Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

A közgyűlés 2007. február 15-i ülésének jegyzőkönyve 14

14./ Napirendi pont: Beszámoló az állandó bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról 2006. évre vonatkozóan

A napirendi ponttal kapcsolatban bizottsági vélemény, képviselői kérdés, frakcióvélemény, képviselői hozzászólás nem hangzott el.

Kósa Lajos
Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.

No: 9
Határozati javaslat
Szavazás: Nyílt
Típusa: Minősített
Eredménye Voks% Szav% Össz%
Igen 46 95.83% 92.00%
Nem 0 0.00% 0.00%
Tartózkodik 2 4.17% 4.00%
 
Szavazott 48 100.00% 96.00%
Nem szavazott 1   2.00%
Távol 1   2.00%
Össz: 50 100.00% 100.00%
Határozat elfogadva
Határozat: 46-0-2

Megállapítja, hogy a közgyűlés a javaslatot 46 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:

22/2007. (II. 15.) Ö.h.

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 22. § (3) bekezdése és a 61. § (2) bekezdésének g) pontja alapján

1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi Bizottsága, Kulturális Bizottsága, Környezetvédelmi Bizottsága, Oktatási Bizottsága, Pénzügyi Bizottsága, Tulajdonosi Bizottsága, Szociális Bizottsága, Városfejlesztési Bizottsága, Ügyrendi Bizottsága, valamint a Józsai Településrészi Önkormányzat beszámolóját az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2006. évre vonatkozóan az 1-10. számú mellékletek szerint.

2./ Felkéri a polgármestert, hogy az állandó bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról szóló 2007. évre vonatkozó bizottsági beszámolókat terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. év második közgyűlési ülés
Felelős:  a polgármester
 
1. számú melléklet
a 22/2007.(II. 15.) Ö.h.-hoz

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi Bizottságának beszámolója
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2006. évben

Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről szóló 2001. évi XXXIV. tv. 4. § (1) bekezdése (a továbbiakban: Törvény) megadja a jogot az önkormányzatnak a szolgáltatási kapacitások tartós kihasználatlansága esetén a módosításra, a szakmai összetétel megváltoztatására.

Az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza a járóbeteg szakellátási kapacitások módosításának, növelésének szabályát.

A többletkapacitás befogadásának engedélyezését a fenntartó – fenntartó hiányában a tulajdonos – az OEP-nek a szolgáltatás teljesítési helye szerint illetékes területi szervéhez történő pályázat benyújtásával kérheti.

DMJV Önkormányzata által a járóbeteg szakellátásra lekötött óraszámokat a VESZ Egészségügyi Kht. működteti.

DMJV Önkormányzat Közgyűlése a 70/2005. (III.31.) Kh. határozatával az Egészségügyi Bizottságra átruházta az egészségügyi szakellátási többletkapacitás befogadásokra és kapacitáslekötés módosítására irányuló pályázatok benyújtásának hatáskörét.

A beszámolási időszakban a szakorvosi és nem szakorvosi normatíván felüli többletkapacitás keretében minimális változás történt.

A pályázat benyújtásához a 32/2004. (IX.4.) Eü. Biz. határozatával járult hozzá az Egészségügyi Bizottság az alábbi szakmák vonatkozásában:
gyermek pszichiátria, nőgyógyászat, EEG laboratórium, felnőtt pszichiátria, gyermekrehabilitáció, reumatológia, laboratórium, ultrahang.

Tekintettel arra, hogy a pályázat eredménye nem került kihirdetésre, ezért a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően az Egészségügyi Bizottság a 38/2005. (X.19.) határozatában október 31-én (határidőre) ismételten benyújtotta a pályázatot, kiegészítve az alábbi szakmákkal:
sebészet, egy napos sebészeti ellátás, felnőtt kardiológia, belgyógyászat-diabetológia, radiológia, központi röntgen diagnosztika.

A határidőre benyújtott egészségügyi szakellátási többletkapacitások befogadására irányuló pályázatok befogadása (finanszírozása) az alábbi szakmák vonatkozásában valósult meg:

• 10 affektív pszichiátriai szakorvosi óra,
• 16 speciális gyermekpszichiátriai szakorvosi óra,
• 90 nem szakorvosi óra a reumatológiai szakrendelésre és a gyermek rehabilitációra.

Továbbá, a VESZ Egészségügyi Kht. pályázaton jogot szerzett az audiológiai szakfeladat (új szakma) szolgáltatásaira és egy új klinikai audiométer működtetésére.
Az új eszköz befogadásával egyidejűleg a szakmán belül 15 szakorvosi óra átcsoportosításával a VESZ Kht. magasabb és folyamatos finanszírozási bevételhez jut.

Szakorvosi óra kapacitás-módosítás tekintetében az Egészségügyi Bizottság öt határozatot hozott az alábbi szakmák tekintetében:

• 4/2005. (II.28.) Eü. Biz. határozat
Pszichiátria, gyermek allergológia
• 10/2005. (III.30.) Eü. Biz. határozat
Gyermek gasztro-enterológia, gyermek neurológia, bőrgyógyászati allergia, nőgyógyászati onkológia, reumatológia
• 5/2006. (II.14.) Eü. Biz. határozat
Gyermek pulmonológia, gyermek nőgyógyászat, felnőtt pszichiátria
• 9/2006. (IV.10.) Eü. Biz. határozat
Reumatológia
 19/2006. (V.23.) Eü. Biz. határozat
Gyermek rehabilitáció

A beszámolási időszakban a szolgáltatási kapacitások módosítása, a szakmai összetétel megváltoztatása az alábbiak szerint módosult:
• 30 szakorvosi óra felnőtt pszichiátria
• 30 szakorvosi óra tüdőgyógyászati allergológia
• 30 gyermek gasztro-enterológia szakorvosi óra
• 15 szakorvosi óra bőrgyógyászati allergológia
• 24 gyermekneurológiai szakorvosi óra
• 5 reumatológiai szakorvosi óra
• 30 nőgyógyászati onkológiai szakorvosi óra szűrésre és gondozásra.

A szolgáltatási kapacitások módosításával sikerült magasabb finanszírozási bevételhez jutnia a VESZ Egészségügyi Kht-nak.

A szakmai összetétel megváltoztatását minden esetben megelőzi a szakorvosi órák, a szakmák, morbiditási mutatók, az orvoshoz fordulás gyakoriságának elemzése. A szakemberek alapos munkájával, folyamatos odafigyelésével a kihasználtsághoz igazított szakmai összetétel megváltoztatásával sikerült a VESZ Kht. költségvetési bevételén javítani.

Összességében megállapítható, hogy a folyamatosan és állandóan változó jogszabályi környezetben a szűkülő finanszírozási lehetőségek között alapos odafigyeléssel javítható a VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht. finanszírozási bevétele.

A beszámolót az Egészségügyi Bizottság a 31/2006. (XII.12.) Eü. Biz. határozatával fogadta el.

         Dr. Kiss Sándor sk.
        Egészségügyi Bizottság elnöke
 
2. számú melléklet
a 22/2007.(II. 15.) Ö.h.-hoz

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának beszámolója
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2006. évben

1./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 278/1995. (XII.11.) Kh. határozat alapján az Önkormányzat intézményei szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását az érintett állandó bizottságokra ruházta át.

A fenti hatáskörben a Kulturális Bizottság 2006-ban az alábbi határozatokat hozta:
7/2006. (I.18.) KB határozat – A Debreceni Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
25/2006. (IV.5.) KB határozat – A Debreceni Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
32/2006. (V.24.) KB határozat – A Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
62/2006. (VIII.30.) KB határozat – A Csokonai Színház Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
71/2006. (XI.29.) KB határozat – A Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
72/2006. (XI.29.) KB határozat – A Debreceni Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

2./ A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény  78. § (5) bekezdés b.) pontja értelmében a települési önkormányzatok közművelődési feladatai közé tartozik az általuk fenntartott közművelődési intézmények éves munkatervének jóváhagyása. Ezt a feladatot Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 75/2001. (IV. 12.) Kh. határozatában a Kulturális Bizottságra ruházta át, melynek megfelelően a bizottság minden év első negyedévében a  költségvetés elfogadását követően napirendjére tűzi az intézményi munkatervek megtárgyalását.
24/2006. (IV.5.) KB határozat – A Csapókerti Közösségi Ház, a Debreceni Művelődési Központ 2006. évi munkatervének jóváhagyása

3./ A 211/2006. (VIII. 10.) Ö.h. alapján a Kölcsey Ferenc ösztöndíj pályázati kiírása és a pályázatok értékelése a Kulturális Bizottság hatáskörébe tartozik. 2006-ban ezen hatáskörben eljárva az alábbi döntés született:
80/2006. (XII.13.) Kb. határozat – A Kölcsey Ferenc ösztöndíj pályázati felhívásáról és a pályázat meghirdetéséről

A beszámolót a Kulturális Bizottság a 81/2006. (XII. 20.) KB határozat határozatával fogadta el.

Somogyi Béla sk.
Kulturális Bizottság elnöke

3. számú melléklet
a 22/2007.(II. 15.) Ö.h.-hoz

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Környezetvédelmi Bizottságának beszámolója
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2006. évben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi zajvédelmi előírásokról és a hangosító berendezések használatának szabályozásáról szóló 12/2001. (IV. 27.) Kr. rendelete, illetve az állattartás helyi szabályozásáról szóló 42/2004. (XII. 14.) Kr. rendelete megalkotásával hatáskört ruházott a Környezetvédelmi Bizottságra.

