Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Önálló szervezeti egységek

Az  Ellenőrzési osztály mint önálló szervezeti egység az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzügyi-gazdasági ellenőrzését látja el. A Polgármesteri Kabinet feladatkörébe tartozik többek közt a gazdaságfejlesztéssel, a városmarketinggel és a városháza kommunikációjával kapcsolatos feladatok.

Részletek

Szervezési és jogi főosztály

Három osztály tartozik ide. A Szervezési osztály testületi, szervezési, iktatói, a Jogi osztály humánpolitikai, jogi és minőségbíztosítási feladatokat lát el. Az Ellátási osztályhoz tartoznak az informatikai, gondnoksági és az általában vett ellátási ügyek.

III.1. A főosztályvezető közvetlen irányításával ellátott feladatok:

a) A Hivatal munkájáról éves beszámoló előkészítése a Közgyűlésnek.
b) A polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző számára érkező megkeresésekre adott válaszlevelek - főosztályok közötti - koordinálása, elkészítése.
c) Törvényességi és más vizsgálatok lefolytatásában közreműködés.
d) Az Európai Uniós tagsággal kapcsolatos jogharmonizációs feladatok ellátása.
e) A Hivatal informatikai feladataival megbízott szervezet és a Hivatal, valamint egyéb számítástechnikai és informatikai szolgáltatókkal történő munkakapcsolat biztosítása.

Részletek

Humán főosztály

Négy osztály tartozik az irányítása alá. Az Igazgatási Osztály elsősorban általános igazgatási, anyakönyvi és vállalkozási ügyekkel foglalkozik. Az Intézményfelügyeleti  Osztály egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatokat, szociális és társadalompolitikai feladatokat, valamint az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési (óvodák), gyermekjóléti és szociális intézmények irányításával kapcsolatos  feladatokat lát el. A Kulturális Osztály kulturális és civil kapcsolatokkal összefüggő, valamint sport és ifjúsági feladatokat lát el.  A Szociális Osztály feladata a rendszeres és az eseti jellegű szociális juttatásokkal összefüggő ügyek ellátása.

A főosztályvezető közvetlen irányításával ellátott feladatok:
1. A Debreceni Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum működésének koordinálása, ülésével kapcsolatos titkári feladatok ellátása.
2. Az önkormányzati fenntartású köznevelési, közgyűjteményi, kulturális, gyermekvédelmi, szociális, és egyéb költségvetési intézmények magasabb vezetői, vezető állású munkavállalói tekintetében pályáztatás, a munkáltatói döntések előkészítése és végrehajtása.
3. Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények statisztikai összefoglaló jelentéseinek koordinálása, továbbítása.
4. Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények közbeszerzési eljárásainak figyelemmel kísérése.
5. Az önkormányzati fenntartású köznevelési, kulturális, előadóművészeti, közgyűjteményi, szociális, gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények szakmai és törvényességi ellenőrzésében való közreműködés.
6. Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények alapító okirataival kapcsolatos közgyűlési előterjesztések elkészítése a szakosztályok javaslatai alapján, a Magyar Államkincstárhoz történő bejelentési kötelezettség ellátása, az alapító okiratokkal kapcsolatos nyilvántartási és egyéb feladatok végzése.
7. Az önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának elkészítésében való részvétel.
8. Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények közalkalmazottai munkáltatói kölcsönével kapcsolatos ügyintézés
9. Az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőivel kapcsolatos, a közgyűlés és polgármester munkáltatói jogkörébe tartozó intézkedések előkészítése és az intézményvezetők személyi anyagának kezelése.
10. Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények közgyűlés által megbízott, közalkalmazotti jogviszonyban álló magasabb vezetői, illetve vezetői, vezető állású munkavállalói, valamint az önkormányzat által alapított közalapítványok kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjai tekintetében felmerülő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása.
11. Az önkormányzati költségvetési intézmények közalkalmazotti álláshelyeinek betöltésére kiírt pályázatok, vagy pályázat nélkül betölthető munkakörök helyben szokásos módon történő közzétételével kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása, továbbá a betöltetlen munkakörökről elektronikus adatnyilvántartás vezetése.
12. Az önkormányzati költségvetési intézmények munkakör-felajánlási lehetőség igénybevételével kapcsolatos feladataival összefüggő fenntartói tájékoztatási kötelezettség teljesítése.
13. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvényben meghatározott, az önkormányzatra háruló esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása.
14. Az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának elkészítése, és a jogszabályokban előírt végrehajtással, felülvizsgálattal kapcsolatos feladatok teljes körű végzése.
15. A főosztályhoz tartozó osztályok és intézmények tevékenységéhez jogi segítségnyújtás és eseti kijelölés esetén képviselet.

Részletek

Gazdálkodási főosztály

Öt osztályt foglal magában. A Pénzügyi osztály látja el a költségvetés tervezésével, a gazdálkodással, a pénzügyi finanszírozással, valamint a számvitellel kapcsolatos feladatokat. A Vagyonkezelési osztályhoz tartoznak az önkormányzati tulajdonú vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és gazdálkodási feladatok. Az Adóügyi osztály pedig a helyi adórendeletek elkészítésén túl a helyi adók nyilvántartásával, elszámolásával, beszedésével, ellenőrzéssel kapcsolatos teendőket is ellátja. A Közbeszerzési osztályon végzik a közbeszerzési eljárások teljes körű adminisztrációját.

