Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola magasabb vezetői pályázat

Előterjesztő: Kósa  Lajos 

Tárgy:
A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium magasabb vezetőjének megbízása

Iktatószám:  149560//2007

Ügyintéző:  Dr. Daróczy  Ágnes

Mellékletek:
 
TISZTELT KÖZGYŰLÉS!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 132/2007. (VI. 21.) Ö. h.-val pályázatot írt ki a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium magasabb vezetői beosztásának  ellátására.

A Közgyűlés döntése értelmében a Humán Főosztály munkatársa megküldte a pályázati felhívást az Oktatási Közlöny Szerkesztőségébe.  A pályázati kiírás a 2007. évi 26. számában, 2007. szeptember 26-án jelent meg.

A 2007. szeptember 26-án megjelent pályázati kiírástól számított 30 nap – amely a pályázat benyújtásának határideje volt -  2007. október  26-án  járt le.

A magasabb vezetői megbízás jogszabályi feltételeit a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Köot.) 18.§-a, 57.§ (1) bekezdésének i.) pontja, 102.§ (3) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23.§ (1)-(2) bekezdései, 61-66.§-ai és 69-70.§-ai, valamint a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5.§-a, 14/A. § (1) bekezdése, 14/C. § (1) bekezdése, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 12-14.§-ai együttesen szabályozzák.

A Köot. 18. § (1) bekezdés a) pontja szerint nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele a pedagógus szakvizsga.
A pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 20.§ (2) bekezdése a pedagógus szakvizsga vonatkozásában a következő szabályokat tartalmazza:
„2002. január 1-jétől kezdődően a nevelési-oktatási intézmény vezetői megbízásánál – azonos feltétellel rendelkező pályázók esetén – előnyben kell részesíteni azt, aki rendelkezik pedagógus szakvizsgával.”
Ugyanezen § (5) bekezdése szerint „2010. január 1-jétől kezdődően közoktatási intézmény vezetésére, vezető tanári (gyakorlatvezető, óvónői, tanítói) feladat ellátására új megbízást az kaphat, aki rendelkezik pedagógus-szakvizsgával.”

A Köot. 57.§ (1) bekezdés i) pontja alapján a nevelőtestület, a 102.§ (3) bekezdése alapján az intézményvezetői pályáztatással kapcsolatos véleményalkotásra jogosult szervek, testületek közül az alkalmazotti közösség, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményezte a pályázatot.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 12.§ (9) bekezdése alapján az intézmény szakmai munkaközösségei (tanszakai) is írásban véleményezték a pályázatot.


Az intézményvezetői megbízás kötelező tartalmi eleme a munkáltatói jogkör gyakorlója által történő közalkalmazotti besorolás és az illetményelemek meghatározása.

A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerét a Kjt. 61.§ (1) bekezdése, a kinevezésben feltüntetett további szakképesítésért, szakképzettségért járó illetmény elemet és annak mértékét a 66.§ (2)-(6), (10)-(11) bekezdései, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/A.§ (1) bekezdése, a kereset-kiegészítést a 222/2000. (IX. 7.) Kh. határozat, a 2007. szeptember 1. és 2008. augusztus 31. között esedékes mértékét a 205/2007. (VIII.10.) Ö. h. szabályozza.

A magasabb vezetői pótlék „-tól-ig” mértékét a Kjt. 70.§ (2) bekezdésének a.) pontja a pótlékalap kétszáz-háromszáz százalékában állapítja meg.

A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. § (1) bekezdése a magasabb vezetők heti kötelező óraszámához igazítva százalékosan határozza meg a pótlék mértékének minimumát.

A magasabb vezetők heti kötelező óraszám megállapításának alapját a Köot. 1. számú mellékletének Harmadik Részében meghatározott gyermek- illetve tanuló csoportszám, tanulói létszám képezi.

A magasabb vezetői pótlék a határozati javaslatban foglalt összeggel számítva került az intézmény költségvetésében tervezésre.

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium magasabb vezetői beosztásának ellátására egy pályázat érkezett, amely az előírt pályázati feltételeknek megfelel.