A hatáskör gyakorlásának rövid bemutatása:
• A helyi zajvédelmi előírások és a hangosító berendezések használatának szabályozásával kapcsolatban a Környezetvédelmi Bizottság zajvédelmi hatóságként jár el. Az önkormányzat közigazgatási területén – a fent nevezett rendelet 1. § (1) bekezdésében felsorolt helyeken – engedélyezheti a hangosító berendezések üzemeltetését. Mint zajvédelmi hatóság az általa meghatározott zajterhelési határérték túllépését, továbbá az engedély egyéb feltételeitől való eltérés esetén a szabálytalan üzemeltetés tényét külön határozatban állapítja meg. Egyidejűleg az üzemeltetőt kötelezi az engedélytől eltérő állapot azonnali megszüntetésére, illetőleg eltiltja a további szabálytalan üzemeltetéstől. Egyes esetekben a zajvédelmi hatóság a berendezés további üzemeltetését határozatban megtilthatja.
• Az állattartás helyi szabályozásával kapcsolatban az ide vonatkozó rendelet 2. §-a szerint a tartható mezőgazdasági haszonállatok egyedszámára, továbbá a 3. § szerint tartható ebek és macskák egyedszámára vonatkozó önkormányzati hatósági jogkörében a Közgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága jár el.  Ezen jogkörében eljárva – az előírások megsértése esetén – az állattartást megtilthatja, továbbá kötelezheti az állattartót, hogy az állattartást az előírt határidőre szüntesse meg, illetőleg állatainak számát a megengedett egyedszámra csökkentse.
DMJV Önkormányzat Közgyűlése Környezetvédelmi Bizottsága feladatellátását alapvetően meghatározza a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, illetve a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény.

A beszámolási időszak a 2006. évben – bizottsági hatáskörben – hozott határozatokra terjed ki.
A fenti időszakban a Környezetvédelmi Bizottság 14 alkalommal ülésezett. 11 alkalommal tartottak rendes nyílt ülést, 12 alkalommal rendes zárt ülést és 2 alkalommal rendkívüli zárt ülést. Összességében az elmúlt év során 87 napirendi pont került megtárgyalásra.
Az év során hozott határozatok száma 82, ebből 20 db közgyűlési előterjesztések megtárgyalása során hozott határozat, míg 62 db bizottsági előterjesztés megtárgyalásából, illetve véleményezéséből származik.
A Környezetvédelmi Bizottság a ráruházott hatáskörét gyakorolva 44 határozatot hozott hangosító berendezések üzemeltetésének engedélyezésével kapcsolatban, 15 határozatot az állattartás helyi szabályozásával kapcsolatban.
A beszámolót a Környezetvédelmi Bizottság a 2/2007. (I. 23.) KVB határozatával fogadta el.

Szabó Miklós sk.
Környezetvédelmi Bizottság elnöke
 
4. számú melléklet
a 22/2007. (II. 15.) Ö.h.-hoz

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Oktatási Bizottságának beszámolója
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2006. évben

DMJV Önkormányzat Közgyűlése az az Oktatási Bizottságra átruházott hatáskörét az SZMSZ 3. számú függelék 3.) pontja tartalmazza.

A feladatellátást alapvetően meghatározza a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a közoktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet.

A beszámolási időszak a 2006. évben - bizottsági hatáskörben - hozott határozatokra terjed ki. A fenti időszakban az Oktatási Bizottság 73 napirendi pontja közül 21 napirendi pontot bizottsági előterjesztésként tárgyalt. Átruházott hatáskörben döntéseket az alábbi témakörökben hozott:

I. A Bizottság az 1/1997. (I.13.) Kh. határozat 3. pontja és a 6. számú melléklete szerint járt el az alábbi hatáskörökben.

a) Az Oktatási Bizottság 65/2006. (XI. 6.) OB határozatával jóváhagyta

a logopédiai ellátás átszervezésével érintett intézmények szervezeti és működési szabályzatát, minőségirányítási programját, valamint a nevelési-oktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét.

A közgyűlés a 165/2006. (VI.29.) Ö.h.-ával átszervezte a logopédiai feladatok ellátását. Az óvodákban és általános iskolákban foglalkoztatott logopédusok a Városi Nevelési tanácsadó jogutódja, a Városi Pedagógiai Szakszolgálat alkalmazásába kerültek. Módosult a Városi Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-ében az intézmény vezetési szerkezete, a hatáskörök átruházása, az ellenőrzés rendszere, a külső kapcsolatok formája. Módosult az Újkerti Nevelési – Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda intézményi prevenciós munkaközösségének tevékenysége. Szükségessé vált az átszervezéssel érintett 17 közoktatási intézmények belső dokumentumainak módosítása.
(1993. évi LXXIX. törvény 40. §, 44. §, 102. §)

b) Az Oktatási Bizottság a 2/2006. (I.16.) OB határozatában meghatározta

a 2006/2007-es tanévre a tanköteles gyermekek beíratásának időpontját az általános iskolákba, valamint az óvodákba, melyről a helyben szokásos módon értesítette az érintetteket. Technikai jellegű útmutatást nyújtott az intézmények magasabb vezetőinek a beírt tanulókról kitöltött segédtáblák, valamint összesítő adatlapok vezetéséről és az azzal kapcsolatos teendőkről. Megállapította és közzétette az óvodák és általános iskolák kötelező felvételi és beiskolázási körzeteinek az utcajegyzékét. A működési körzet területén élő gyermekek, tanulók felvételét, átvételét az óvoda, iskola nem tagadhatja meg.
(1993. évi LXXIX. törvény 16. §, 66. § )

c) Az Oktatási Bizottság a 3/2006. (I.16.) OB határozatában meghatározta

az óvodák éves nyitvatartási idejét. 2006. évben az óvodák július 3-tól 2006. augusztus 4-ig, valamint december 22-től január 1-ig zárva tartanak, az ügyeletet a Bizottság döntése alapján öt kijelölt óvoda látta el.
(1993. évi LXXIX. törvény 90. § (1) bekezdése)

d) Az Oktatási Bizottság a 9/2006. (III. 13.) OB határozatában elfogadta

a közoktatási intézmények minőségirányítási programjai 2004/2005. tanévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót. Az intézményi minőségirányítási programokban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. A minőségirányítási program végrehajtását a nevelőtestület és a szülői közösség évente értékeli. A partneri mérések visszajelzései alapján megállapítható, hogy Debrecen város nevelési-oktatási intézményei olyan színvonalú szolgáltatást nyújtanak, melyet a nevelési, illetve pedagógiai programjaikban,a szülői tájékoztatókban megígértek – a nevelő-oktató munka minden életkori szakaszában. Az intézmények minőségirányítási programjának teljesítése szoros összefüggésben áll az önkormányzati minőségirányítási program végrehajtásával.
(1993. évi LXXIX. törvény 40. § (11)bekezdés)

II. További hatáskört adott át a Bizottságnak a Közgyűlés az alábbi határozatokkal:

293/2000. (XII. 7.) Kh. határozat 3. pontja – átruházza az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben az előzetes felvételi eljárás szervezéséhez szükséges egyetértési jog gyakorlását.

22/2004. (II. 19.) Kh. határozat 4. pontja – átruházza a közoktatási intézmények minőségirányítási programja jóváhagyásának hatáskörét.

37/2005. (II. 10.) Kh. határozat 2. pontja – átruházza a közoktatási intézmények házirendje jóváhagyásának hatáskörét.

A bizottság e hatáskörökben 2006 évben döntést nem hozott.

Összességében megállapítható, hogy az Oktatási Bizottság – a folyamatosan változó jogszabályok adta bizonytalanságok idején is - teljesítette a közgyűlés által átruházott hatáskörben jelentkező feladatait.


A beszámolót az Oktatási Bizottság a 71/2006. (XII. 11.) KB határozat határozatával fogadta el.


Szabó Gyula sk.
Oktatási Bizottság
elnöke
 
5. számú melléklet
a 22/2007. (II. 15.) Ö.h.-hoz

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Pénzügyi Bizottságának
beszámolója
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2006. évben

I. A Közgyűlés által a Pénzügyi Bizottságra átruházott hatásköröket – az SZMSZ 3. számú függelékével összhangban – a bizottság ügyrendjének 1. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- 22/1999. (VI. 30.) Kr. rendelet 7. § (4) bekezdése – ellenőrzi a távhőszolgáltatási díjról szóló rendelet 1. számú mellékletében foglalt számítási mód alkalmazásának helyességét.
- 7/1996. (II. 19.) Kr. rendelet 3. § (2) bekezdése – ellenőrzi, hogy a hatósági víz- és csatornadíj módosítása során a hivatkozott rendelet 1. számú mellékletében foglalt számítási módot megfelelően alkalmazta-e a szolgáltató.
- 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 10. § (2) bekezdés – ingyenes vagy kedvezményes vagyonszerzés a polgármester hatásköre, melyet az illetékes szakbizottság és a Pénzügyi Bizottság előzetes egyetértésével gyakorol.
- 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 12. § (1) bekezdés b.) pontja – 500.000 Ft-ot meghaladó, de 3.000.000 Ft-nál nem nagyobb értékű önkormányzati követelésről való lemondás.
- 7/1999. (II. 15.) Kr. rendelet 1. § (2) bekezdése – dönt önkormányzati biztos kijelöléséről.

II. A Pénzügyi Bizottság 2006. évben a Közgyűlés által átruházott hatáskörében az alábbi határozatokat hozta:
1. 7/1996. (II. 19.) Kr. rendelet 3. § (2) bekezdése – ellenőrzi, hogy a hatósági víz- és csatornadíj módosítása során a hivatkozott rendelet 1. számú mellékletében foglalt számítási módot megfelelően alkalmazta-e a szolgáltató.
A bizottság e tárgykörben egy alkalommal hozott határozatot:
155/2006. (XII.11.) PB határozatával a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II.29.) Kr. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésének figyelembe vételével a Debreceni Vízmű Rt. által benyújtott előterjesztésben szereplő számítási mód alkalmazásának helyességét ellenőrizte, és azt elfogadta.
2. 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 10. § (2) bekezdése – ingyenes vagy kedvezményes vagyonszerzés a polgármester hatásköre, melyet az illetékes szakbizottság és a Pénzügyi Bizottság előzetes egyetértésével gyakorol.

Ebben a tárgykörben három alkalommal hozott határozatot a bizottság:
102/2006. (VI.26.) PB határozatával egyetértett azzal, hogy a PB INVEST Kft. (Debrecen, Petőfi tér 12. sz.) tulajdonát képező 19928/28 hrsz-ú 1098 m2 nagyságú végleges burkolattal ellátott „saját használatú út” megnevezésű ingatlana térítésmentesen DMJV Önkormányzata tulajdonába kerüljön.

