Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

A Kossuth tér kiürítési terve

2007. szeptember 25., kedd

Terv rendeltetése és alapelvei

1.1 A terv rendeltetése, hogy biztosítsa a Debreceni Helyi Védelmi Bizottságnak veszély-helyzet esetén a Kossuth tér esetleges kiürítéséhez szükséges közigazgatási feladatai irá-nyítására, a műszaki és közigazgatási védekezési feladatok összehangolására vonatkozó feladat- és hatáskörének gyakorlásához szükséges információkat, tevékenységi rendet és intézkedéseik alapját.

1.2 A terv alkalmazásának alapelvei:

• A terv a Kossuth téri nagyrendezvényeken összegyűlt tömeg figyelmeztetését, szük-ség esetén a térről történő biztonságos kimenekítését és elhelyezését tartalmazza az emberek életét, testi épségét veszélyeztető viharos erejű szél, jelentős mennyiségű csapadék, illetve egyéb veszélyhelyzetek esetére.

• Jelen terv alkalmazását a védelmi bizottság egyéb intézkedési terveivel összhangban kell értelmezni, különös tekintettel a riasztás-berendelésre, készültségbe helyezésre, szervezeti és tevékenységi kör módosításra, polgári védelmi intézkedésre vonatkozó tervekre.

• Jelen tervben foglaltak végrehajtása során figyelemmel kell lenni a Debreceni Rend-őrkapitányság Kossuth tér biztosítására és kiürítésére vonatkozó tervére, tömegren-dezvények esetére.

2.
Fogalmak

2.1 A rendkívüli időjárásból adódó veszélyeztetettség elemzése
A rendkívüli időjárási viszonyok akkor válnak meteorológiai katasztrófává, ha időtarta-muk, vagy intenzitásuk következtében az anyagi javakat, az egészséges életkörülmények alapvető feltételeit, az élet- és vagyonbiztonságot közvetlen vagy közvetett módon olyan mértékben fenyegeti, hogy az erre rendelt szervezetek előírt védekezési rendben történő védekezési lehetőségeit meghaladja.

A meteorológiai katasztrófák a természeti katasztrófák kategóriájába tartoznak, a geoló-giai, hidrológiai és biológiai katasztrófák mellett, ezekkel szoros kölcsönhatásban, egy-mást előidézve, vagy önállóan fordulhatnak elő. Közös jellemzőjük – a geológiai ka-tasztrófa kivételével –, hogy előrejelzésük nagy biztonsággal és pontossággal lehetséges, így megfelelő szintű védekezéssel a keletkező károk részben megelőzhetők, részben csökkenthetők.

2.2. A rendkívüli időjárás megnyilvánulásának egyes jellemző módjai:

2.2.1. Szélvihar
Azok közé a természeti csapások közé tartozik, amelyek rendkívüli mértékű kialakulása a megyében nem jellemző, de gyakorlatilag bárhol előfordulhat. Ritkán következik be önállóan, olyankor az okozott kár néhány településre korlátozódik. Jelentős károkat tud okozni mind a magán-, mind az önkormányzati épületekben és a közműrendszerekben. Hatása megsokszorozódhat, ha heves esőzéssel, havazással vagy jégveréssel társul.

2.2.2. Felhőszakadás
Azok közé a természeti csapások közé tartozik, amelyek a megyében gyakran előfordul-nak, de csak ritkán éri el azt a mértéket, ami szükségessé tenné a polgári védelem be-avatkozását. Ha bekövetkezése szélviharral együtt, vagy a tavaszi hóolvadás időszaká-ban fordul elő, akkor az okozott kár is jelentősebb.

2.2.3  Jégeső
Ezen természeti csapás meglehetősen nagy károkat okozhat, melynek mértéke nagyban függ a lehulló jégdarabok méretétől. Többnyire lokálisan fordul elő, általában nagyon kis területet érint, de leggyakrabban heves esőzés és/vagy erős szél kíséri.