Pallagi Tamás pályázó hozzájárult a személyét érintő napirend tárgyalásánál a nyilvános ülés tartásához.

Pallagi Tamás pályázó jelenleg megbízott igazgató, az intézmény vezető beosztású közalkalmazottja. 1976-ban szerzett hegedű kamaraművészi oklevelet a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán (ma egyetem). 1989-ben angol nyelvből állami középfokú nyelvvizsgát tett. 1976 óta tanára az intézménynek.

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos pályázati eljárásra vonatkozó teljes iratanyag megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Humán Főosztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.; I/106-os iroda).

A vezetői pályázatot véleményező szervek, testületek álláspontjai:
 
A nevelőtestület véleménye:
„ A nevelőtestület bízik benne, hogy a felvetett kérdések meghallgatásra találnak, az együttműködést a problémák nem nehezítik meg, és hogy az iskola épületegyüttesének rekonstrukciójának, átépítésének befejeztével összeáll az a szakmai jövőkép, melyben nem pusztán napi feladatellátásra kell berendezkednie, hanem – egyéni oktatásbeli sajátosságait megőrizve – harmonikusan, átgondoltan és jól szervezetten együtt tud működni minden intézményi egység a  közös értékek létrehozásában.
Alapvető kívánalom, hogy az összevont intézmény valamennyi vezetője a kapott jogkörét az egész intézmény érdekeit szem előtt tartva és azt erősítve gyakorolja.
A nevelőtestület célja, hogy minden körülmények között biztosítani tudja a rövid-és hosszú távú eredmények eléréséhez szükséges, szakmaiságot sem nélkülöző, hatékony csapatmunka megvalósulását, hogy „a zene valóban mindenkié legyen.”

A nevelőtestület összességében az igazgatói pályázat tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, elfogadását javasolja.”

A 2007. november 28-ai nevelőtestületi értekezlet titkos szavazásának eredménye a következő:
 
a szavazásra jogosult 122 főből jelenlévő 101 fő szavazott, a Pallagi Tamás pályázó által készített vezetői programot támogatta 53 fő (52,5%), 1 fő érvénytelen és 47 fő elutasító szavazata mellett.

Az alkalmazotti közösség véleménye:

A 2007. november 28-ai alkalmazotti értekezleten az alkalmazotti közösség titkos szavazással nyilvánított véleményt a pályázó személyéről, amelynek eredménye a következő:

a szavazásra jogosult 132 főből jelenlévő 120 fő szavazott, Pallagi Tamás pályázó magasabb vezetői megbízását támogatta  68 fő ( 56,7%), 51 fő elutasító és 1 fő érvénytelen szavazata mellett. 

A szakközépiskolai intézményegység véleménye:
„ A frissen (2007. VI. 21-én) alakult többcélú, közös igazgatású intézmény igazgatói állásának betöltésére egy pályázat érkezett, melyet Pallagi Tamás, az intézmény jelenlegi megbízott igazgatója nyújtott be.
Mivel a pályázó hosszú idő óta tagja intézményünk tantestületének, az utóbbi években a vezetésben is aktívan részt vett, valamint az összevonás alatti átmeneti időszakban mint megbízott igazgató tevékenykedett, jó rálátással rendelkezik az itt folyó speciális munkára, a megoldandó feladatokra és a felmerülő problémákra.
A két zenei oktatási intézmény összevonásából fakadó új lehetőségeket, melyeket a pályázatban részletesen felvázolt a pályázó, a nevelőtestület is támogatja, azok megvalósításával egyetért, és valóra váltásukhoz mind emberi, mind szakmai támogatását, illetve közreműködését felajánlja.
A testület bízik benne, hogy az együttműködést a problémák nem nehezítik meg, és hogy az iskola épületegyüttesének rekonstrukciójának, átépítésének befejeztével összeáll az a szakmai jövőkép, melyben nem pusztán napi feladatellátásra kell berendezkednie, hanem – egyéni oktatásbeli sajátosságait megőrizve – harmonikusan, átgondoltan és jól szervezetten együtt tud működni minden intézményi egység közös értékek létrehozásában.
Alapvető kívánalom, hogy az összevont intézmény valamennyi vezetője a kapott jogkörét az egész intézmény érdekeit szem előtt tartva és azt erősítve gyakorolja.
A nevelőtestület célja, hogy minden körülmények között biztosítani tudja a rövid-és hosszú távú eredmények eléréséhez szükséges, szakmaiságot sem nélkülöző, hatékony csapatmunka megvalósulását, hogy a zene valóban mindenkié legyen.”