103/2005. (VI.26.) PB határozatával nem értett egyet azzal, hogy a Lorinvest Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 2. sz.)  kizárólagos tulajdonát képező 19385/26 hrsz-ú 5489 m2 nagyságú, a 19385/99 hrsz-ú 1 ha 2727 m2 nagyságú és a 19385/253 hrsz-ú 1 ha 7586 m2 nagyságú „saját használatú út” megnevezésű ingatlanok térítésmentesen DMJV Önkormányzata tulajdonába kerüljenek azzal, hogy a térítésmentes tulajdonbaadás szerződése aláírásának idejére a bejáró utakon meglévő üzemelő sorompók véglegesen elbontásra kerülnek, valamint azzal, hogy 2006. december 31-ig a közúthálózat és zöldterület fenntartásáról átadó köteles gondoskodni.
A határozatot sem a Pénzügyi Bizottság, sem a Városfejlesztési Bizottság nem támogatta. A Városfejlesztési Bizottság kérésére a fenti ügyben újabb tárgyalásokat kezdeményeztek. Az egyeztetések nem vezettek eredményre, így az ingatlan átvételére nem került sor.

157/2006. (XII.11.) PB határozatával javasolta, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fogadja el az Alföldi Nyomda Rt. kedvezményes eladási ajánlatát az Rt. tulajdonában álló 0000061 sorozatszámú 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlására s szerződésben és a hozzá kapcsolódó szindikátusi szerződésben foglalt céloknak és feltételeknek megfelelően.

3. 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 12. § (1) bekezdés b.) pontja – 500.000 Ft-ot meghaladó, de 3.000.000 Ft-nál nem nagyobb értékű önkormányzati követelésről való lemondás.

Követelésről való lemondással kapcsolatban a bizottság két alkalommal hozott határozatot, döntése meghozatalánál figyelembe vette, hogy a követelés érvényesítése nem vezetett eredményre és ez nem is várható, vagy az érvényesítés aránytalan ráfordítást eredményezne, illetve a lemondás az Önkormányzat részére a követeléssel összevethető mértékű egyéb előnnyel jár.
35/2006. (III.13.) PB határozatával hatályon kívül helyezte a 32/2005. (III.29.) PB határozat 1. pontját, valamint javasolta DMJV Önkormányzatának a Magyar Nemzeti Cirkusszal (1145 Budapest, Thököly út 109.) szemben fennálló, a debreceni Kishegyesi út és István út által határolt beépítetlen terület bérletére vonatkozó, 2004. május 25-én kelt, 400638 sz. számlában megjelölt 2.184.000 Ft + 546.000 Ft ÁFA, összesen 2.730.000 Ft összegből, a Tulajdonosi Bizottság 140/2004. (V. 24.) TB határozatával elfogadott csökkentett bruttó 650.000 Ft bérleti díjból hiányzó – az előzőleg befizetett 341.250 Ft levonásával fizetendő – 308.750 Ft bérleti díj + az esedékességtől a kifizetésig számított jegybanki alapkamat összegének tartozására vonatkozó követelését továbbra is fenntartani. Ezzel egyidejűleg javasolta a Magyar Nemzeti Cirkusz önkormányzattal szemben fennálló további 2.080.000 Ft összegű követeléséről való lemondását.

100/2006. (VI.26.) PB határozatával egyetértett azzal, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Tícia ’96 Bt-vel szemben fennálló 812.500 Ft összegű behajthatatlan követeléséről lemondjon.

A fentieken túl egy esetben DMJV Önkormányzat Közgyűlése 25/1997. (VI.20.)  Kr. rendelete, továbbá a 195/2006. (VIII.10.) Ö.h. 4.) pontja alapján a Közgyűlés a DMJV Önkormányzatának tulajdonában álló A.K.S.D. Kft-ben meglévő 169 millió Ft névértékű, 49 % tulajdoni arányú törzsbetétjének értékesítésére indított zártkörű pályázatára benyújtott ajánlatok véleményezésére bíráló bizottságként a Tulajdonosi Bizottság mellett a Pénzügyi Bizottságot jelölte ki.

127/2006. (IX.20.) PB határozatával elfogadásra javasolta, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 169 millió Ft névértékű AKSD Kft-ben meglévő üzletrész értékesítésére kiírt zárkörű pályázat nyerteseként a Debreceni Vagyonkezelő ZRt-t jelölje meg, és a szerződést kösse meg.

A beszámolót a Pénzügyi Bizottság a 8./2007. (II. 12.) Sz. B. határozatával fogadta el.

 Madarasi István sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

6. számú melléklet
a 22/2007. (II. 15.) Ö.h.-hoz

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
beszámolója
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2006. évben

I. A Tulajdonosi Bizottság ülései és döntései számának felsorolása után az átruházott hatáskörök tartalmának pontos megnevezését, illetve az átruházásról rendelkező közgyűlési döntések megjelölését követően kerül bemutatásra a hozott határozatok, illetve típusonkénti csoportosítása.
A Tulajdonosi Bizottság 2006. évben 41 alkalommal tartott ülést, melyek jellegét tekintve 30 rendes (ebből 30 nyilvános, 30 zárt), 8 rendkívüli (ebből 1 nyilvános, 7 zárt), továbbá 3 együttes (a Városfejlesztési Bizottsággal, ebből mind nyilvános) ülés volt. Összesen 374 db határozat született.
A Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskörök az alábbiak a hatásköröket delegáló rendelkezések alapján:

- A 326/1991. (XI. 04.) Kgy. számú határozat – a korábban odaítélt lakásvásárlási, építési támogatások másik ingatlanra történő átvitelére irányuló kérelmek elbírálása.
- A 376/1991. (XII. 02.) Kgy. számú határozat – építési telkek beépítési kötelezettségének teljesítésére megállapított határidők meghosszabbítása és az elidegenítési tilalom alóli felmentés adása.
- A 370/1992. (IX. 07.) Kgy. számú határozat – a magánerőből beépíthető üres, családi házépítésre szolgáló építési telkekre és Nagy Sándor telep területére eső, az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon álló felépítmény tulajdonosai részére – részarányuk alapján – az ingatlanok eladásához vevőkijelölés. 
- Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet  5. § (3) bekezdése szerint – amennyiben önkormányzati érdek úgy kívánja, dönt a helyiségek árverés nélkül történő bérbeadásáról és fizetendő bérleti díjról, valamint az önkormányzati tulajdonú helyiségek vagyonkezelésével megbízott gazdasági társaság kezelésében nem lévő helyiségek bérbeadásáról.
- Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 18/1994. (V. 02.) Kr. rendelet 13. § (3) bekezdése szerint – engedélyezi, hogy a szükséges teleknagyságot meghaladó terület adás – vétel tárgyát képezhesse a vásárolni szándékozó bérlő javára.
- A rendelet 18. § (1) bekezdése szerint – a Közgyűlés felhatalmazása alapján kijelöli értékesítésre az önkormányzati tulajdonú helyiségeket.
- A rendelet 19. § (2) bekezdése szerint – a vevő kérelmére engedélyezi az adásvételi szerződésben a vételár hátralék és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjogot és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat más ingatlanra átjegyeztetni.
- Az első lakáshoz jutó fiatalok helyi önkormányzati támogatásáról szóló 59/1997. (XII. 20.) Kr. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint - az első lakáshoz jutó fiatalok támogatás iránti kérelmét beérkezési sorrendben a Cívis Ház Zrt. készíti elő és a Tulajdonosi Bizottság bírálja el.
- A rendelet 6. § (2) bekezdése szerint – a jelzálogjog más ingatlanra történő átvitelére a Tulajdonosi Bizottság ad hozzájárulást
- Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 13/A. § (7) bekezdése szerint – dönt a garzonházi lakásokban elhelyezendő személyekről.
- A rendelet 14. § (1) bekezdése szerint – évente legfeljebb 5 lakásra vonatkozóan dönt az önkormányzati intézmények szolgálati lakásaiban lakók elhelyezéséről.
- A rendelet 19. §-a szerint – hozzájárul a lakásnak nem lakássá történő átminősítéséhez.
- Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 11/2005. (IV.29.) Kr. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint – az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről átruházott önkormányzati hatósági hatáskörben határozattal dönt.
- A rendelet 5. § (1) bekezdése szerint - a fizetésre kötelezett ingatlantulajdonos kérelmére az útépítési érdekeltségi hozzájárulás legfeljebb 24 havi – minden hónap 5. napjáig teljesítendő – kamatmentes részletben történő megfizetését engedélyezi, ha a kérelmező családjában az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át nem éri el, és az erről szóló igazolásokat a kérelemhez mellékeli, vagy az önkormányzattól időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben és / vagy ápolási díjban részesül, és az erről szóló igazolásokat a kérelemhez mellékeli, vagy kéri ezen igazolások beszerzését.
- A lakossági kezdeményezésre megvalósuló út-, járda- és közműépítésekről szóló 22/2005. (VII.5.) Kr. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint dönt a támogatási igényekről.
- A fenti rendelet 6. § (2) bekezdése szerint - a rendeletben meghatározott elbírálási szempontok alapján meghatározza a beruházások megvalósítási ütemét, ha azok becsült bekerülési költsége meghaladja a tárgyévi költségvetésben biztosított összeget.
- Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatási rendszeréről szóló 14/2006. (IV.28.) Ö.r. 2. § (4) bekezdése szerint - a lakóközösségek által benyújtott pályázatokat elbírálja, legkésőbb a pályázat benyújtási határidejétől számított 30 napon belül.
- Az önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI.20.) Kr. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint - egyetért ingyenes, vagy kedvezményes vagyonszerzéssel, amennyiben az nem közterület.
- A rendelet 11. § (2) bekezdése szerint - 1.000.000.- Ft feletti, de 3.000.000.- Ft-ot meg nem haladó nyilvántartási érték esetén dönt önkormányzati ingó vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházásáról, vagy hasznosításáról az illetékes szakbizottság javaslatára.
- A rendelet 17. § b.) pontja szerint – 1.000.000.- Ft feletti, de 10.000.000.- Ft-nál nem nagyobb forgalmi értékű költségvetési szervek, illetve gazdasági társaságok használatába adott korlátozottan forgalomképes ingó vagyon elidegenítéséről dönt a vagyonkezelő szerv vezetőjének javaslatára az illetékes szakbizottság egyetértésével.
- A rendelet 20. § (2) bekezdés a.) pontja szerint – 40.000.000.- Ft és ez alatti forgalmi értékű forgalomképes ingatlanvagyon elidegenítése.
- A rendelet 20. § (3) bekezdése szerint – forgalomképes önkormányzati vagyon hasznosítása.