2.3. A kiürítést megalapozó riasztási fokozatok meghatározása

2.3.1 NARANCS (másodfokú) riasztási fokozat esetén az adott térségben/régióban
viharos szél alakulhat ki, azaz a következő óráktól a szélsebesség meghalad-hatja a 17 m/s-ot. A legerősebb széllökések meghaladják a 17 m/s-os sebessé-get (61 km/h), de nem érik el a 25 m/s-os (90 km/óra) erős vihar fokozatot. Az erősebb fák törzse hajladozik, ágak törhetnek le, sőt a szél erősödésével kisebb fatörzsek is kitörhetnek, akár a cserepet is lesodorhatja a tetőről. Viharos szél-lökés hosszú szeles periódushoz, vagy a nyári félévben csak a zivatarok kör-nyezetére korlátozódóan is előfordulhat, a következő óráktól zivatar várható. A régióban legalább egy zivatarcella ki-alakulása várható. A zivatarok környezetében viharos erősségű szélrohamok is előfordulhatnak. A heves csapadékhullás következtében gyorsan leromlik a lá-tás. A hirtelen lezúduló nagy csapadékot jégeső is kísérheti. Villámlás, menny-dörgés is kapcsolódik a jelenséghez.

2.3.2  PIROS (harmadfokú) riasztási fokozat esetén az adott térségben/régióban
extrém erős szél alakulhat ki, azaz a következő óráktól a szélsebesség megha-ladhatja a 25 m/s-ot. A legerősebb széllökések meghaladják a 25 m/s-os (90 km/óra) erős vihar kategóriát, illetve adott esetben akár elérhetik vagy megha-ladhatják a 33 m/s-os (119 km/h) orkán fokozatot. Ezen szélsebességek ko-moly károkat okozhatnak. Az extrém erős széllökések társulhatnak tartósan vi-haros szélhez (tipikusan erős hidegfrontbetörések esetén) vagy a nyári félévben csak a heves zivatarok környezetére korlátozódóan is, a következő óráktól heves zivatar várható. A fentinél veszélyesebb zivatarok, amelyekhez extrém erős szél (legalább 25 m/s), 2 cm-t elérő vagy azt megha-ladó jégméret és esetenként felhőszakadás méretű csapadék társulhat (néhány óra alatt 30-50 mm-nyi csapadék is hullhat).

3.
Feladatok

Az alábbi feladatok ellátása során együtt kell működni a rendezvény szervezőivel, a biztosí-tásba bevont egyéb szervekkel (mentőszolgálat, katasztrófavédelem, civil biztonsági szolgá-lat), és mind a rendezvényt megelőzően, mind annak tartama alatt a kapcsolatot folyamatosan fenn kell tartani.

3.1 Közterület-igénybevételi eljárás lefolytatása a Kossuth téren történő nagyrendez-vények esetére
Felelős: a Debreceni Közterület Felügyelet vezetője

A közterület-igénybevételi eljárás során kiadott engedély tartalmazza:
-  kötelezést a rendezvény szervezője részére arról, hogy jelen tervben szereplő, veszélyhelyzet esetére, a rendezvény szervezőjére vonatkozó feladatokat meg-ismerte, azokat magára nézve kötelezőnek tartja,
- a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletesével, vala-mint az Országos Meteorológiai Szolgálat Debreceni Állomásával és a Debre-ceni Rendőrkapitányság, valamint az Országos Mentőszolgálat Debreceni
Mentőállomása ügyeletesével a rendezvény ideje alatt folyamatos kapcsolatot tartó kontaktszemély megnevezését, elérhetőségét, aki egyúttal javaslattételre jogosult a rendezvény leállításával, illetve folytatásával kapcsolatosan,
-  veszélyhelyzet esetén a rendezvény leállításával, vagy folytatásával kapcsola-tos, az önkormányzat nevében döntést hozó személy (felelős vezető) megjelölését, elérhetőségét, a Városháza portaszolgálatán keresztül,
- kötelezést a rendezvény szervező részére – a Debreceni Rendőrkapitányság előzetes véleményének kikérése mellett – a rendőri biztosítással kapcsolatos szerződés megkötésére vonatkozóan.
A közterület-igénybevételi engedély másolati példányait el kell juttatni a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az önkormányzat polgárvédelmi ügyintézője, illetve a Debreceni Rendőrkapitányság részére.