Az alapfokú művészetoktatási intézményegység véleménye:
„A pályázat olvasását nehezítette a számtalan gépelési és stilisztikai hiba, kár, hogy nem maradt idő egy alapos korrekciós átolvasásra.
A pályázat tartalmát illetően egyetértünk az összefoglalás részben említett megállapítással, mely szerint a pályázat nagyívű szakmai elképzelések helyett inkább egy feladatellátási terv. Ez érthető is, hiszen egy kialakulóban lévő, többcélú feladatot ellátó intézmény vezetésére pályázik, melyre eddig még nem volt minta és csak ezután fogjuk kidolgozni az együttműködés optimális lehetőségeit.
A zenei pályára irányítással kapcsolatban az alapfok felé megfogalmazott kritikáját fenntartással fogadjuk.
Alapfokon az elsődleges cél a tanulók értelmi és érzelmi képességeinek fejlesztése, zeneszerető és értő közönség nevelése. A megváltozott körülmények, - zenekarok megszűnése, művészeti iskolák számának stagnálása és ezekből adódóan az álláshelyek csökkenése-, nem teszi vonzóbbá a pályán való továbbtanulást.
Üdvözöljük az új szakok - népzene, hangkultúra – tervezett indítását, ezek új lehetőséget adnak az utánpótlás létszámának növelésére.
Az alapfokú eredmények reprezentatív bemutatása mellett hiányoljuk a középfok – amúgy tudottan meglévő - sikereinek publikálását, mely az azt elérők megbecsülése mellett a pálya vonzását is segítené.
Fontosnak tartjuk a jelenlegi tanári létszám megőrzését minden körülmények között és azt, hogy tanárképzés segítése érdekében gondoskodjék a gyakorlatvezető kollégák biztos állásáról.

Kiváló elképzelés az értékmegőrzés érdekében tervezett zongorahangolói státusz megszervezése, melyet követni érdemes a vonós és fúvóshangszerek karbantartására irányuló lépéseknek is.
Bízunk abban, hogy Pallagi Tamás szakmai felkészültsége, vezetői tapasztalata biztosítja az összevont intézmények jövőbeli zökkenőmentes működését, ezért pályázatát támogatjuk.”

