatéves kortól a fejlesztő nevelést-oktatást, valamint az iskolai tanulmányok folytatását. A fogyatékos személyek nappali intézménye az ellátást igénybe vevők számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást szervez. Az egyéni gondozási tervben feltüntetett feladatok és célok megvalósítása érdekében a sérültség fokának megfelelő módszereket, eszközöket, erőforrásokat mozgósít.

Nagykorú fogyatékos személyek nappali ellátása: a nagykorú fogyatékos személyeket ellátó nappali intézmények a családban élő, debreceni lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött állandó ápolást nem igénylő, önkiszolgálásra és önellátásra részben képes értelmi fogyatékosok nappali gondozását, a napközbeni tartózkodást, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését biztosítja. A fogyatékos személyek nappali intézménye az ellátást igénybe vevők számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást szervez. Hat-nyolc fős gondozási csoportok kerültek kialakításra. A gondozási csoportok kialakítása során figyelembe veszik az ellátást igénybe vevők életkorát és fejlettségi szintjét. A nappali intézmény igény szerint biztosítja az ellátottak részére az étkeztetést, a szabadidős programok szervezését (sajtótermékek, kártya- és társasjátékok, televíziózás, rádióhallgatás, rendezvények szervezése). Segítséget nyújt a hivatalos ügyek intézéséhez, a speciális önszerveződő csoportok működéséhez, szervezéséhez, a munkavégzés lehetőségének, az életvitelre és életvezetésre vonatkozó tanácsadás szervezéséhez. Az egészségügy körébe tartozó felvilágosító előadásokat szervez.

Otthoni Szakápolás: 
Az Otthoni Szakápolási Szolgálat a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén nyújt kórházi ápolást kiváltó vagy lerövidítő tevékenységet, melyet a beteg háziorvosa rendelhet el. Az ellátási felelőssége szakápolást jelent és azokra a hálózatba kerülő, segítséget igénylő személyekre terjed ki, akik egészségi állapotuk miatt szakápolásra szorulnak és ápolásuk lakásukon végezhető. Az ellátásba bekerülők részére az egyéni sajátosságokhoz, szükségletekhez igazodó szakszerű ápolást biztosítja.

Az otthoni szakápolás keretében végezhető szakmai tevékenységek:
Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása. A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása. Állandó katéter cseréje vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolási feladatok. Az intravénás folyadék- elektrolit pótláshoz kapcsolódó szakápolási feladatok. Balesetek és egyéb műtét utáni szakápolási feladatok, és az önellátás korlátozása esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után. Decubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai, gyógyászati segédeszközök, protézisek szakszerű használatának megtanításához kapcsolódó szakápolási feladatok. Szükség esetén speciális tevékenységek, például szívó alkalmazása. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai. A beteg állapotától függően gyógytorna, fizikoterápia, beszédterápia, diétás tanácsadás biztosítása.
Az otthoni szakápolás és szakirányú szolgáltatás során végzendő feladatok: a beteg pszichés vezetése, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenység megtanítása, melyet maga a beteg és/vagy családja megtehet az egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért. Rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevőkkel.
A fenti tevékenységeket az előírt szakmai képesítéssel rendelkező ápoló, szakápoló, diplomás ápoló és gyógytornász végzi a szakmai kompetencia határok betartásával.

A Városi Szociális Szolgálat szervezeti egységei

Központi Irányítás:

Debrecen, Víztorony u. 11. sz.
Tel.: 52/533-899; 06/30-53-53-138; Tel.- fax: 52/533-900;
E-mail: szoc.szolgalat@intezmeny.debrecen.hu, vszsz@t-online.hu, vszsz1@gmail.com

• Gondozó szolgálatok:
Nagysándor Telepi Gondozó Szogálat Pósa Utcai Idősek és Demens Idősek Klubja
Debrecen, Pósa u. 41. sz.
Tel.: 52/478-043; 06/20-52-03-207

A telephelyen 30 fő nappali ellátását biztosító idősek klubja működik, 20 fő idős és 10 fő demens  idős férőhellyel, házi segítségnyújtásban és étkeztetésben is ez szolgál az ügyfelek számára nyitva álló helyiségként, heti 5 napos nyitva tartással.
Az étkeztetés igénybevétele elvitellel, és - azon ellátottak részére akik, idősek klubja ellátás mellett az étkeztetést (ebéd) is igénybe veszik - helyben történő fogyasztással biztosított.