3.2 Mentéssel, elsősegélynyújtással kapcsolatos feladatok
Felelős: a rendezvény mindenkori szervezője, Debreceni Rendőrkapitányság

A rendezvényről, annak időpontjáról, várható időtartamáról, valamint a rendezvényen résztvevők megközelítő számáról a rendezvény megvalósítása előtt legalább egy héttel tájékoztatni kell a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, a Debreceni Rendőrkapitányságot, valamint az Országos Mentőszolgálat Debreceni Mentőállomását.
A tájékoztatás célja, hogy a Kossuth téren megrendezésre kerülő nagyobb rendezvények fokozott figyelmet és a rendezvények ideje alatt esetlegesen történő mentések prioritást kapjanak.
 
Rendkívüli esemény bekövetkeztekor, valamint katasztrófa helyzetben a rendezvényt biztosító rendőri erők feladata, hogy a mentésben résztvevők a helyszínt meg tudják kö-zelíteni. Ezen gépjárművek bevezetése az alábbi útvonalon biztosított:
- Péterfia utcán haladva a Kálvin tér – Kossuth tér útvonalon,
- Hatvan utcán haladva a Kossuth térre,
- Széchenyi utcán vagy Kossuth utcán haladva a Piac u. – Kossuth tér útvonalon

3.3 Ügyeleti riasztási rendszer megszervezése, működtetése a Kossuth téren tartandó rendezvény idejére

Felelős: a rendezvény mindenkori szervezője

A Kossuth téren megszervezésre kerülő tömegrendezvény időpontja előtti napon a ren-dezvény szervezője a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatá-sa mellett e-mailen, valamint telefonon kikéri az Országos Meteorológiai Szolgálat Deb-receni Állomásának a rendezvény időpontjára vonatkozó előrejelzését, kijelöli a kon-taktszemélyt, aki a rendezvény ideje alatt folyamatos telefonos, illetőleg e-mailes kap-csolatot tart a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Debreceni Rend-őrkapitányság, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat Debreceni Állomásának ügyeletesével.
A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a rendezvény időpontjában ügyeletet ellátó tisztségviselője azonnal telefonon és e-mailben értesíti a rendezvény szervezője által kijelölt kontaktszemélyt, amennyiben az Országos Meteorológiai Szolgálattól újabb, rendkívüli időjárásra vonatkozó riasztás érkezik.

NARANCS (másodfokú) riasztás esetén az ügyeletet ellátó kontaktszemély tájékoztat-ja a rendezvény szervezőjét, illetve az önkormányzat nevében veszélyhelyzet esetén a rendezvény leállításával, vagy folytatásával kapcsolatban döntést hozó személyt (felelős vezető), aki a mérlegelést követően felkéri a rendezvény szervezőjét, hogy hangosbe-mondón keresztül tájékoztassa a kialakult helyzetről a rendezvényen megjelent lakossá-got, figyelmeztesse az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre, s amennyiben szükséges, gondoskodjon az emberek biztonságos elhelyezéséről a jelen Terv 3. számú mellékleté-ben meghatározott intézményekben, objektumokban.

PIROS (harmadfokú) riasztás esetén az ügyeletet ellátó személy tájékoztatja a ren-dezvény szervezőjét, illetve az önkormányzat nevében veszélyhelyzet esetén a rendez-vény leállításáért felelős személyt (felelős vezető), aki felkéri a rendezvény szervezőjét, hogy a lakosság hangosbemondón történő tájékoztatása mellett a rendezvényt állítsa le, a teret ürítesse ki és gondoskodjon az emberek biztonságos elhelyezéséről a jelen Terv 3. számú mellékletében meghatározott intézményekben, objektumokban.

Az értesítés és a telefonhívás kezdeményezése az ügyeletet ellátó kontaktszemély feladata.
Az ügyeletet ellátó kontaktszemély Debrecen Polgármesteri Hivatal portaszolgálatát értesíti az esetleges veszélyhelyzetről az 511-599-es telefonszámon. A portaszolgálatot teljesítő értesíti az önkormányzat rendezvény leállításával vagy folytatásával kapcsolatban döntést hozó felelős vezetőjét.

3.4 A tér kiürítése esetén a rendezvényen résztvevő tömeg elhelyezése
Felelős: az önkormányzat polgárvédelmi ügyintézője, valamint a kijelölt intézmény(ek) megjelölt ügyintéző(i)

Az önkormányzat polgárvédelmi ügyintézője a rendezvény előtt két nappal felveszi a kapcsolatot a jelen Terv 3. számú mellékletében meghatározott intézmények kijelölt ügyintézőivel, akik a rendezvény idejére elérhetőek, s kiürítés esetén az épülete(ke)t, il-letve helyiség(ek)et az emberek elhelyezése végett kinyittatják.