II. 1./ 2006. évben 2006. augusztus 10-ét megelőzően a Tulajdonosi Bizottságot hatáskörébe tartozó döntésekre a közbeszerzés területén az alábbi szabályok vonatkoztak:
- A 105/2004. (V.27.) Kh. határozat mellékletét képező DMJV Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat II/5. pontja szerint – a beszerzési célokmány, illetve beszerzési engedélyokirat jóváhagyása.
- A szabályzat II/7. pontja szerint – a Közbeszerzési Osztály által előkészített beszerzési célokmányokon, illetve beszerzési engedélyokiratokon alapuló, tárgyévi közbeszerzési terv elfogadása a közbeszerzési terv szükség szerinti módosítása.
- A szabályzat III/1. pontja szerint – bírálóbizottsági feladatok ellátása.
- A szabályzat III/2. pontja szerint – a közbeszerzési eljárás megindításának elrendelése, a Közbeszerzési Osztály előterjesztése alapján, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, az eljárás menteének, az eljárás fajtájának megállapítása, az ajánlati felhívás és dokumentáció, valamint a részvételi felhívás és dokumentáció tartalmának meghatározása, az értékelési eljárás lefolytatása, a közbeszerzési eljárási szakaszokat lezáró határozatok meghozatala.
- A szabályzat VI/6. pontja szerint – a módosított beszerzési célokmány, illetve beszerzési engedélyokirat jóváhagyása, szerződésmódosítási javaslat véleményezése.

2./ DMJV Önkormányzat Közgyűlése a 187/2006. (VIII.10.) Öh-val hatályon kívül helyezte a Közbeszerzési Szabályzat megalkotásáról szóló 105/2004. (V.27.) Kh. határozatot és elfogadta DMJV Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát azzal, hogy a szabályzat előírásait az elfogadását követően indult eljárások esetében kell alkalmazni. A Szabályzat alapján meghatározott hatáskörök az alábbiak:
- A 187/2006. (VIII.10.) Öh. mellékletét képező DMJV Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzat II/4. pontja szerint - a közbeszerzési tervet elfogadja.
- A szabályzat II/8. pontja szerint - dönt a közbeszerzési terv módosításáról.
- A szabályzat II/10. pontja szerint - elfogadja az előzetes összesített tájékoztatót.
- A szabályzat II/16. pontja szerint - a módosított beszerzési célokmányt jóváhagyja.
- A szabályzat III/6. pontja szerint - dönt a közbeszerzési eljárás megindításának elrendeléséről, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának menetéről, az eljárás fajtájának megállapításáról, az ajánlati/ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a részvételi felhívás és dokumentáció tartalmának meghatározásáról, az ajánlattételi határidő egy alkalommal történő meghosszabbításáról, az ajánlattételi határidő lejártáig dönt az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételek módosításáról, az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásnak az ajánlattételi határidő lejártáig történő visszavonásáról.
- A szabályzat III/12. pontja szerint - dönt az értékelő előterjesztés alapján az értékelés során benyújtott ajánlatok érvényességéről.
- A szabályzat III/15. pontja szerint – javaslatot tesz az eljárás nyertesére és a szerződés megkötésére, vagy az eljárás eredménytelenné nyilvánítására, illetve a központosított közbeszerzéshez való csatlakozásra.
- A szabályzat IV/16. pontja szerint – a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításának véleményezése.

III. A hatáskörök átruházásáról rendelkező közgyűlési döntések megjelölését, illetve az átruházott hatáskörök tartalmának pontos meghatározását követően a Tulajdonosi Bizottság által hozott határozatok bemutatása következik típusonkénti csoportosításban:

A . 2006. évben történő ingatlanvagyon elidegenítése, hasznosítása:
1./ Hasznosítás
A hasznosítás tekintetében a bizottság dönt a forgalomképes önkormányzati vagyon hasznosításáról.A bizottság forgalomképes vagyon tekintetében a hasznosítás módjaként árverést, illetve bérlőkijelölést határozott meg, valamint döntött a korábbi bérleti szerződések módosításáról. Ilyen jellegű döntésre 13 alkalommal került sor az alábbiak szerint:
- Debrecen, Diószegi út mellett található 0578/19 hrsz-ú állatvásár céljára szolgáló ingatlan bérbeadására vonatkozó 2001.07.17-én létrejött bérleti szerződés módosítása.
- Debrecen, Kishegyesi u. 46. alatti, 15855/92/A/1 hrsz-ú, „üzlethelyiség” megnevezésű tulajdonrészéből 54/720-ad tulajdoni hányad, 54 m2 nagyságú helyiség bérbeadása.
- Debrecen külterületén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint külterületi és zártkerti termőföldek haszonbérbe adása és haszonbérleti díj meghatározása 2006. évben.
- Debrecen belterületén lévő, „szántó”, „gyep” művelési ágú ingatlanok haszonbérbe adása és haszonbérleti díj meghatározása 2006. évben.
- Debrecen belterületén lévő, „művelés alól kivett területként” nyilvántartott, szántóként, kertként, gyepként hasznosítható ingatlanok haszonbérbe adása és haszonbérleti díj meghatározása 2006. évben.
- Debrecen külterületén a Bayk András kertben lévő 32083 hrsz-ú „gyep” megnevezésű ingatlan 1000 m2 nagyságú részének 2011. december 31-i történő haszonbérbe adása.
- Beépítetlen ingatlanok utazó cirkuszok, illetve vidámparkok részére történő bérbeadás feltételeinek meghatározása 2006. december 31-ig, illetőleg 2007. december 31-ig
- A Balatonföldvári üdülő, a Tiszalöki horgásztanya és Debrecen, Oláh G.u.5.sz. alatti hétvégi ház igénybevétele esetén térítési díjak a meghatározása.
- A debreceni 0147/2 hrsz-ú, „gazdasági épület és udvar” megnevezésű 3404 m2 területű külterületi ingatlan 20 m2 nagyságú részének hasznosítása.
- Debrecen, Kishegyesi u. 36.sz. alatti üzlethelyiség árverés útján történő hasznosítása
- A debreceni 11003 hrsz-ú, 664 m2 alapterületű „üzem” megnevezésű ingatlan 488 m2 nagyságú részének bérbeadása.
- Debrecen, Széchenyi u.63.sz. alatti ingatlan bérbeadása a CÍVIS HÁZ Zrt-nek.
- A Debrecen Miklós u. 47.sz. alatti, valamint a Miklós u. 49.sz. alatti ingatlanok tulajdoni hányadából 250 m2 nagyságú terület bérbeadása.

