Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Debrecen-Apafa, Lőtér u. 3. sz. alatti ingatlan értékesítése

2010. május 12., szerda

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet A Debrecen-Apafa, Lőtér u. 3. sz. alatti, 4571/1 hrsz-ú „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítésére   

1. Pályázatot kiíró szerv neve, címe:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, 4024 Debrecen, Piac u. 20.

2. A pályázat tárgya:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező a debreceni ingatlan-nyilvántartásban 4571/1 hrsz. alatt felvett, a valóságban Debrecen-Apafa, Lőtér u. 3. szám alatt lévő „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan értékesítése.

3. A pályázat célja:
A debreceni ingatlan-nyilvántartásban 4571/1 hrsz. alatt felvett ingatlan értékesítése.

4. Az ingatlanra vonatkozó információk:
Az ingatlan Debrecen Apafai részén, a 4-es számú főút mentén helyezkedik el. A Szabályozási Terv szerinti övezeti besorolása Lk 611855.

Lk kisvárosias lakózóna
6 építészeti karakter :  egyéb
1 építési övezet:  nem kialakult
1 beépítési mód: szabadonálló - terepszerű
8 megengedett legkisebb építési teleknagyság: 2.500 m2
5 megengedett legnagyobb beépítettség mértéke: 40 %
5 megengedett építménymagasság:  8,50 – 12,50 m
 
Környezetében különböző ipari és kereskedelmi telephelyek és lakóépületek találhatóak, területén az alábbi építmények vannak:

„A” jelű Legénységi épület (hagyományos szerkezetű, km. és B-30-as téglafalas tartófalak, Pk jelű vb. födém, lapostető)

Hasznos terület:  pince:  281 m2
Fsz.:  277 m2
I.em.:  279 m2
II.em.:  279 m2
Összesen: 1.116 m2

„B” jelű Legénységi épület (hagyományos szerkezetű, km. és B-30-as téglafalas tartófalak, Pk jelű vb. födém, lapostető)

Hasznos terület:  pince:  279 m2
Fsz.:  272 m2
I.em.:  292 m2
II.em.:  276 m2
Összesen: 1.119 m2

„C” jelű Legénységi épület (hagyományos szerkezetű, km. és B-30-as téglafalas tartófalak, Pk jelű vb. födém, lapostető)

Hasznos terület:  Fsz.:  410 m2
I.em.:  451 m2
II.em.:  451 m2
III.em.:  454 m2
Összesen: 1.766 m2

„D” jelű Konyha, étterem épület 691 m2 (téglafalas, PK. V. közbenső födém, magastető bakdúcos fafedélszékkel, hullámpala fedés)

„E” jelű  Porta épület 49 m2  (téglafalas, lapostetős, lemezfedés, attika)

„F” jelű Garázs épület  56 m2   (B-30- tartófalak, ac. szerkezetű, félnyereg  tető, hullámpala fedés)

„G” jelű Őrszolgálati épület   29 m2  (téglafalas, fafödém, magastető  üres, fafedélszék, szabvány
 palafedés)

„H” jelű Garázs, tároló épület 106 m2     (B-30- tartófalak, ac. szerkezetű félnyereg tető, hullámpala fedés)

5. A pályázati biztosíték kikötése, a vételár megfizetésének feltételei:
A pályázónak 10 MFt összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie DMJV Polgármesteri Hivatal OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11738008-15461009 számú költségvetési elszámolási számlájára, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell az Önkormányzat felé a pályázati anyag részeként. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a közgyűlési döntést követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett 10 MFt összegű pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba előlegként. Amennyiben a szerződés megkötését követően a nyertes ajánlattevő eláll a szerződéstől a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt DMJV Önkormányzata mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki. A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a közgyűlési döntést követő 45 napon belül az adásvételi szerződést megköti és, hogy az általa felajánlott vételár teljes összegét az adásvételi szerződés megkötését követő 60 napon belül megfizeti.

6. A pályázat jellege:  
A pályázat nyilvános, egyfordulós, név megjelölésével lehet pályázni.

7. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- DMJV Főépítészének véleményezésével ellátott olyan, a pályázó fejlesztési elképzeléseit tartalmazó Tervezési program, mely a pályázat tárgyát képező ingatlant is magában foglaló tömbre vonatkozó Településszerkezeti Terv, illetőleg Szabályozási Terv módosításának alapját képezheti.
- az ajánlattevő hasznosításai, fejlesztési elképzeléseit,
- az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
- a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
- az általa vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítésére,
- a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére,
- a vételár vagy ellenszolgáltatás teljesítésére,
- az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.

8. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja, határideje: 
A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának Debrecen, Piac u. 20. I/69. szobájában
”A Debrecen-Apafa, Lőtér u. 3. sz. alatti, 4571/1 hrsz-ú „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítése” feliratú zárt borítékban a pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 20. nap 10.00 óráig személyesen, vagy meghatalmazott útján a pályázó nevének megjelölésével. 

9. Borítékbontás helye, kezdete:  
A pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 20. nap 10.15 órakor, Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály, Debrecen, Piac u. 20. I/69. szoba

10. Kérdések feltevése:
A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása a pályázati felhívás elérhetőségről szóló közlemény megjelenését követő 11. nap 9.00 óráig DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályán írásban történhet (4024 Debrecen, Piac u. 20. I/69.), valamint a vagyonkezeles@ph.debrecen.hu email címre a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A pályázók írásban feltett kérdéseire a kiíró minden érintettnek a kérdésfelvetésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat a pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 14. nap 16.00 óráig megadja.

11. Ajánlati kötöttség időtartama: A benyújtott pályázatok bontását követő 120 nap.

12. Eredményhirdetés módja, helye és várható ideje:
A pályázat eredményéről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt, mely döntést követő 8 napon belül a kiíró a pályázókat írásban értesíti, várhatóan a pályázati hirdetmény megjelenését követő 90 napon belül. Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Mellékletek: 

helyszínrajz
szabályozási tervlap
ortofotó
tulajdoni lap

2017. július 22., szombat
Magdolna