V.1. A főosztályvezető közvetlen irányításával ellátott feladatok

a) Az ellenjegyzésre benyújtott szerződések, megrendelések előzetes, jogi szempontok szerinti áttekintése.
b) Támogatási megállapodások előkészítése, ellenjegyzés előtti jogi szempontok szerinti áttekintése.
c) A Pénzügyi Bizottság üléseivel kapcsolatos teendők ellátása.
d) A közbeszerzési eljárások célokmányainak pénzügyi ellenjegyzése.
e) Állásfoglalások, vélemények, jogértelmezések készítése a főosztályt érintő ügyekben.
f) A főosztályhoz tartozó minden osztályt érintő ügyekben koordináló, összefogó, ellenőrző feladat ellátása.

Részletek

Városfejlesztési főosztály

Feladatát két osztály és egy különálló csoport keretében végzi. A Városépítési Osztály beruházási, felújítási, környezetvédelmi és műszaki nyilvántartási feladatokat lát el. A Városüzemeltetési Osztály végzi a közlekedési, vízügyi, energiaügyi és a tág értelemben vett városüzemeltetési ügyek intézését. A Programvégrehajtó Csoport támogatással megvalósuló nagy fejlesztési projektek (közműfejlesztés, közlekedés) megvalósításában működik közre

Részletek

Hatósági főosztály

 Az Igazgatási osztály főként általános igazgatási, szabálysértési és vállalkozási ügyekkel foglalkozik. 

VII.1. A főosztályvezető közvetlen irányítása alá tartozó feladat:
A Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány működésével összefüggő feladatok ellátása.

Részletek

Építésügyi főoszály

Két osztály munkáját fogja össze. A Műszaki osztály feladatkörébe tartozik a szerkezeti és szabályozási tervek előkészítése során a javaslattétel, a véleménnyilvánítás. A Várostervezési osztály településrendezési és -fejlesztési feladatokat lát el.

Részletek

2014. április 19., szombat
Emma

FŐOSZTÁLYOK, OSZTÁLYOK


HUMÁN FŐOSZTÁLY
Főosztályvezető: Dr. Bene Edit
Telefon: 52/517-601
E-mail: human.fo@ph.debrecen.hu

IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Osztályvezető: Dr. Gulyás Tünde
Telefon: 52/517-830
E-mail: igazgatas@ph.debrecen.hu

KULTURÁLIS OSZTÁLY
Osztályvezető: Szentei Tamás
Telefon: 52/517-701
E-mail: kultura@ph.debrecen.hu

SZOCIÁLIS OSZTÁLY

Osztályvezető: Dr. Csanády Edit
Telefon: 52/517-750
E-mail: szocialis@ph.debrecen.hu

INTÉZMÉNYFELÜGYELETI OSZTÁLY

Osztályvezető: Dr. Rácz Julianna
Telefon: 52/517-690
E-mail: intezmenyfelugyeleti@ph.debrecen.hu


SZERVEZÉSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY
Főosztályvezető: Lukácsné Dr. Pócsi Ildikó
Telefon: 52/511-430
E-mail: szervezesi.fo@ph.debrecen.hu

ELLÁTÁSI OSZTÁLY

Osztályvezető: Derzsy Kálmán
Telefon: 52/517-780
E-mail: ellato@ph.debrecen.hu

JOGI OSZTÁLY

Osztályvezető: Dr. Vincze Nóra
Telefon: 52/511-440
E-mail: jog@ph.debrecen.hu

SZERVEZÉSI OSZTÁLY

Osztályvezető: Dr. Németh Ilona
Telefon: 52/511-450
E-mail: szervezes@ph.debrecen.hu


VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY
Főosztályvezető: Varga László
Telefon: 52/511-436
E-mail: varosfejl.fo@ph.debrecen.hu

MŰSZAKI OSZTÁLY
Osztályvezető: Áts László
Telefon: 52/517-801
E-mail: muszak@ph.debrecen.hu

VÁROSÉPÍTÉSI OSZTÁLY

Osztályvezető: Scheffer Attila
Telefon: 52/511-510
E-mail: varosepites@ph.debrecen.hu

VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
Osztályvezető: Dr. Gábor Zsombor
Telefon: 52/511-530
E-mail: varosuzemeltetes@ph.debrecen.hu

VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY

Osztályvezető: Sziki Gyula
Telefon: 52/511-514
E-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu


GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
Főosztályvezető: Szűcs László
Telefon: 52/511-433
E-mail: gazdalkodasi.fo@ph.debrecen.hu

ADÓÜGYI OSZTÁLY
Osztályvezető: Kovács Istvánné
Telefon: 52/517-710
E-mail: helyiado@ph.debrecen.hu

PÉNZÜGYI OSZTÁLY

Osztályvezető: Molnár Éva
Telefon: 52/511-170
E-mail: penzugy@ph.debrecen.hu

VAGYONKEZELÉSI OSZTÁLY

Osztályvezető: Racsmány Gyula
Telefon: 52/511-490
E-mail: vagyonkezeles@ph.debrecen.hu

HIVATALGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
Osztályvezető: Varga Ildikó
Telefon: 52/517-512
E-mail: hivatalgazd@ph.debrecen.hu

KÖZBESZERZÉSI OSZTÁLY
Osztályvezető: Bernáthné Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: 52/511-550
E-mail: kozbeszerzes@ph.debrecen.hu

ÖNÁLLÓ EGYSÉGEK

POLGÁRMESTERI KABINET
Osztályvezető: Tóth Andrea
Telefon: 52/511-467
E-mail: varosmarketing@ph.debrecen.hu  

ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY
Osztályvezető: Almási Zsuzsa
Telefon: 52/511-501
E-mail: ellenorzes@ph.debrecen.hu