A kollégiumi intézményegység véleménye:
„A pályázó már a bevezetőben elénk tárja legfontosabb célkitűzését: megfelelni a megváltozott társadalmi igényeknek, mégpedig úgy, hogy közben megőrizzük hagyományainkat és eredeti célkitűzéseinket. Ezzel természetesen mindenki egyetért, de mindez üres frázis maradhatna, ha a pályázat további részében nem találnánk konkrét törekvéseket a fenti cél megvalósítására.
Mi a kollégium szempontjából fontos elemeket szeretnénk itt kiemelni és ezek nem feltétlenül csak a „Kollégium” című részben találhatók.
Rögtön a II. fejezetben olvashatunk az Önkormányzat „nagyvonalú” épület-felújítási terveiről a „zeneoktatási intézményekkel kapcsolatban”. Örömmel vesszük tudomásul, hogy a pályázó a kollégium felújítását beilleszthetőnek tartja a fenti programba, természetesen csak a Szakközépiskola épületének teljes felújítása után. Ugyanebben a fejezetben megemlíti, hogy Intézményünket igazi regionális központtá szeretné fejleszteni, amely magához vonzza a térség zenét tanulni kívánó ifjúságát. Ez pedig egy korszerű, minden igényt kielégítő kollégium nélkül nehezen képzelhető el. 
Szintén ebben a fejezetben esik szó az intézményegységek közötti összehangolt munkarend kialakításáról, ami segít leküzdeni a tanteremhiányt és segítheti a kollégiumban folyó munkát is. Várakozással tekintünk a tervbe vett zongora-felújítások és rendszeres karbantartás elé.
Örömmel vesszük tudomásul, hogy a pályázó a legmesszebb menőkig biztosítani szeretné az intézményegységek szakmai önállóságát.  Az innovációs elképzelések című fejezetben felvázolt új szakok létrehozása színesíthetné – egyébként is változatos és sokoldalú – kollégiumi programjainkat. Talán a még oly közkedvelt diszkót is kiszoríthatná egy valódi népzenei alapokhoz visszanyúló táncház. A technika legújabb vívmányait felvonultató „hangkultúra” szakos hallgatókat bevonhatnánk a kollégium sokszínű életének megörökítésébe.  Sajnos a diákok túlterheltsége a mi munkánkat is nagyon megnehezíti. A törvény számunkra is előír kötelezően megtartandó foglalkozásokat, de mit tehetünk akkor, ha egy diák napi 10-12 óra tanulás és gyakorlás után tér haza. Örülünk, hogy a pályázót foglalkoztatja ennek a kérdésnek a megoldása.
A Kollégium szerepvállalása című fejezet arról tanúskodik, hogy a pályázó tisztában van a Kollégium fontosságával, az itt folyó munka szépségével és nehézségeivel, az itt dolgozó kollégák elhivatottságával. A helyzetjelentéshez fűzött néhány gondolat pedig arról biztosít bennünket, hogy kész lesz érdekeinket képviselni magasabb fórumokon is, ha majd eljön az ideje annak, hogy a megújult Zeneiskola és Szakközépiskola után méltó Kollégium is álljon a diákjaink rendelkezésére, és ez a három együtt egy olyan intézményt alkosson, amely nemcsak Magyarország, hanem Európa szerte öregbítheti zeneoktatásunk hírnevét.”

A szülői munkaközösség véleménye:
„A pályázat tartalmazza az alapfokú intézet sikereit és eredményeit, illetve a középfokú művészeti és közismereti képzés sajátosságait és az ebből adódó feladatokat. A szakközépiskolai nívós oktatást tovább erősítheti az alapfokú intézményben folyó értékes munka.
A pályázó utal a párhuzamos képzés nehézségeire és kiaknázandó lehetőségeire. A tanulók nagyfokú leterheltségét könnyítendő a pályázó jelenlegi megbízott igazgatóként változtatott a pénteki munkarenden, amellyel szülőként nem tudunk egyetérteni. Úgy találjuk, hogy ez a  gyerekek számára még megterhelőbb és fárasztóbb, mintha kiscsoportos vagy egyéni zenei órákon lennének ebben az időpontban. A hazautazás pedig megnehezedett.
A pályázatban hangsúlyozott a zenei képzés és annak fejlesztése. Ugyanakkor hiányoljuk az oktatás más területein történő továbblépés lehetőségeit.
A pályázó támogatja a fő tanszakok mellett a népzenész és hangtechnikai képzést. Ezzel felvázolva az iskola jövőjére vonatkozó koncepcióit.
Örvendetes és szükségszerű a kollégium felújítására és bővítésére irányuló törekvés.
A pályázó az intézmény további esélyeit a pályázatokon való még több részvétellel kívánja bővíteni.”

Diákönkormányzat véleménye:
„Pallagi Tamás igazgató úr eddigi igyekezetét, lelkiismeretes munkáját a diákok értékelik. A diákönkormányzat felé mindig nyitott volt, döntéseit elfogadta. Sajnos diákjaink nem érzik a két intézmény összevonásával járó pozitívumokat (a termek kihasználásának problémája). A büfé létrejötte azonban csak pozitív visszhangot váltott ki a diákságból.
Még mindig sok diákunk számára gondot jelent a pénteki hazautazás. Továbbá a pénteki „könnyített” nap az érettségi tantárgyak túlzsúfoltságát eredményezi a hét első négy  napján, s ez nehezíti az egyenletes felkészülést.
A diákok részéről igény lenne egy iskolapszichológus vagy szociálpedagógus munkájára is.”