2./ Elidegenítés:
A Közgyűlés forgalomképes ingatlanvagyon esetében 40.000.000.- Ft és ez alatti forgalmi értékénél az elidegenítés jogát a Tulajdonosi Bizottságra ruházta. Az elidegenítés módjaként árverés, pályáztatás, valamint egyes esetekben vevőkijelölés került meghatározásra.
Ilyen jellegű döntésre 31 alkalommal került sor az alábbiak szerint:
- A debreceni 9042/2 hrsz-ú, Gambrinusz közben található belterületi ingatlan tulajdoni hányadának értékesítése a Cívis Ház Rt-nek.
- Debrecen-Józsa központi területén lévő 27091/25 hrsz-ú 892 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan, valamint a 27091/22 hrsz-ú ”áruház” megnevezésű ingatlan tulajdoni hányadának, cseréje a HÁFÉSZ COOP Rt. (4220, Hajdúböszörmény, Iskola út 9. sz.). tulajdonát képező a 27091/18 hrsz-ú „út”, valamint a 27091/21 hrsz-ú 812 m2 nagyságú „beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok megfelelő tulajdoni hányadára
- Debrecen, Balmazújvárosi úti Nyugati Ipari Park és a 33. sz. főút között elhelyezkedő, 17191/5 hrsz-ú, „beépítetlen terület” nyilvános pályáztatás útján történő értékesítése
- Debrecen, Balmazújvárosi úti Nyugati Ipari Park és a 33. sz. főút között elhelyezkedő, 17191/9 hrsz-ú 1440 m2 nagyságú „benzinkút” megnevezésű ingatlan nyilvános pályáztatás útján történő értékesítése
- Debrecen, Balmazújvárosi úti Nyugati Ipari Park és a 33. sz. főút között elhelyezkedő, 17191/10 hrsz-ú „beépítetlen terület nyilvános pályáztatás útján történő értékesítése
- Debrecen, Sólyom utcában elhelyezkedő, 3175/11 hrsz-ú, 202 m2 nagyságú „közterület” megnevezésű ingatlan 190/202-ed tulajdoni hányadának, valamint a 3185/2 hrsz-ú  „beépítetlen terület” 103/110-ed tulajdoni hányadának értékesítése.
- Debrecen, Veres Péter utcában elhelyezkedő 25232/6 hrsz-on nyilvántartott 4405 m2 nagyságú „beépítetlen terület” 330/4405-öd tulajdoni hányadának, valamint a 3139/14 hrsz-on nyilvántartott 1 ha 9110 m2 nagyságú „közút” megnevezésű ingatlan 10/19110-ed tulajdoni hányadának értékesítése.
- Debrecen, Nagysándor telepi, magántulajdonban lévő felépítményekkel beépített önkormányzati tulajdonú földterületek vételárának meghatározása a felépítmények tulajdonosai számára.
- Debrecen, Péterfia utca 47. sz. alatti 7532 hrsz-ú, „lakóház udvar” megnevezésű ingatlan 344/1000-ed tulajdoni hányadának,, valamint az ezen a tulajdoni hányadon található 7532/A/7 hrsz-ú, 7532/A/8 hrsz-ú, 7532/A/9 hrsz-ú, 7532/A/10 hrsz-ú  társasházi albetétek alatti tulajdoni hányad értékesítése.
- DMJV Önkormányzata tulajdonát képező Debrecen, Balmazújvárosi úti Nyugati Ipari Park és a 33. sz. főút között elhelyezkedő, a 7-2160/2006. sz. változási vázrajz alapján kialakuló 17191/5 hrsz-ú 5169 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanra kiírt nyilvános pályázat elbírálása.
- DMJV Önkormányzata tulajdonát képező Debrecen, Balmazújvárosi úti Nyugati Ipari Park és a 33. sz. főút között elhelyezkedő, 17191/9 hrsz-ú 1440 m2 nagyságú, „benzinkút” megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálása.
- DMJV Önkormányzata tulajdonát képező Debrecen, Balmazújvárosi úti Nyugati Ipari Park és a 33. sz. főút között elhelyezkedő, 17191/10 hrsz-ú 4366 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálása.
- a Debrecen – Szikigyakor területén lévő 02367/12 hrsz-ú, „saját használatú út” 48/1210-ed eszmei hányadának, egyenértékű cseréje a 02367/16 hrsz-ú, „gyep (rét)” művelési ágú, ingatlannak 48/6370-ed tulajdoni illetőségére, valamint a 02367/12 hrsz-ú, „saját használatú út” megnevezésű, 1 külterületi ingatlan 157/1210-ed eszmei hányadának értékesítése.
- Debrecen, Szabó Lőrinc utcai sportteleptől É-ra elhelyezkedő, debreceni ingatlan-nyilvántartásban 19378/35 hrsz-on nyilvántartott „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 13/3587-ed tulajdoni hányadának értékesítése.
- A debreceni 10.674 hrsz-ú 269 m2 nagyságú társasházi ingatlan árverés útján történő értékesítése.
- A debreceni 21216/19 hrsz-ú, Debrecenben az Egyetem sgt.- Füredi út sarkán található belterületi ingatlan 159/1318-ad tulajdoni hányadának értékesítése.
- A debreceni 13810 hrsz-ú, Debrecenben az Előd utcán található belterületi ingatlan 982/1193-ad tulajdoni hányadának értékesítése.
- A debreceni 9035/2 hrsz-ú „járda és üzlet” megnevezésű 272 m2 területű, a valóságban a Jászai Mari utcán található belterületi ingatlan 30/272-ed tulajdoni hányadának értékesítése.
- A debreceni 17257 hrsz-on nyilvántartott, „saját használatú út”, valamint a 17258/2 hrsz-ú 618 m2 nagyságú „saját használatú út”, Debrecen, Bartók Béla utca és Köntösgátsor utca nyomvonala közötti belterületi ingatlanok egyenértékű cseréje.
- A debreceni 62118/31 hrsz. alatt nyilvántartott „út” megnevezésű, Debrecen-Bánk keleti részén található, ingatlan 20/465-öd tulajdoni hányadának értékesítése.
- A 7620 hrsz-ú, 782 m2 területű, „lakóház udvar” megnevezésű, a valóságban Debrecenben, a Péterfia u. 36. szám alatt található belterületi ingatlan 615/1000-ed tulajdoni hányadának árverésen történő értékesítése.
- A debreceni 0505/6 hrsz-ú, Debrecenben a Mikepércsi út városi kivezető szakasza mellett található külterületi ingatlan 255/2340-ed tulajdoni hányadának értékesítése.
- Debrecen, Mester utca 16. sz. alatti 8109/4 hrsz-ú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 3/634-ed tulajdoni hányadának értékesítése.
- A debreceni 12174 hrsz alatt nyilvántartott „közterület” megnevezésű, Debrecen, Várad utca 817 m2 nagyságú ingatlan 3/817-ed tulajdoni hányadának értékesítése.
- A Debrecen-Kismacs, 65115/3 hrsz-ú, „beépítetlen terület” megnevezésű, 901 m2 nagyságú ingatlan árverés útján történő értékesítése.
- Debrecen, 25681/21 hrsz-ú, „beépítetlen terület” megnevezésű, 761 m2 nagyságú ingatlan árverés útján történő értékesítése.
- Debrecen, Lóverseny utca 5. szám alatti, 22011 hrsz-ú, 1668 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű, ingatlan árverés útján történő értékesítése
- A debreceni 15855/112 hrsz-ú 5387 m2 területű „garázs és út” megnevezésű Debrecen, Derék utcai tömbgarázs ingatlan 3533/1.000.000-od tulajdoni hányadának értékesítése.
- A debreceni 12956 hrsz-ú, „lakóház udvar” megnevezésű, Debrecen, Kabar u. 3. sz. alatti 1069 m2 nagyságú ingatlant árverés útján történő értékesítése
- A debreceni 12669/2 hrsz-ú, Debrecenben a Mikepércsi úton található belterületi ingatlannak 62/1246-ed tulajdoni hányadának értékesítése.
- A debreceni 10.404 hrsz-ú, Debrecenben, a Nyíl utca 34. szám alatt levő társasházi ingatlan 81/237-ed tulajdoni hányadának árverés útján történő értékesítése

Önkormányzati költségvetési szervek, illetve gazdasági társaságok használatába adott korlátozottan forgalomképes ingó vagyon elidegenítése
A bizottság 1.000.000.- Ft feletti, de 10.000.000.- Ft-nál nem nagyobb forgalmi értékű ingó vagyon elidegenítéséről dönt.
- A bizottság DMJV Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, a Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium számára feleslegessé vált gépeket, berendezések értékesítése

B. Egyéb
1./ Lakás átminősítése nem lakás célú helyiséggé:
Lakásnak nem lakássá történő átminősítéséhez a Tulajdonosi Bizottság ad hozzájárulást. Két ingatlannal kapcsolatban hozott döntést a bizottság.
- Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a Műhelytelepi Általános Iskola (4034 Debrecen, Faraktár u. 65. sz.) alapító okiratában megjelölt Debrecen, Faraktár u. 65. sz. alatti ingatlanból a 48 m2 nagyságú lakás
- A Debrecen, Piac u. 43 A-B, fsz. 10.sz. alatti 55 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú bérlakás.

2./ Önkormányzati intézmények szolgálati lakásaiban lakó elhelyezése:
Évente legfeljebb 5 lakásra vonatkozóan a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján az önkormányzati intézmények szolgálati lakásaiban lakó elhelyezésére a bérbeadó lakásokat köteles biztosítani, tekintettel erre az alábbi lakásokra vonatkozóan született döntés:
- Lilla Téri Általános Iskola (4031 Debrecen, Vág utca 9.) 54 m2 nagyságú szolgálati lakás,
- Városi Szociális Szolgálat /4029 Debrecen, Víztorony u.11./ 59,94 m2 nagyságú szolgálati lakás.

3./ Lakossági hozzájárulással megvalósuló út- és közműépítések megvalósulási rangsora:
A bizottság 2006. évben meghatározta a megvalósulási rangsort, melyet két alkalommal módosított.
A bizottság megállapította, hogy a Becsky utca ivóvízvezeték építésénél az egy tulajdonosra eső hozzájárulás mértéke a beruházási költség 50 %-a, és a 2007. évi útépítések tavaszi indíthatósága érdekében a jóváhagyott megvalósulási rangsort kiegészítette.

4./ Első lakáshoz jutó fiatalok helyi önkormányzati támogatása:
A bizottság 13 határozatával 184 kérelmezőt összesen 600.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesített. Két kérelmező tekintetében úgy döntött a bizottság, hogy elutasítja a kérelmüket, tekintettel arra, hogy az egyik esetben a támogatási igény benyújtásának időpontjában a jogerős építési engedély 90 napnál régebbi volt, a másik esetben a házasság felbontásáról szóló ítélet jogerőre emelkedésekor az adásvételi szerződés 90 napon túli volt.
A bizottság 7 kérelmezőt vissza nem térítendő kamattámogatásban részesített, tekintettel arra, hogy a rendeletben foglalt feltételeknek megfeleltek.
A bizottság DMJV Önkormányzata, mint jelzálogjog jogosult képviseletében 5 esetben járult hozzá a kérelmezők kérelmének helyt adva a 600.000.- Ft összegű kamatmentes visszatérítendő támogatás és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog más ingatlanra történő átviteléhez.

5./ Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása árverés nélkül:
Az árverés nélkül történő bérbeadásról és a fizetendő bérleti díjról a Tulajdonosi Bizottság dönt, tekintettel erre, az alábbi határozatok születettek.
- A bizottság árverés nélküli bérbeadásra kijelölte a Debrecen, Hunyadi János utca 1-3. szám alatt található 8314/1 hrsz-ú ingatlanon lévő Kölcsey Központ épületegyütteséből a DMJV Önkormányzata tulajdonát képező Kongresszusi Központot,
- A bizottság árverés nélküli bérbeadásra jelölte ki a Debrecen, Hunyadi János utca 1-3. szám alatt található 8314/1 hrsz-ú ingatlanon lévő Kölcsey Központ épületegyütteséből DMJV Önkormányzata tulajdonát képező, galéria funkciójú felülépítményt.

6./ A Közgyűlés által értékesítésre kijelölt önkormányzati tulajdonú helyiségek elidegenítése:

- Debrecen, Simonffy u. 59.sz. alatti 12 m2 alapterületű üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség és a Debrecen, Rákóczi u.9.sz. alatti 25 m2 alapterületű, üres nem lakás céljára szolgáló pincehelyiség árverés útján történő értékesítése
- a debreceni 10745/A/6 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Apafi u.50.sz. alatti 19 m2 alapterületű, az udvar hátsó részén elhelyezkedő ingatlant értékesítése a Cívis Épületkarbantartó Kft-nek,
- Debrecen, Hatvan u. 6.sz. alatti 50 m2 alapterületű bérelt lépcsőházból megközelíthető helyiség értékesítése
- a Debrecen, Jerikó u.26.sz. alatti Társasház közös tulajdonát képező motorkerékpár tárolónak, a földhivatali átvezetést követően a debreceni 21387/A/96 hrsz-ú, 12. sorszámmal megjelölt 20 m2 alapterületű garázsnak a DMJV Önkormányzata, mint tulajdonostárs tulajdonát képező tulajdoni hányadának értékesítése.