3.5 Kiürítési, illetve menekülési útvonal meghatározása (2. számú melléklet)

A Kossuth téren tartandó nagyrendezvények alkalmával biztosítani kell a térről kivezető közterület, úgymint:
- Hatvan utca,
- Kálvin tér,
- Csapó utca,
- Bajcsy-Zsilinszky utca,
- Dósa nádor tér,
- Piac utca
- Fűvészkert u.
átjárhatóságát.

Rendezvények alkalmával ezen útvonalak Kossuth térre való becsatlakozási pontjainál, illetőleg attól számított 30 m-es területen a rendőrség, valamint a közterület-felügyelet a gépkocsi parkolási lehetőséget korlátozhatja.
A rendezvény időtartamára benyújtott közterület igénybevételi kérelmek elbírálásakor szintén figyelemmel kell lenni a fenti korlátozásra azzal, hogy tömegrendezvények ese-tén a Hatvan utca Kossuth térre történő becsatlakozásánál a menekülést, illetőleg a tér kiürítését esetlegesen korlátozó és akadályozó tevékenység folytatására nem adható ki közterület- igénybevételi engedély.

4.
Záró rendelkezés

A jelen „Intézkedési terv” a továbbiakban a HVB 20-as számú Intézkedési tervének („Alap-terv”) részét képezi, amely csak az alaptervvel együtt teljes.

Debrecen, 2007. szeptember 1.

Szekeres Antal
HVB titkár


Mellékletek:

1. számú melléklet
Ügyeleti és riasztási rendszer működtetéséhez szükséges elérhetőségek listája

Megnevezés Cím Telefonszám
OMSZ Debreceni Főállomás
(állomásvezető: Jákfalvi Mihály)
4030. Debrecen,
Mikepércsi út 1.
416-708
Hajdú-Bihar Megyei Katasztró-favédelmi Igazgatóság Ügyelete
(igazgató: Mándi László)
4027 Debrecen,
Böszörményi út 46-56
521-920, 521-921
ügyelet: 521-931
fax: 521-945
DMJV Polgármesteri Hivatal  4024 Debrecen, Piac u. 20.  511-595, 
20/437-6580
Országos Mentőszolgálat Debreceni Mentőállomása
(állomásvezető: Dr. Nagy Gergely) 
4025 Debrecen,
Külső vásártér 14. 
411-330, 414-107
Debreceni Rendőrkapitányság (kapitányságvezető: Dr. Sóvágó Sándor r. alezredes) 4024 Debrecen,
Buday É. u. 4.
516-400
fax: 516-413
Debreceni Közterület-Felügyelet
(vezető: Leposa István) 
4026 Debrecen,
Bem tér 14. 
502-530


2. számú melléklet
A Kossuth tér kiürítésére meghatározott menekülési útvonalak3. számú melléklet
Veszélyhelyzet esetére az emberek elhelyezésére alkalmas intézmények, objektumok listája

Megnevezés Cím
Kölcsey Központ
Vezető: Bódor Edit
4026 Debrecen, Hunyadi J. u. 1-3.
(518-400, 518-404)
Debreceni Református Nagytemplom
Vezető: Dr. Bölcskei Gusztáv 
4024 Debrecen, Piac u. 4-6.
(412-694)
DMJV Polgármesteri Hivatal, Régi Városháza
Vezető: Dr. Szekeres Antal
4024 Debrecen, Piac u. 20.
(511-400)
DMJV Polgármesteri Hivatal,
Új Városháza
Vezető: Dr. Fauszt Zoltán
4024 Debrecen, Kálvin tér 11.
(517-700)
Bethlen Gábor Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola
Vezető: Dr.Tóth László Tamásné
4024 Debrecen, Piac u. 8.
(448-790, 412-212)
Kálvin téri bevásárló Központ fedett területei, valamint alagsori része  4026 Debrecen, Kálvin tér
Halköz Üzletház mélygarázsa  4024 Debrecen, Széchenyi u. 6.
Gambrinus köz üzletsor alagsori rész  4024 Debrecen, Gambrinus köz

2017. augusztus 24., csütörtök
Bertelan