Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Lakáspályázatok

2010. szeptember 22., szerda

I. A jelentkezéseket minden esetben írásban a Cívis Ház Zrt. (továbbiakban: bérbeadó) székhelyén a Lakásgazdálkodáson (Debrecen, Iparkamara u. 2. fszt/1. iroda) lehet benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon. A nyomtatvány a Lakásgazdálkodáson beszerezhető, illetve az internetről letölthető.

a.) Szociálisan támogatott személy az lehet, aki cselekvőképes, és sem a pályázó, sem a vele együttköltöző családtagja nem rendelkezik lakástulajdonnal, haszonélvezeti joggal
kivéve: akinek lakáscélú kölcsönszerződését az abból eredő fizetési kötelezettségük nem teljesítése miatt a pénzintézet felmondta, a végrehajtási eljárás folyamatban van, és ennek következtében lakhatásuk veszélybe került.
vagy önkormányzati bérlakás bérleti jogával
kivéve, ha azt a bérbeadónak térítés nélkül leadja.

Szociálisan támogatott pályázónak a jelentkezéskor csatolni kell a DMJV Közgyűlés Szociális Bizottságának határozatát arról, hogy milyen mértékű lakbértámogatásra jogosult, valamint mekkora mértékű önrész vállalására képes. Szociális támogatásra való jogosultság elbírálása a Szociális Osztályon (Debrecen, Kálvin tér 11., Új Városháza), az arra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével kérhető.

b.) Szociális támogatás nélkül minden cselekvőképes természetes személy nyújthat be pályázatot. A pályázó köteles fizetőképességét a jelentkezéskor hitelt érdemlő módon igazolni.
Amennyiben a pályázó az adott lakásra sikeresen pályázik, úgy a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy maga mellett legalább 2 készfizető kezest állítson, illetve a pályázó és a kezesek jövedelme összegének el kell érnie a pályázott lakásra megajánlott lakbér háromszorosát. A bérbeadó előtt a kezesek okiratba foglalt készfizető kezesi nyilatkozatot tesznek arra az esetre, amennyiben a bérlő az esedékes havi lakbért nem fizetné. A kezesek személyét már a pályázatra való jelentkezéskor a pályázónak írásban be kell jelenteni, s egyidejűleg csatolni kell a maga és kezesei jövedelemigazolásait.

II. A pályázatot személyesen, vagy alakilag és tartalmilag megfelelő meghatalmazással rendelkező személy útján lehet megtenni (megfelelő a meghatalmazás akkor, ha a meghatalmazó, valamint 2 tanú kézjegyét tartalmazza, ezen túl szól a képviselet terjedelméről, jelen esetben pontosan meghatározza azt, hogy az konkrétan, dátum szerint meghatározott pályázatra vonatkozik).

III. A pályázó több lakásra is beadhatja pályázatát. Egyidejűleg a jelentkező a lakás egy havi alaplakbérének megfelelő összeget köteles biztosítékként a bérbeadó OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11738008-20238757 számú bankszámlájára lakásonként külön-külön csekken vagy banki átutalással befizetni, a befizető nevének, címének valamint a megpályázott lakás pontos címének feltüntetésével. Az eredménytelenül pályázónak a biztosíték összege 8 munkanapon belül visszajár bankszámlára történő átutalással, vagy postai úton. Egyébként bérleti jogviszony létesítésekor az alaplakbérbe beszámít. A bérbeadó kamatot nem térít.
Amennyiben a pályázó egy lakást elnyer, úgy a többi lakásra beadott pályázata már nem versenyeztethető a többi beadott pályázattal.

IV. A pályázati eljárás a bérbeadó vezetésével zajlik.
A pályázók a lakbér összegére vonatkozóan ajánlataikat írásban, zárt borítékban tehetik meg, mely során egyidejűleg nyilatkozniuk kell arról is, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják és azonos ajánlatok esetén előre hány havi lakbér megfizetését vállalják. A jelentkezési határidő leteltét követően a bérbeadó a pályázatokat nyilvános borítékbontásos eljárásban értékeli, melynél jelen van a DMJV Közgyűlés Szociális Bizottságának elnöke, vagy az általa kijelölt tag.
A borítékbontás napján a pályázatok kiértékelésénél a pályázó jelen lehet, de a megjelenés nem kötelező. A meg nem jelent nyertes pályázókat a bérbeadó értesíti.

V. A bérbeadó mind a szociálisan támogatott mind a szociálisan nem támogatott pályázó esetén is egyaránt azzal köt bérleti szerződést, aki a legmagasabb összegű lakbérre tesz ajánlatot. A lakbér összegére vonatkozó ajánlat ezen pályázatban alaplakbérként (alsó határ) és a maximális lakbérként (felső határ) megjelölt értékek közötti összeg lehet. A felső határnál magasabb összegű érték megjelölése esetén is csak ezen kiírásban szereplő felső határig vesszük figyelembe az ajánlatot és azt érvényesnek tekintjük.

VI. Azonos ajánlatok esetén:
1./ Két azonos ajánlatot tevő szociálisan támogatott pályázó esetén azt kell győztesként kihirdetni, aki nagyobb önrész vállalásra képes.

2./ Fenti azonosság esetén mind a szociálisan támogatott, mind a szociálisan nem támogatott pályázó esetén is egyaránt azt kell győztesként kihirdetni, aki előre több havi bérleti díjat megfizet. (A havi bérleti díj kiszámításánál figyelembe kell venni a szociális támogatás összegét, valamint a 30 %-os bérleti díj kedvezményt.)

3./ További azonosság esetén a sorrendben az a győztes:
- aki 35 év alatti fiatal házasnak minősül.
- aki gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy
- aki GYIVIS elhelyezett (állami gondozottként nagykorúvá vált személy) volt.