7./ Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatására kiírt helyi pályázat elbírálása
a.) A bizottság úgy döntött, hogy „az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatására” kiírt helyi pályázati eljárás keretében benyújtott pályázatokat az alábbi társasházak vonatkozásában
- eredményesnek nyilvánítja:
4026 Debrecen, Hajó u. 2-4. sz. (hrsz.: 7689/18)
4026 Debrecen, Bethlen u. 42-44. sz. (hrsz.: 7689/6)
4032 Debrecen, Görgey u. 4. sz. (hrsz.: 21479)
4032 Debrecen, Menyhárt J. tér 1-6. sz. (hrsz.: 21379)
4032 Debrecen, Böszörményi út 39-53. sz. (hrsz.: 21378)
4032 Debrecen, Károlyi M. u. 5. sz. (hrsz.: 21419)
4025 Debrecen, Piac u. 7-9. sz. (hrsz.: 8532/6)
4032 Debrecen, Borbíró tér 1-4. sz. (hrsz.: 21402)
4024 Debrecen, Batthyány u. 5-7-9. sz., Jászai Mari utca 7-9. sz. (hrsz.: 9034)
4031 Debrecen, Trombitás u. 11. sz. (hrsz.: 15120/1)
4031 Debrecen, Vargakert u 1-3. sz. (hrsz.: 15094/6)
4031 Debrecen, Szoboszlói út 18-20. sz. (hrsz.: 15094/9)
4028 Debrecen, Kardos u. 17./a sz. (hrsz.: 20813)
4028 Debrecen, Kardos u. 21./a sz. (hrsz.: 20813)
4028 Debrecen, Kardos u. 25/a sz. (hrsz.: 20813)
4028 Debrecen, Kardos u. 29./a sz. (hrsz.: 20813)
4031 Debrecen, Krónikás u. 3-5-7. sz. (hrsz.: 15118)
4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 67-69-71. sz. (hrsz.: 21699/6)
4031 Debrecen, Vincellér u. 2. sz. (hrsz.: 15855/26)
4027 Debrecen, Domonkos L. u. 8-18. sz. (hrsz.: 20135, 20136, 20137)
4028 Debrecen, Damjanich u. 36. sz. (hrsz.: 10836)
4028 Debrecen, Vasvári Pál u. 3-5. sz. (hrsz.: 10836)
4024 Debrecen, Csapó u. 4-6. sz. (hrsz.: 8417)
4027 Debrecen, Sinai M. u. 17-21. sz. (hrsz.: 20206)
4028 Debrecen, Szigligeti u. 4-10. sz. (hrsz.: 10946/3)
4031 Debrecen, Derék  u. 18. sz. (hrsz.: 15855/80)
- eredménytelennek nyilvánítja formai, tartalmi okok miatt:
4032 Debrecen, Cívis u. 12. sz. (hrsz.: 21406)
4027 Debrecen, Dózsa Gy. u. 9. sz. (hrsz.: 20331)
4027 Debrecen, Egyetem sgt. 32. sz. (hrsz.: 21218)
4027 Debrecen, Füredi u. 34. sz. (hrsz.: 20213)
A bizottság a hiánypótlásokra figyelemmel határozatát módosította és a pályázatot eredményesnek nyilvánította az alábbi két társasház tekintetében:
4032 Debrecen, Károlyi M. u. 5. sz. (hrsz.: 21419)
4027 Debrecen, Sinai M. u. 17-21. sz. (hrsz.: 20206)

C. Közbeszerzés
2006. évben közbeszerzési tárgyú előterjesztéseket, illetve azok alapján hozott határozatokat 4 tárgykör köré csoportosíthatjuk, egyrészt a Közbeszerzési Terv elfogadása, illetve annak módosítása, valamint ebben az évben lefolytatott közbeszerzési eljárások fajták szerinti felsorolása, központosított közbeszerzési eljáráshoz történő önkéntes csatlakozás, illetve a korábban lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött szerződés módosításának a véleményezése.
A felsorolt, lefolytatott közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan a bizottság témánként több határozatot hozott, tekintettel az eljárás megindítására, értékelésére, esetleges határidő meghosszabbítására, ezen előterjesztés csak a lefolytatott eljárások fajtánkénti felsorolását tartalmazza.

1./ Közbeszerzési Terv elfogadása, illetve módosítása:
A bizottság elfogadta a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi Közbeszerzési Tervét és felkérte a Jegyző útján a Közbeszerzési Osztály vezetőjét, hogy amennyiben a tervhez képest változás következik be, a szükséges módosításról a Tulajdonosi Bizottság elé történő újbóli előterjesztésről gondoskodjon.
A bizottság 2006. évben két esetben módosította Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi Közbeszerzési Tervét.
 

2./ 2006. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások eljárási fajtánkénti felsorolása:
a) Nyílt közbeszerzési eljárások:
- „Megbízási szerződés – a Debrecen város és környéke szennyvízelvezetése és – tisztítása projekttel kapcsolatos – mérnöki és műszaki felügyeleti munkák ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Étkezési utalványok beszerzése 2006. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás
„Debrecen és környéke csatornázása és szennyvízkezelése projekttel kapcsolatos PR és tájékoztatási tevékenység ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen és környéke csatornázása és szennyvízkezelése – Szakértői segítségnyújtás a Projekt Végrehajtási Egység részére” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Önkormányzati vagyon-, felelősség-, baleset- és gépjármű (casco, és kötelező) biztosítás” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Egységes irányító berendezés létesítése, a Debreceni Repülőtér repülésirányítási rendszerének korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Lakossági hozzájárulással megvalósuló utak tervezése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen közigazgatási területén  kátyúzási, útburkolat javítási és járdajavítási – építési munkálatok” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debreceni repülőtér infrastruktúrájának tervezése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Békessy Béla Általános Iskola épületegyüttesének Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziummá való átalakítása kiegészítő munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen város és térsége szennyvízelvezetési program” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „DMJV Önkormányzat kezelésében levő közúti jelzőtáblák és azok tartóoszlopainak, valamint egyéb forgalomtechnikai eszközök pótlásához szükséges anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítések I. ütem (11 utca)” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „DMJV Önkormányzata tulajdonában lévő, Debrecen, Epreskert u.76.sz. alatt lévő iparosított technológiával épült lakóépület energiatakarékos felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Hitelfelvétel 2006. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „13 db iparosított technológiával épült lakóépület energiatakarékos felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen, iparterületi útjainak út, és közműépítése, Bartók Béla út – ROP - 2.1.2. – 2004 -08-0001/37 azonosító számú projekt, valamint a Bartók Béla út rekonstrukciójával kapcsolatos ROP pályázaton kívüli beruházási munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Bölcsődék akadálymentesítésével kapcsolatos felújítási és építési munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Iskolatej beszerzés, II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Színház funkcióra alkalmas építmény beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debreceni repülőtér területén a TPH és BTEX szennyezés, Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által meghatározott D kármentesítési határérték alá csökkentése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítések II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „5 db iparosított technológiával épült lakóépület energiatakarékos felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása – Debreceni szennyvíztisztító telep korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Veress Péter utcai óvodaépület tervezése és kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ építési engedélyes tervének elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Étkezési utalványok beszerzése 2007. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás

b) Egyszerű közbeszerzési eljárások:
- „Nyomtatási kellékanyag beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal részére másolópapírok beszerzése 2006. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Kátyúzás hidegaszfalttal” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Iskolatej beszerzése 2006” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítések, burkolat-megerősítések (szőnyegezés) lebonyolítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen ipari területi útjainak út és közműépítése, Bartók Béla út ROP 2.1.2-2004-08-0001/37 és ROP pályázaton kívüli tevékenység lebonyolítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Légi úton történő szúnyog- (imágó) irtás komplex elvégzése Debrecen térségében”               tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen Megyei Jogú Város kertségeiben lévő 8 utcában új közvilágítás kiépítése”           tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Paci iskola szolgálati lakás épületének és a kapcsolódó létesítmények rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Nyílt ároképítés” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Műtárgy, építés, meglevő csatornakapacitás bővítése, átépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen Megyei Jogú Város tulajdonában lévő csapadékvíz elvezető csatornahálózaton jelentkező hibaelhárítási munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Zárt csapadék-vízelvezető csatornaépítés” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Hajdú-Bihar - Bihor Eurorégió Fejlesztési Koncepciójának meghatározása”                        tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Bölcsődék részére eszközbeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen közigazgatási területén lévő játszóterek felújítási munkálatai”                               tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen közigazgatási területén gallyazási, és száraz fák eltávolítási munkálatai”               tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen városi villamosvonal fejlesztéséhez (2.sz. vonal) Támogatási Kérelem formanyomtatvány és mellékleteinek összeállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen, Létai út infrastruktúrájának fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen, Biczókert utca infrastruktúrájának fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen, Kondoroskert utca infrastruktúrájának fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Notebook számítógépek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Megbízási szerződés keretében a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási -területén elhelyezkedő repülőtér 5 részterületén a szovjet csapatok által hátrahagyott TPH és BTEX szennyezés felügyelőség által meghatározott D kármentesítési határérték alá csökkentésének műszaki ellenőrzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Utcai hulladékgyűjtő edények beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Oktatási intézmények részére informatikai eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „AIRPORT Debrecen Üzleti Park” infrastruktúrájának kialakítása kulcsprojekt kidolgozása” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Agrár-Innovációs Tudásközpont kulcsprojekt kidolgozása” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „GENOMNANOTECH Debrecen Regionális Egyetemi Tudásközpont kulcsprojekt kidolgozása” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen Fejlesztési Pólus Regionális Kiállítás– és Vásárközpont kulcsprojekt kidolgozása” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen Fejlesztési Pólus PHARMAPOLIS c. kulcsprojekt kidolgozása”                           tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Szilícium mező – Regionális Informatikai Tudásközpont kulcsprojekt kidolgozása”            tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Terápiás Ház III. ápolási részleg rekonstrukció” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában működő tintasugaras, lézer, mátrix nyomtatók, plotter és multifunkciós készülékek üzemeltetéséhez szükséges kellékanyag beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás

c) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárások:
- „A Józsai településközpont közösségi ház, könyvtár, illetve önkormányzati funkciót ellátó helyiségeket tartalmazó ingatlan beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
- „Kölcsey Központ mélygarázs pinceszinti területen 270 db parkolót tartalmazó épületrész, valamint a Kongresszusi Központ üzemeltetéséhez szükséges kiszolgáló egységeket tartalmazó épületrész megvásárlása” tárgyú közbeszerzési eljárás

d) Keretmegállapodás keretében verseny újraindításával történő közzététel nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás:
- „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás

3./ Központosított közbeszerzési eljáráshoz történő önkéntes csatlakozás:
A bizottság egyetértett azzal, hogy az önkormányzati intézmények épületeiben szükséges világítás korszerűsítésre központosított közbeszerzési eljáráshoz történő önkéntes csatlakozással kerüljön sor, az energia megtakarításból képződő kiadáscsökkenés terhére.