Működési területe:
Demens idősek nappali ellátása esetében Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
Étkeztetés, házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása vonatkozásában:
• a Balmazújvárosi u., Füredi u., Bem József tér, Péterfia u., Hunyadi u, Mester u., Bartók Béla u, Kunhalom u., Vasútoldal, Bibor u., Tócópart u. és a 4. sz. főút kivezető szakasza által határolt terület,
• a határoló utcák közül a Balmazújvárosi u., Péterfia u., Kunhalom u., Vasútoldal, Bibor u.,
• Kismacs, Nagymacs és Ondód.

Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Kandia Utcai Demens Idősek Klubja
Debrecen, Kandia u. 4/B. sz.
Tel.: 52/315-561; 06/30-53-53-130

A telephelyen 15 főnappali ellátását biztosító, demenseket ellátó idősek klubja működik heti 6 napos nyitva tartással.

Működési területe:
Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

Nagyerdei Gondozó Szolgálat Thomas Mann Utcai Idősek Klubja
Debrecen, Thomas Mann u. 45. sz. 
Tel.: 52/412-367; 52/541-882; 06/30-53-53-128

A telephelyen 30 fő ellátását biztosító idősek klubja működik heti 6 napos nyitva tartással. Munkanapokon ez szolgál a házi segítségnyújtásban és étkeztetésben is az ügyfelek számára nyitva álló helyiségként.
Az étkeztetés igénybevétele elvitellel, és - azon ellátottak részére akik, idősek klubja ellátás mellett az étkeztetést (ebéd) is igénybe veszik - helyben történő fogyasztással biztosított.

Működési területe:
• a Vezér u., Károli Gáspár u., Szabó Lőrinc u., Akadémia u., Böszörményi út, Békéssy Béla u., a Dóczy József u., Nagy Lajos király tér, Egyetem sugárút, Füredi u., Balmazújvárosi u., által határolt terület,
• a határoló utcák közül a Károli Gáspár u., Szabó Lőrinc u., Böszörményi út 39-99; 68-142, Füredi u., Balmazújvárosi u.,
• Domokos Márton kert.

Belvárosi Gondozó Szolgálat Erzsébet Utcai Idősek Klubja
Debrecen, Erzsébet u. 5. sz.
Tel.: 52/412-874; 06/30-53-53-125

A telephelyen 25 fő ellátását biztosító idősek klubja működik, ez szolgál a házi segítségnyújtásban és étkeztetésben is az ügyfelek számára nyitva álló helyiségként, heti 5 napos nyitva tartással.
Az étkeztetés igénybevétele elvitellel, és - azon ellátottak részére akik, idősek klubja ellátás mellett az étkeztetést (ebéd) is igénybe veszik - helyben történő fogyasztással biztosított.

Működési területe:

• az Erzsébet u., Külső vásártér, Nyugati u., Hatvan u., Piac u., Csapó u., Burgundia u., Klaipeda u., Sumen u., Wesselényi u. által határolt terület,
• a határoló utcák közül az Erzsébet u., Piac u., Burgundia u., Klaipeda u., Sumen u., Wesselényi u.,
• Bánk.

Fényesudvari Gondozó Szolgálat Víztorony Utcai Telephely
Debrecen, Víztorony u. 13. sz.
Tel.: 52/324-026; 06/30-53-53-122

A telephely a házi segítségnyújtásban és étkeztetésben (az étel elvitelével) ellátottak számára munkanapokon biztosítja a nyitva álló helyiséget.