A szakmai munkaközösségek véleményei:

A közismereti munkaközösség véleménye:
„ A pályázatból kitűnik, hogy a pályázó tisztán látja a párhuzamos képzésből adódó problémákat.
Örülünk, hogy támogatja a közismereti tantestületet abban a törekvésében, hogy színvonalas, gimnáziumi követelményekre épülő oktatást tudjon biztosítani. E törekvésében maximálisan támogatjuk, de megvalósításához feltétlenül szükséges az itt folyó közismereti, osztályfőnöki, pedagógiai munka – eddiginél magasabb fokú – erkölcsi megbecsülése.
Az elért eredmények (tanulmányi versenyek, emelt szintű érettségi vizsgák, nyelvvizsga) igazolják a közismereti oktatás színvonalát.
A megfelelő színvonal másik garanciája, hogy a pedagógiai szakvizsgával rendelkező pedagógusok aránya meghaladja a 30 %-ot, és az OKÉV által érettségi elnökségre vagy vizsgabizottságba felkért pedagógusok aránya meglehetősen magas a közismereti tantestületben.
Örömmel  vettük volna, ha a pályázatból kiderül, milyen hosszú-, ill. rövid távú elképzelései vannak a pályázónak, amelyek megvalósításához igényli támogatásunkat.”

A fafúvós tanszak véleménye:
„Helyeseljük és támogatjuk a „népzenész” és „hangkultúra” szak bevezetését, s mindannyiunk számára továbbgondolásra alkalmas az újabb kitörési lehetőségek felkutatása az intézmény erősítése érdekében.
Összességében az igazgatói pályázat tartalmával, célkitűzéseivel egyetértünk, elfogadását javasoljuk.”

A rézfúvós és ütő tanszak véleménye:
„Egyetértünk a pályázati anyagban megjelenő, a szakközépiskolai tanulói létszám megőrzésére irányuló elképzeléssel, támogatjuk az oktatás hatékonyságát célzó törekvéseket és a modern korhoz alkalmazkodó új tanszakok, oktatási módszerek bevezetését.
Szívesen láttuk volna a szakközépiskolában folyó szakmai munka értékeinek, eredményeinek bemutatását. Mindez azért okoz hiányérzetet, mert a rézfúvós és ütő tanszakok különösen intenzíven megjelennek mind a város és intézményei, mind pedig a környék kulturális életében, s eredményeink is jelentős részét képezik az iskola szakmai mutatóinak.
Ehhez kapcsolódik az az észrevételünk is, hogy tanszakaink speciális igényeire vonatkozó megoldásokat sem találtuk meg az anyagban. Évek óta probléma a hangszer-utánpótlás, javítás, a  nagyegyüttesek saját hangszerellátása, a munkához elengedhetetlenül szükséges kottaanyag beszerzése.
A vezetői pályázat kedvező elbírálása esetén bízunk abban, hogy az épületegyüttesünk további rekonstrukciója, illetve átépítésének befejeztével összeáll az a szakmai jövőkép, melyben nem pusztán napi feladatellátásra kell berendezkednünk, hanem – egyéni oktatásbeli sajátosságait megőrizve – harmonikusan, átgondoltan és jól szervezetten együtt tud működni minden intézményi egység a közös értékek létrehozásában.”