4./ A korábban lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött szerződés módosításának véleményezése:
A bizottság javasolta a Polgármesternek, hogy a „Békéssy Béla Általános Iskola épület együttesének Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziummá történő átalakítása” tárgyú, a Csokonai Gimnázium Kivitelező Konzorciummal kötött vállalkozási szerződésben szereplő vállalási összeget módosítsa a felmerült és szükségessé váló pótmunka elvégzése érdekében.

A beszámolót a Tulajdonosi Bizottság a 2/2007. (I. 9.) TB. határozatával fogadta el.

Győri Gyula sk.
Tulajdonosi Bizottság elnöke

7. számú melléklet
a 22/2007. (II. 15.) Ö.h.-hoz

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szociális Bizottságának beszámolója
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2006. évben

A rendelet 3. számú függelékének 6. pontja alapján a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök az alábbiak:

- aktív korú egészségkárosodott személy részére rendszeres szociális segély megállapítása (5/2006.(II. 24.) Ö.r. 4. §. (l) bekezdés),
- aktív korú nem foglalkoztatottak részére rendszeres szociális segély biztosítása (5/2006.(II. 24.) Ö.r.4. § (l) bekezdés),
- időskorú személyek részére időskorúak járadékaként támogatás nyújtása (5/2006.(II. 24.) 4. §(1) bekezdés),
- ápolási díj biztosítása a tartósan gondozásra, ápolásra szoruló súlyosan fogyatékos, (5/2006.(II. 24.) 4. §(1) bekezdés),
- vagy tartósan beteg 18. év alatti személyt ápoló nagykorú hozzátartozó részére (5/2006.(II. 24.) 4. §(1) bekezdés),
- ápolási díj megállapítása a fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy gondozását, ápolását végző nagykorú hozzátartozó részére (5/2006.(II. 24.) 4. §(1) bekezdés),
- ápolási díj megállapítása a nagykorú hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolását, gondozását végzi (5/2006.(II. 24.) 4. §(1) bekezdés),
- szociálisan rászorult személyek részére egészségük megőrzésével és helyreállításával kapcsolatos kiadásaik csökkentésére rászorúltsági alapú közgyógyellátás biztosítása (2006. július l. napjától jegyzői hatáskörbe utalva) (5/2006.(II. 24.) 4. §(1) bekezdés),
- pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátásként lakásfenntartási támogatás megállapítása, (5/2006.(II. 24.) 4. §(1) bekezdés),
- krízis helyzetben lévő személyek lakhatásának megoldására - részleges bérleti díj mentességgel- átmeneti elhelyezés biztosítása e célra fenntartott épületben (5/2006.(II. 24.) 4. §(1) bekezdés),
- szociális, jövedelmi és vagyoni feltételekkel az önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlői részére rászorultságtól függő támogatásként lakbérkedvezmény nyújtása (6/2001.(III. 6.) Kr. 6/B. § (2) bekezdés),
- természetbeni ellátási formaként lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatás keretében adósságcsökkentési támogatás, továbbá adósság-kezelési tanácsadás nyújtása (5/2006.(II. 24.) 4. §(1) bekezdés),
- nem önkormányzati, vagy állami tulajdonban lévő bérlakásban élő személyeknek lakbértámogatás nyújtása (5/2006.(II. 24.) 4. §.(1) bekezdés),
- 70. életévüket betöltött személyek háztartási szilárd hulladék kezelési díja megfizetésének átvállalásáról való döntés (5/2006.(II. 24.) 4. §.(1) bekezdés),
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról való döntés (7/2004.(III.10.) Kr. 10. § (3) bekezdés, és a 12. § (2-3) bekezdés,
- szociális és gyermekvédelmi intézmények szakmai programja és annak mellékletei (SzMSz, Házirend) jóváhagyása (7/2004.(III.10.)Kr. 16. § (1) bekezdés, 12. § (2-3) bekezdés.

A Szociális Bizottság átruházott hatáskörébe utalt pénzbeli szociális ellátások, valamint a szociális intézményekkel kapcsolatos ügyekben a döntés előkészítést a Szociális Osztály végzi.
A Nyugdíjasházi beutalással, és az Otthonházi elhelyezéssel kapcsolatos előterjesztés a CÍVIS HÁZ Zrt. javaslata alapján készül.
A nyári gyermeküdültetés, Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat, gyermekvédelmi intézmények ügyeiben  a Családvédelmi Osztály javaslata alapján történik az előterjesztés.

A Szociális Bizottság 2006. január l-től 2006. november 30.-ig terjedő időintervallumban 21 esetben ülésezett, melyből 19 alkalommal rendes ülés volt, 2 esetben került sor rendkívüli bizottsági ülésre.

A Bizottság a 2006. december 12-ei ülésén további 24 határozatot hozott, amelyeket a kimutatásban külön oszlopban megbontva részleteztünk.

Átruházott hatáskörben, az egyes ügyekre lebontva hozott határozatok száma az alábbiak szerint alakult:


  ügyek száma (db)  december hó
(24 határozat)
Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye 6924 381
Aktív korú egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye 236 4
Időskorúak járadéka 172 3
Lakbértámogatás 1 1
Közgyógyellátás 1729  
Ápolási díj 2421 103
Lakásfenntartási támogatás 7045 904
Adósságcsökkentési támogatás 468 43
Szemétszállítási díj hozzájárulás 1621 143
Szociális lakbérkedvezmény 145 4
Nyugdíjasok Házában történő elhelyezés 9  
Tehetséges tanulók támogatása  131  
Szociális intézményi térítési díjak 225  
Szociális intézményekkel kapcsolatos ügyek 187 21
Nyári gyermeküdültetési pályázat 46  
Bursa Hungarica öszöndíjpályázat 350  
Gyermekvédelmi intézményekkel kapcsolatos ügyek  5  

A Szociális Bizottság összesen 277 határozatában 21.715 ügyben hozott döntést.
A végrehajtás a határozatokban foglalt döntéseknek megfelelően megtörtént.

A beszámolót a Szociális Bizottság a 281/2006. (XII. 12.) Sz. B. határozatával fogadta el.

Szilágyi László sk.
Szociális Bizottság elnöke

8. számú melléklet
a 22/2007. (II. 15.) Ö.h.-hoz

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Városfejlesztési Bizottságának beszámolója
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2006. évben

A Várostervezési Osztály feladatkörében közvetlenül a Városfejlesztési Bizottság (VFB) munkáját segíti. Az SZMSZ 3. számú függeléke az egyes bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét tartalmazza. A Közgyűlés az alábbi hatásköröket ruházta át a Városfejlesztési Bizottságra:

1. 278/1995. (XII.11.) Kh. határozat – önkormányzati gazdasági intézmények szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, illetve jóváhagyása.

2. 45/1997. (XII.10.) Kr. rendelet 8. § (5) bekezdés – ellenőrzi a kéményseprő-ipari szolgáltatás számítási módja alkalmazásának helyességét és meghatározza a beruházás fejlesztési tényező értékét.

3. 22/1999. (VI.30.) Kr. rendelet 7. § (4) bekezdés – a díjtételek megváltoztatásának automatizmusa (mód. 238/2003. (XI.26.) Kr.; 29/2000. (VII.14.) Kr.

A VFB a három átruházott hatáskör közül csak a legutóbbit gyakorolta 2006-ban.

A 22/1999.(VI.30.) Kr. rendeletet a Közgyűlés két alkalommal módosította (29/2000. (VII.14.) Kr. rendelettel és 238/2003.(XI.26.) Kr. rendelettel.

A beszámolót a Városfejlesztési Bizottság a 6/2007. (I. 22.) VFB határozatával fogadta el.

Czellér László sk.
Városfejlesztési Bizottság
 elnöke
       
9. számú melléklet
a 22/2007. (II. 15.) Ö.h.-hoz

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának beszámolója
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2006. évben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Ügyrendi Bizottságra az alábbi hatáskörök gyakorlását ruházta át:

1. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (3) bekezdése és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000.(V.1.) Kr. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 3. számú melléklet 5. pontja: Az Ügyrendi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát.
2. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ás szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000.(V.1.) Kr. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 74. § (2) bekezdése: A polgármester felett az egyéb munkáltatói jogokat az Ügyrendi Bizottság gyakorolja.
3. 58/2006.(III.16.) Ö.h. 3. pontja: Az Ügyrendi Bizottság megválasztott póttag hiányában a szavazatszámláló bizottságokat új tagok választásával egészíti ki.

1. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (3) bekezdése és az SZMSZ 3. számú melléklet 5. pontja:
Az Ügyrendi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az SZMSZ-ben az Ügyrendi Bizottság feladataként határozta meg a vagyonnyilatkozatok nyilvántartását és ellenőrzését. A bizottság e hatásköre gyakorlásának eljárási szabályait a bizottság ügyrendjében rögzítette még a 2002. évben. 2006 évben a bizottság az 55/2006.(XI.23.) ÜB határozatával módosította ügyrendjét és pontosította a vagyonnyilatkozatok átadás-átvételi eljárására vonatkozó szabályait.
Az önkormányzati képviselők megbízólevelük átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/B. §-a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget ír elő a polgármesternek is, melyet a polgármester a megválasztásakor, majd azt követően évente köteles teljesíteni az önkormányzati képviselőkre vonatkozó szabályok szerint.

Ennek megfelelően a tárgyidőszakban két alkalommal került sor vagyonnyilatkozat átadás-átvételi eljárásra.
Mindkét esetben a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének valamennyi önkormányzati képviselő és a polgármester határidőben eleget tett. A 2006-os önkormányzati választásokat követően Kálmánné Szabó Katalin képviselő asszony képviselői esküjét később tette le, ezért vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határideje is egy későbbi időpont volt, amely kötelezettségnek ő is eleget tett.
A bizottság elnöke - az ügyrend rendelkezése szerint - a vagyonnyilatkozatok átadása határidejének lejárta utáni első bizottsági ülésen tájékoztatja a bizottságot a vagyonnyilatkozatok átadásáról, átvételéről. E tájékoztatás ez évben is megtörtént.