Működési területe:
• a vámospércsi kivezető vasútvonal, Kolónia u., Luther u., Keresszegi u., Ótemető u., Virág u., Sarló u., Árpád tér, Csapó u., Burgundia u., Klaipeda u., Sumen u., Wesselényi u., Vágóhid u., Diószegi út, Benczúr Gyula u., Hadházi u., Nyíl u., Piac u., Kálvin tér, Péterfia u., Bem József tér, Füredi út, Egyetem sugárút, Nagy Lajos  király tér, Dóczy József u., Kartács u., által határolt terület 
• a határoló utcák közül Ótemető u., Csapó u., Árpád tér, Diószegi út, Benczúr Gyula u., Bem József tér, Egyetem sugárút, Nagy Lajos király tér, Dóczy József u.,
• Bayk András kert, Haláp, Pallag.

Fényesudvari Gondozó Szolgálat Csapó Utcai Idősek Klubja
Debrecen, Csapó u. 94. sz.
Tel.: 52/413-797; 06/30-53-53-132

A telephelyen 20 fő ellátását biztosító idősek klubja működik heti 6 napos nyitva tartással.  Munkanapokon, ez szolgál az idősek klubja ellátás mellett étkeztetést helyben fogyasztással igénybevevő ellátottak számára nyitva álló helyiségként.

Működési területe:
• a vámospércsi kivezető vasútvonal, Kolónia u., Luther u., Keresszegi u., Ótemető u., Virág u., Sarló u., Árpád tér,  Csapó u., Burgundia u., Klaipeda u., Sumen u., Wesselényi u., Vágóhid u., Diószegi út, Benczúr Gyula u., Hadházi u., Nyíl u., Piac u., Kálvin tér, Péterfia u., Bem József tér, Füredi út, Egyetem sugárút, Nagy Lajos király tér, Dóczy József u., Kartács u., által határolt terület 
• a határoló utcák közül Ótemető u., Árpád tér, Diószegi út, Benczúr Gyula u., Csapó u., Bem József tér, Egyetem sugárút, Nagy Lajos király tér, Dóczy József u
• Bayk András kert, Haláp,  Pallag.

Tócóskerti Gondozó Szolgálat Derék Utcai Idősek Klubja
Debrecen, Derék u. 22. sz.
Tel.: 52/492-410; 06/30-53-53-126

A telephelyen 20 fő ellátását biztosító idősek klubja működik heti 6 napos nyitva tartással. Munkanapokon, ez szolgál házi segítségnyújtásban és étkeztetésben az ellátottak számára nyitva álló helyiségként.
Az étkeztetés igénybevétele elvitellel, és - azon ellátottak részére akik, idősek klubja ellátás mellett az étkeztetést (ebéd) is igénybe veszik - helyben történő fogyasztással biztosított.

Működési területe:
• Tócópart u., Bíbor u., Vasútoldal, Kunhalom u., Bartók Béla u., Dorottya u., Széchenyi u., Nyugati u., Külső vásártét, Erzsébet u., Wesselényi u., Déli sor, Szoboszlói út, Károli Gáspár tér, Mester u., Hunyadi u., Péterfia u., Kálvin tér, Hatvan u., Segner tér, által határolt terület
• a határoló utcák közül a Bartók Béla u., Dorottya u., Nyugati u., Külső vásártér, Déli sor, Szoboszlói út, Károli Gáspár tér, Mester u., Hunyadi u., Kálvin tér, Hatvan u., Segner tér, Nyugati u., Széchenyi u. 57-től és 60-tól,
• Szepes,
• Nagy Mihály kert.

Csapókerti Gondozó Szolgálat Süveg Utcai Idősek Klubja
Debrecen, Süveg u. 3. sz.
Tel.: 52/414-938; 06/30-53-53-127

A telephelyen 20 fő ellátását biztosító idősek klubja működik, ez szolgál a házi segítségnyújtásban és étkeztetésben is az ellátottak számára nyitva álló helyiségként, heti 5 napos nyitva tartással.
Az étkeztetés igénybevétele elvitellel, és - azon ellátottak részére akik, idősek klubja ellátás mellett az étkeztetést (ebéd) is igénybe veszik - helyben történő fogyasztással biztosított.