A kötelező zongora tanszak véleménye:
„A két zenei oktatási intézmény összevonásából fakadó új lehetőségeket, melyeket a pályázatban részletesen felvázolt a pályázó, mi is támogatjuk, azok megvalósításával egyetértünk, és valóra váltásukhoz mind emberi, mind szakmai támogatásunkat, illetve közreműködésünket felajánljuk. Ugyanakkor sajnáljuk, hogy a diákok gyakorlási lehetősége nem megoldott.
A pályázatból jól kitűnik, hogy a pályázó tisztában van iskolánk felszereltségének és egyéb körülményeinek nem túl bíztató állapotával.
Támogatjuk a népzene-szak létrehozását, hiányoljuk azonban a zenei és közismereti versenyek, valamint a külföldi továbbtanulási eredmények ismertetését. Megelégedettséggel vesszük, hogy a ránk váró átalakítások, építkezések és fejlesztések anyagi fedezetének lehetőségeiről is részletesen olvashatunk a pályázatban.
Támogatjuk a források logikus, céltudatos és következetes elosztását.
Sajnálatos módon a pályázatban semmit sem olvastunk az elkövetkező 5 évre szóló igazgatói elképzelésekről.
Javasoljuk Kodály-emlékszoba, illetve sarok kialakítását a könyvtárban.
Minden körülmények között biztosítani fogjuk a rövid és hosszú távú eredmények eléréséhez szükséges, szakmaiságot sem nélkülöző, hatékony csapatmunka megvalósulását, hogy a „zene valóban mindenkié legyen”. 

A gordonka tanszak véleménye:
„ A gordonka tanszak Pallagi Tamás igazgatói pályázatát támogatja, személyét elfogadja. A pályázat erényének tartjuk, hogy az alapfokú művészetoktatás önállóságának megőrzését szándékában áll meghagyni.
A pályázat tartalmát illetően egyetértünk az összefoglalás részben említett megállapítással, mely szerint a pályázat nagy ívű szakmai elképzelések helyett inkább egyfajta feladat ellátási terv. Ez érthető is, hiszen egy kialakulóban lévő több célú és többirányú feladatot ellátó intézmény vezetésére vállalkozik, amelyre eddig még nem volt minta és csak ezután fogjuk tapasztalatok útján megszerezni az együttműködés optimális lehetőségeit.
A zenei pályára irányítással kapcsolatban a zeneiskola felé megfogalmazott kritikáját fenntartással fogadjuk. Az alapfokú zeneoktatás elsődleges célja az iskolás gyerekek értelmi és érzelmi képességeinek fejlesztése a zeneértő közönség felnevelése,  megteremtése. Különösen  fontos ez egy olyan városban, ahol a zeneoktatás megindítása a debreceni polgárok kezdeményezésére indult. A megváltozott körülmények, zenekarok feloszlatása, a művészeti iskolák bezárása, összevonása és az ebből fakadó álláshiány, megélhetési nehézség nem teszik vonzóvá a zenei pályán való tovább tanulást. A szülők ezt a helyzetet mérlegelik és döntenek gyermekeik további sorsáról. A zenetanárnak nincs elegendő befolyása ebben a helyzetben.
Bízunk abban, hogy Pallagi Tamás szakmai felkészültsége, vezetői tapasztalata biztosítják az összevont intézmények jövőbeli zökkenőmentes működését, ezért támogatjuk igazgatói kinevezését.”

A hegedűtanszak véleménye:
„Általános megállapításunk szerint a pályázat minden részletre kitérő alapos munka, de inkább tekinthető általános helyzetjelentésnek, mint inspiráló célokat, feladatokat kitűző ambicionáló jövőképnek. Erre a pályázó is önkritikusan utal az „Összefoglalás” c. fejezetben. A mai kulturális és anyagi feltételekkel rendelkező helyzetben ez valóban nem könnyű, de a művészetekkel foglalkozó tevékenységek célok nélkül nehezen működnek.
A továbbiakban elsődlegesen említi a nem véletlenszerű építészetileg létrejött szomszédságot, mint az összevonás alapgondolatát, külön kiemelve az átjáró folyosót, mint bizonyítékot. Véleményünk szerint ez nem több, mint  földrajzi helyzet. Ami az átjáró ajtót illeti, inkább értelmezhető a Simonffy Emil Zeneiskola lehetőségének a hiányzó koncertterem pótlására szolgáló Kodály Terembe való átjutáshoz. A szakmaiságra vonatkozó egyéb lehetőségeket eddig is kölcsönösen élveztük.
Ezt követően a Zeneiskola részletes eredményeinek felsorolása következik, mely a pályázó szerint nincs szinkronban a Kodály Szakközépiskolába felvettek arányával. Erre utaló változtatásokat is jó lett volna olvasni.
Végezetül hiányoltuk a szakközépiskolai eredménylistát és felvételi, illetve továbbtanulási mutatóit, mint perspektívát, és mint az előző fejezet problémamegoldását.”