2. SZMSZ 74. § (2) bekezdése:
A polgármester felett az egyéb munkáltatói jogokat az Ügyrendi Bizottság gyakorolja.

Ezen hatáskörcsoportból a bizottság a belföldi és külföldi kiküldetések, illetőleg a szabadság igénybevételének engedélyezését oly módon gyakorolja, hogy előzetesen engedélyez polgármester úr részére -tisztsége betöltése időtartamára- alkalmanként
a) 10 napot meg nem haladó külföldi kiküldetést,
b) 5 napot meg nem haladó belföldi kiküldetést, valamint
c) 5 napot meg nem haladó szabadság igénybe vételét
azzal, hogy a polgármesternek negyedévente beszámolót kell készítenie az így engedélyezett  külföldi és belföldi tartózkodásáról, illetőleg tájékoztatót a szabadság igénybevételéről.
A beszámolót és a tájékoztatót az ügyrendi bizottság elnöke terjeszti a bizottság elé tudomásul vétel végett.

Ebben a tárgykörben a tárgyidőszakban 3 alkalommal döntött a bizottság. Az előzetesen engedélyezett időtartamot meghaladó távollét esetében a bizottság egyedi határozatban foglalja döntését. Ilyen esetre nem került sor.

Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása keretében döntött még a bizottság két esetben. A 23/2006.(IV.27.) határozatban jogszabályi változás okán módosította a polgármester úr részére megállapított költségátalány összegét, illetőleg a 48/2006.(XI.23.) ÜB határozatában újból megállapította a költségátalány összegét tekintettel arra, hogy polgármesteri tisztségében újraválasztották az önkormányzati választásokon.

3. 58/2006.(III.16.) Ö.h. 3. pontja:
Az Ügyrendi Bizottság megválasztott póttag hiányában a szavazatszámláló bizottságokat új tagok választásával egészíti ki.

A bizottság e hatáskörben egy alkalommal döntött. A 40/2006.(VIII.10.) ÜB határozatban megválasztott póttagok hiányában a határozat mellékletében feltüntetett szavazókörökbe szavazatszámláló bizottsági tagokat választott meg.

A beszámolót az Ügyrendi Bizottság a 3/2007. (I.25.) ÜB határozatával fogadta el.

Dr. Papp László sk.
Ügyrendi Bizottság elnöke

10. számú melléklet
a 22/2007. (II. 15.) Ö.h.-hoz

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Józsai Településrészi Önkormányzatbeszámolója
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2006. évben

Az 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik feladat és hatásköreiről intézkedik. A törvény értelmében több anyagi támogatási forma, illetve szociális ellátáshoz kapcsolódó természetbeni juttatás a Közgyűlés hatáskörébe kerül. Ezt erősítette meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., amely újraszabályozta az ellátásokat.

A Közgyűlés által átruházott hatáskörök a következők: az 5/2006. (II. 24.) rendelet 4. § (4) bekezdés alapján a Józsai Településrészi Önkormányzat hatáskörébe tartozik illetékességi területén a rendelet 3. § (1) bekezdésének a-c.) és g.) pontjaiban, és a 3. § (3) bekezdésének b.) pontjában meghatározott ellátások, valamint 2006. július 1-jéig a 3. § (2) bekezdésének d.) pontjában foglalt ellátások.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2006. (II. 24.) rendelet hatályba lépése előtt az ugyanezen tárgyú, 19/2003. (VI. 30.) Kr. rendelet szabályozta a támogatások odaítélésének feltételeit.

A Józsai Településrészi Önkormányzat 2006. január 1. és 2006. december 31. között eltelt időszak alatt 12 alkalommal ülésezett, 38 határozatott hozott.

Az elmúlt egy év időszakára vonatkozóan az alábbiak szerint adok számot az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

A szociálisan rászorultak közgyógyellátása igénylésének feltételeit 2006. július 1-ig, az 1993. évi III. törvény 50. § (3) bekezdése, valamint az 5/2006. (II. 24.) Ö.r (továbbiakban rendelet) 26. §-a szabályozta. Kikerült döntési hatáskörünkből a Szt. módosítást követően.

Az időszaki és rendkívüli átmeneti segély igénylésének feltételeit a Szt. 45. § valamint a rendelet 21-24. §-a rögzíti. Az időszaki átmeneti segély pénzbeli támogatásként vagy természetbeni ellátásként a rászorultság mértékétől függően 2-6 hónapi időtartamra állapítható meg. Annak a személynek adható, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. Ide tartozik például a kommunális közcsatorna hálózatra történő csatlakozás költségei fedezéséhez biztosított segély (közcsatorna támogatás).

Rendszeres szociális segély megállapításának feltételeit a Szt. 37/A-37/H. § -ai tartalmazzák, valamint a rendelet 5-9. §-ai. Aktív korú egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyét és aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyét különböztetünk meg.

Lakásfenntartási támogatás keretén belül megkülönböztetünk normatív lakásfenntartási támogatást, kiegészítő lakásfenntartási támogatást az Szt. 38.-39. §-aiban előírt feltételek alapján. A helyi rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén a jogosult kérelmére rászorultság alapján helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg a rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személynek.

Időskorúak járadékának megállapítási feltételeit az Szt. 32/B-32/D. § -ai szabályozzák.

A felsorolt ellátások iránti a kérelmeket a rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a Józsai Településrészi Önkormányzat bírálja el az illetékességi területén.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2006. (II.24.) rendelet hatálybelépése előtti ugyanezen tárgyú 19/2003. (VI.30.) Kr. rendelet, a továbbiakban együtt: Rendelet 4. §. (4) bekezdése alapján, illetékességi területén a településrészi önkormányzat illetékességi területén dönt a rendelet 3. §. (1) bekezdésének a-c.) és g.) pontjaiban, a 3. § (3) bekezdésének b.) pontjában, valamint döntési jogkörrel rendelkezett a 3. § (2) bekezdésének d.) pontjában 2006. 07.01-ig.

A tárgyidőszakban szociális kérelmekkel kapcsolatban összesen 1.047 egyéni határozat született.

A településrészi önkormányzat: 

1. az 5/2006. (II.24.) rendelet 3. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján, időszaki és rendkívüli átmeneti segély esetében 166 megállapító és 47 elutasító határozatot hozott.

A rendelet 22. §. (6) bekezdése alapján, hivatkozva a 3. § (1) bekezdésének g.) pontjára, mint pénzbeli rendkívüli átmeneti segély, a közcsatorna támogatással kapcsolatban 5 db elutasító határozatot hozott.

2. az 5/2006. (II.24.) rendelet 3. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján, az aktív korúak rendszeres szociális segély ügyében 42 db megállapító, 36 db megszüntető, 31 elutasító határozatot hozott. A településrészi önkormányzat 4 esetben szüneteltette a támogatás folyósítását és továbbfolyósítást rendelt el 41 határozatban. 1 esetben csökkentette az előzőleg megállapított támogatás összegét, 3 alkalommal megszüntette a támogatást.

A rendelet 3. §. (1) bekezdés a.) pontja alapján, aktív korú egészségkárosodott jogosult részére rendszeres szociális segély megállapítása 2 személy kérelmére történt, 1 esetben kellett a támogatás megszüntetéséről határozni, 4 esetben a továbbfolyósításról döntött a településrészi önkormányzat.

3. a Szt. 38-39. §-aiban előírt feltételek, és a rendelet 3. §. (3) bekezdés b.) pontja alapján, hivatkozva a rendelet 10. §. (1) bekezdésére, lakásfenntartási támogatás keretén belül normatív támogatás megállapításáról 204 esetben döntött, 1 esetben módosította az előzőleg hozott határozatát, 3 megszüntető határozatot hozott. 2 személy fellebbezésének helyt adott, saját határozatát visszavonta és megállapította a támogatást.

A rendelet 10. §. (2) bekezdése alapján, hivatkozva a 3. §. (3) bekezdésének b.) pontjára, kiegészítő lakásfenntartási támogatás megítéléséről 77 megállapító, 1 megszüntető határozatot hozott, valamint 1 esetben a fellebbezésnek helyt adott és saját határozatát visszavonva megállapította a támogatást.

A rendelet 11. §. alapján, hivatkozva a 3. §. (3) bekezdésének b.) pontjára, helyi lakásfenntartási támogatás ügyben 32 db megállapító, 117 db elutasító határozatot hozott. 6 esetben az eljárást megszüntette, 8 személy esetében végzéssel történő megszüntetésről döntött.

4. A rendelet 3. §. (1) bekezdés c.) pontja alapján, időskorúak járadékának megállapításáról 1 határozatot hozott, valamint 1 esetben került sor eljárást megszüntető határozat hozatalára.

5. A Szt.50. §. (3) bekezdése alapján, valamint a rendelet 3. §. (2) bekezdés d.) pontja alapján, a szociálisan rászorultak közgyógyellátásának biztosítása ügyében, amelyet a Szt. módosítását megelőzően, 2006. 07. 01-ig bírált el a településrészi önkormányzat, 145 db megállapító határozat, 17 db elutasító határozat, 1 db eljárást megszüntető határozat született. 1 esetben a benyújtott fellebbezésnek helyt adott, korábbi határozatát visszavonva megállapította a támogatást.

6. A településrészi önkormányzat a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61. § (2) bekezdése c.) pontja alapján, figyelemmel a 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdésére és a 104-105. §-ra, adott időszakban 10 személy esetében, szociális támogatás tárgyában benyújtott megalapozatlan fellebbezés elutasítását javasolta a Közgyűlésnek, valamint a települési önkormányzat tárgy ügyben hozott határozatának helybenhagyását.

A beszámolót a Józsai Településrészi Önkormányzat a 2/2007. (I. 23.) TRÖK határozatával fogadta el.

Balázs Ákos sk.
településrészi önkormányzat
elnöke

2017. július 23., vasárnap
Lenke