Működési területe:
• a vámospércsi kivezető vasútvonal, Kolónia u., Luther u., Ótemető u., Virág u., Sarló u., Nyíl u., Hadházi u., 4. sz. főút kivezető szakasza által határolt terület
• a határoló utcák közül Kolónia u., Luther u., Virág u., Sarló u., Nyíl u., Hadházi u., 4. sz. főút kivezető szakasza

Csapókerti Gondozó Szolgálat Ruyter Utcai Telephely
Debrecen, Ruyter u. 21/A. sz.
Tel.: 52/311-361, 06/30-53-53-134

A telephelyen lehetősége van a népkonyhai szolgáltatásban részesülőknek a hét 5 napján az ebéd helyben történő elfogyasztására. Népkonyhán étkezők maximális létszáma 150 fő.

Homokkerti és Józsai Gondozó Szolgálat Szabó Kálmán Utcai Idősek Klubja
Debrecen, Szabó Kálmán u. 33. sz.
Tel.: 52/413-733, 06/30-53-53-135

A telephelyen 15 fő ellátását biztosító idősek klubja működik, ez szolgál a házi segítségnyújtásban  és étkeztetésben is az ellátottak számára nyitva álló helyiségként, heti 5 napos nyitva tartással.

Működési területe:
• a 4. sz. főút kivezető szakasza, Déli sor, Wesselényi u., Vágóhíd u., Diószegi u. által határolt terület,
• a határoló utcák közül Vágóhid u.,
• Pac.

Homokkerti és Józsai Gondozó Szolgálat Deák Ferenc Utcai Idősek Klubja
Debrecen-Józsa, Deák Ferenc u. 7. sz.
Tel.: 52/386-135, 06/30-53-53-129

A telephelyen 15 fő ellátását biztosító idősek klubja működik, ez szolgál a házi segítségnyújtásban és étkeztetésben is az ellátottak számára nyitva álló helyiségként, heti 5 napos nyitva tartással.

Működési területe:
• Kartács u., Békessy Béla u., Böszörményi út, Akadémia u., Szabó Lőrinc u., Károli Gáspár u., Vezér u., Karinthy Frigyes u. által határolt terület,
• a határoló utcák közül a Kartács u., Békessy Béla u., Akadémia u., Karinthy Frigyes u., Vezér u.,
• Józsa, Harstein kert.

Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye
Debrecen, Ifjúság u. 2. sz.
Tel.: 52/453-443; 52/533-093; 06-30-74-34-679

A telephelyen 60 fő nagykorú értelmi fogyatékos személy nappali ellátását - heti 5 napos nyitva tartással - biztosító intézmény működik.

Működési területe:
Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Mester Utcai Nappali Intézménye
Debrecen, Mester u. 22. sz.
Tel.: 52/340-039; 06-30-74-34-678

A telephelyen 30 fő nagykorú értelmi fogyatékos személy nappali ellátását biztosító intézmény működik heti 5 napos nyitva tartással.

Működési területe:
Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ibolya Utcai Nappali Intézménye
Debrecen, Ibolya u. 24. sz.
Tel.: 06-30-21-82-604

A telephelyen 20 fő kiskorú fogyatékos személy nappali ellátását biztosító intézmény működik heti 5 napos nyitva tartással.

Működési területe:
Debrecen Megyei Jogú Város és Hajdú - Bihar Megye közigazgatási területe.

Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Böszörményi Úti Nappali Intézménye
Debrecen, Böszörményi u. 148. sz.
Tel.: 52/532-269, 06-30-53-53-131

A telephelyen 20 fő kiskorú fogyatékos személy nappali ellátását biztosító intézmény működik heti 5 napos nyitva tartással

Működési területe:
Debrecen Megyei Jogú Város és Hajdú - Bihar Megye közigazgatási területe.