A vonós tanszak véleménye:
„Pallagi Tamás pályázatából kitűnik, hogy jól ismeri az iskola (zeneiskola, szakközépiskola, kollégium) feladatát, jelenlegi lehetőségeit, a tagintézmények egymásra utaltságát. Az összevonással kapcsolatos teendők során azokat jól megismerte.
A vonóstanszak szívesen vette volna, ha pályázatában részletesebben, mélyrehatóbban ismerteti a pedagógiai elképzeléseit, a tehetség megóvására, tehetséggondozásra vonatkozó nézeteit. Kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan képzeli a meglévő tanszakok népszerűségét növelni a körzeti zeneiskoláknál, s velük a kapcsolattartást fejleszteni.
Pallagi Tamás pályázatát a vonós tanszak támogatásra méltónak találta.”

A zongora-orgona- és hárfa tanszak véleménye:
„A pályázó kétségkívül él a helyzetéből adódó előnyével, ami segíti, hogy ismerje az egyesítésből eredő helyzet nehézségeit, pl. átlátja a művészetoktatás alap-, és középfokú képzéséből fakadó erőcsoportosítás lehetséges hasznát, felismeri a kétféle képzési forma különbségeit; a zeneszerető, zeneértő nagyközönség és a professzionális zenészek fejlesztési feladatainak másságát és az ebből adódó lehetséges konfliktushelyzeteket, tisztában van a gazdasági adottságokkal.”

Az alapfokú művészetoktatási intézmény zongora tanszak véleménye:
„Véleményünk szerint a pályázat elsősorban helyzetelemzés, konkrét és részletes vezetői program helyett. Az összevonás adta új problémákat tisztán kell látni a pályázónak, és azok megoldására kellene konkrét feladatokat megjelölnie. Hiányoljuk a Zeneiskola eredménylistájának felvázolása mellé a szakközépiskola eredményeit, ami nagyon fontos a továbbtanulási létszámcsökkenése vizsgálatának szempontjából. Az eredményesség vonzóvá tesz. A Szakközépiskola szakmai eredményessége megfelelő-e ahhoz, hogy odavonzza a továbbtanuló diákokat? Ez mélyebb elemzést kíván.
A pályázó a Szakközépiskola egykori tanára, majd igazgatóhelyettese, így jól ismeri intézményét,
ezért a jövőre vonatkozó elképzelései konkrétabbak a Szakközépiskolát illetően.
Nem látjuk azonban tisztán, hogy a programja milyen szerepet szán a zeneiskolának.
Hogyan látja a két intézmény munkájának egymásra épülését a leírtakon kívül (teremprobléma megoldása, helyettesítési feladatok ellátása, stb.).
Pozitívumként értékeljük viszont egy főállású zongorahangoló-karbantartó alkalmazásának felvetését.

A tanszakunk a véleményezésnél elsődlegesen a tartalmi szempontot vette figyelembe. Nem hunyhattunk szemet azonban stilisztikájának középszerűsége mellett. A rosszul, helytelenül megfogalmazott mondatok több esetben értelmezésbeli problémákat vetettek fel.
Ez a több célú, nagy múltú intézmény mindenképpen megérdemelt volna egy körültekintőbb programot a jövőre nézve, ha „menet közben” készült is.”