Otthoni Szakápolási Szolgálat
Debrecen, Víztorony u. 11. sz.
Tel.: 06-30-43-85-800; Tel.- fax: 52/533-900

Működési területe:
Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

A DMJV Városi Szociális Szolgálat által nyújtott szolgáltatások igénybevétele:
Az ellátás igénybevételének módját az Szt., az igénybevétel eljárási rendjét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet szabályozza.

A Városi Szociális Szolgálat valamennyi szolgáltatásának igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, és/vagy törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Megkönnyítve az ellátást igénylő számára a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kötelező adatszolgáltatást, az intézmény összeállított egy kérelem nyomtatványt, melyet az igénylőnek kitöltésre javasol.
Az ellátás iránti igényt a területileg illetékes gondozó szolgálatnál lehet jelezni, ahol a szolgáltatásra vonatkozó igényt, a kérelem érkezésének napján az intézményi nyilvántartásba felvezetik.
Az ellátás iránti kérelem előterjesztése során valamennyi szolgáltatás esetében be kell nyújtani a jogszabály által meghatározott jövedelemnyilatkozatot, a jogszabályban előírt egészségi állapotra vonatkozó igazolást (kivéve étkeztetés).
Az ellátást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor írásban hozzájárul az adatainak kezeléséhez.
A nyomtatványok beszerezhetőek az intézménynél, illetve letölthetőek a www.debrecen.hu honlapról.

A fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele
iránti kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet.

A demens idősek klubja szolgáltatásának igénybevételéhez
csatolni kell az orvosszakértői szerv, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter/neurológus/geriáter szakorvos által kiállított szakvéleményt, mely a demencia kórképet igazolja.

Házi segítségnyújtás
igénylése esetén a gondozási szükséglet megállapításához kitöltésre kerül az értékelő adatlap. Az intézmény vezetője igazolást állít ki a gondozási szükséglet mértékéről, melyet megküld a kérelmezőnek. Az egy órát el nem érő gondozási szükséglet esetén, a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megállapodás megkötésére nincs mód.

A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogviszony keletkezését a Városi Szociális Szolgálat intézményvezetőjének intézkedése alapozza meg. A kérelemről az intézményvezető dönt.
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt, kivéve népkonyhai szolgáltatás esetén.
A megállapodás tartalmazza az ellátás kezdetének időpontját, az ellátás időtartamát (határozott, vagy határozatlan időtartam megjelölését), az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, valamint az igénybevevőt érintő egyéb elvárásokat, tudnivalókat és kötelezettségeket, az ellátás megszűnésének módját.

Népkonyha igénybevételének módja: 
a népkonyha a helyi rendeletben szabályozott jogosultsági feltételek igazolása - hajléktalan igazolvány felmutatása - után megállapodás megkötése nélkül vehető igénybe.

Otthoni szakápolás igénybevételének módja:
a szakápolás igénybevételét a háziorvos elrendelése alapozza meg. A szolgáltatást az OEP által meghatározott kapacitás mértékéig tudja biztosítani az intézmény.

Szolgáltatói nyilvántartás VSZSZ (.pdf)
Nyitva tartás, ügyfélfogadás (.doc)
Kérelem (.doc)
Egészségi állapotra vonatkozó igazolás (.doc)
Jövedelemnyilatkozat (.doc)
Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez (.doc)
Nyilatkozat gondozási szükséglet igénybevételéről (.doc)
Nyilatkozat adatkezeléshez (.doc)

► DMJV Városi Szociális Szolgálat - Alapító okirat

2017. július 29., szombat
Márta, Flóra

Infobox

DMJV Városi Szociális Szolgálat

4029 Debrecen, Víztorony u. 11.
Tel: (52) 533-900
E-mail: szoc.szolgalat@
intezmeny.debrecen.hu

Igazgató: Szabóné Orosz Éva