Az alapfokú művészetoktatási intézmény fafúvós tanszak véleménye:
„Üdvözöljük az új elképzeléseket (népzenész-, hangkultúra szak, stb.) – ez talán újabb perspektívát jelenthet a továbbtanulóknak is. Hiányoljuk viszont a konkrét elképzeléseket, a kiút-keresés hogyanját, a törekvések megfogalmazását
- a szakmai színvonal emelésére,
- a megye, a beiskolázási körzet iskoláival történő kapcsolattartás, szakmai konzultáció mikéntjére,
- a város életébe való bekapcsolódás további lehetőségeire nézve.
Tudjuk, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben milyen nehéz, szinte lehetetlen feladatot vállal a pályázó, mindenképpen tiszteletet érdemel a vállalkozása. Nagyon tisztességesnek érezzük a felmerült ideiglenességet, az egy évre készült közös dokumentumokat, a korrekció lehetőségét. Ebben az új helyzetben mindenképpen tanulóidőre van szükség, a türelmet a fenntartótól is kérjük.
Formailag kissé nehezítette az olvasást a számtalan gépelési és stilisztikai hiba, kár, hogy nem maradt idő egy alapos, korrekciós átolvasásra.
Felvetett kérdéseinkre választ várva összességében támogathatónak ítéljük a pályázatot.”

Az alapfokú művészetoktatási intézmény szolfézs tanszak véleménye:
„Pallagi Tamás igazgató úr igazgatói állásra benyújtott pályázata mindenre kiterjedően pontos, alapos „helyzetjelentés”.
Kicsit fájlaljuk, hogy a „Kodály” tanuló létszámának alakulása miatt elmarasztalja az iskolánkat, úgy érezzük a „Simonffy” minden tőle telhetőt eddig is megtett és ezután is azt teszi. Egyetértünk azzal a megállapítással, hogy az eredmények javulásához mindkét intézmény tantestületének hozzá kell járulnia. Szeretnénk egy kicsit többet tudni a következő időszakra szánt tennivalóiról, terveiről, elképzeléseiről.
Mit tesz iskolájának népszerűbbé válásáért? Hogyan szeretné az iskola jó hírét megőrizni, tovább erősíteni? Milyen megoldásokat lát a zenészpálya körül kialakult kedvezőtlen megítélés javítására? Hogyan fogja az iskola hely-és idő-kihasználtságát optimalizálni? Milyen elképzelései vannak a tornaterem elkészülte után a teremmel (táncművészeti szak elindítása?)? Örvendetes a hangkultúra és a népzenész szakok elindítása, de mit érthetünk a „moduláris rendszer 20 %-os szabadsávjában” kifejezésen?”

Az alapfokú művészetoktatási intézmény réz és ütőtanszak véleménye:
„A jelent s a múltat részletesen taglalja. Rálátása van az intézmények munkájára. Hiányoljuk a jövőre vonatkozó konkrétabb stratégiáját.”

Az Oktatási Bizottság véleménye:

Az Oktatási Bizottság 2007. december 17-én személyesen meghallgatja a pályázót, egyidejűleg kialakítja véleményét, amelyet az elnök szóban ismertet.

A fentiekben ismertetett testületi véleményekre is figyelemmel terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé döntéshozatalra a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, továbbá az 1993. évi LXXIX. törvény 18.§-a, 102.§ (2) bekezdésének e.) pontja, az 1992. évi  XXXIII. törvény 23.§ (1)–(2) bekezdései, 61-66.§-ai és 69-70.§-ai, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5.§-a, 14/A.§ (2) bekezdése, 14/C.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 222/2000. (IX. 7.) Kh. határozatra,  a 132/2007. (VI.21.) Ö.h. -ra és a 205/2007. (IX. 06.) Ö.h.-ra

1.) megbízza Pallagi Tamást (4027 Debrecen, Ibolya utca 5. 3/10.), a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium határozatlan időre kinevezett tanárát 2007. december 21. napjától 2013. július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával.

Alapilletményét a „H” fizetési osztály 11. fizetési fokozatában 197.120,-Ft-ban, összesen kerekítve 197.100,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a mindenkori pótlékalap 250 %-ában, azaz 49.000.-Ft-ban, havi illetményét összesen 246.100,-Ft-ban állapítja meg.

2.) Pallagi Tamás, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium magasabb vezetője részére differenciált kereset-kiegészítést állapít meg, melynek mértékét 2007. december 21-től 2008. augusztus 31-ig terjedő időszakra 25.000.-Ft/hó összegben határozza meg. 

3.) Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására.

Határidő:  azonnal
Felelős:  az előkészítésért a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Debrecen, 2007. december 10.

2017. július 29., szombat
Márta, Flóra