4./ Ezen feltételek azonossága esetén a bérlő személyét sorsolás útján választjuk ki.

VII. A lakás méretétől függően a beköltözők száma az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTEK) 85. § (4) bek. a./ pontja alapján került meghatározásra. A számítás alapja az volt, hogy a lakószobák összes alapterületét figyelembe véve 1 főre legalább 6 m2 jusson. Az így kapott létszám maximálisan 1 fővel növelhető, ettől eltérni nem lehet.
Az adott lakásba maximálisan beköltözhető személyek számát – melyet a pályázónak a pályázat beadásakor figyelembe kell vennie - a pályázati felhívás tartalmazza.

VIII. A bérbeadó a nyertes pályázóval 5 évre szóló bérleti szerződést köt.
Önkormányzati bérlakásra nem köthető bérleti szerződés azzal, aki: 

- önkényes lakásfoglalónak,
- jogcímnélküli lakáshasználónak minősül,
- az önkormányzat felé lakbér vagy lakáshasználati díj tartozással rendelkezik,
- bérlakása leadásakor az önkormányzattól térítési díjat kapott,
- önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződése együttélési szabályok megszegése, vagy a bérlemény rongálása miatt szűnt meg.

IX. Az eredményhirdetés napjától – írásban történő kiértesítés esetén a levél kézhezvételétől – számított 5 munkanapon belül köthető meg a bérleti szerződés. Amennyiben a bérlő ezen időpont alatt bérleti szerződést nem köt, úgy a biztosíték összegét elveszíti, azt a bérbeadótól nem követelheti vissza.

X. A bérbeadó a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. Visszavonás esetén a biztosítékként elhelyezett összegeket a jelentkezőknek haladéktalanul visszafizeti.
A pályázatra jelentkező a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig vonhatja vissza jelentkezését.
A bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéskötést megtagadja, amennyiben őt a pályázó az eljárás során bármi lényeges kérdésben megtévesztette, így különösen, ha hamis adatot szolgáltatott.
Amennyiben a nyertes pályázóval a szerződés nem jön (vagy nem jöhet) létre, a következő legjobb ajánlatot tevővel kell bérleti szerződést kötni.

A nyertes pályázótótól bérbeadó a bérleti szerződés megkötésekor 1.500,-Ft/m2 óvadék összeget kér és 3.000,-Ft szerződéskötési díjat kell fizetnie a bérbeadó pénztárába.
A befizetett óvadék – melynek összegére a bérbeadó kamatot nem térít és kezelési költséget nem számít fel -, a szerződés megszűnésekor visszajár a bérlőnek, amennyiben vele szemben a bérbeadónak követelése nincs.

A nem beköltözhető állapotú lakást a nyertes pályázónak kell rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozni. A lakásra fordított beruházások értékét bérbeadó nem téríti meg, azonban a kiírásban szereplő (szociálisan támogatott személyek esetén a szociális támogatással csökkentett) bérleti díjból 12 hónap időtartamra 30 %-os kedvezmény jár.

XI. A pályázati kiírásban szereplő lakásokat a DMJV Önkormányzatának Közgyűlése a 175/2010. (VII.8.) Ö.h-val elidegenítésre kijelölte a 2010. évben kiírt bérlakás pályázat útján bérlővé váló személyek részére a bérleti szerződés létrejöttétől számított 5 év időtartamra. A bérlővé vált személynek vételi szándékát írásban kell jeleznie bérbeadó felé 10.000,- Ft ügyintézési díj befizetése mellett.
A vételár megállapítását követően a vételár 1,5 %-ának megfelelő összegű ajánlati biztosítékot kell befizetni bérbeadó számlájára. Szerződéskötés esetén a befizetett ajánlati biztosítékot szerződéskötési díjnak tekintjük, amelyet a vételáron felül kell megfizetni.
A vételárnak az adásvételi szerződés megkötésekor, vagy az azt követő 90 napon belül történő megfizetése esetén a vételár a bérlő által a lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházások értékével csökkentett forgalmi érték 90 %-a, részletfizetés esetén a 99 %-a.

Részletfizetés esetén a vételár 20 %-át az adásvételi szerződés megkötésekor kell megfizetni. A fennmaradó vételár hátralékra 15 évi részletfizetést kell engedélyezni, havi egyenlő részletekben. A kamat mértéke a Ptk. szerinti kamathoz igazodik. A vételár hátraléknak a szerződésben vállalt határidő előtti kiegyenlítés esetén a jogosultat 10 % árengedmény illeti meg. A vételár hátralék és járulékai erejéig az Önkormányzat javára jelzálogjogot és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztetünk be.

A 2010. évben kiírt bérlakás-pályázat alapján bérlővé vált személyek, ha nem vásárolják meg a lakást, és az 5 évre kötött szerződésük lejár, új bérleti szerződés velük nem köthető.

A pályázatra jelentkezés új határideje: 2010. november 2-án 12.00 óra

A nyilvános borítékbontás és eredményhirdetés új időpontja, helye:
2010. november 15., 9.00 óra, Debrecen, Iparkamara u. 2. félemelet

Részletes pályázati kiírás: Cívis Ház Zrt. Debrecen, Iparkamara u. 2. földszint 

Pályázati nyomtatványok
Szociális támogatással pályázók részére (doc) Szociális támogatás nélkül pályázók részére (doc)

Lakásgazdálkodás
Ügyfélfogadás időpontja: kedd: 8.00–12.00, csütörtök: 13.00–17.

A pályázatban részvevő lakások listája

A lakások megtekinthetők:

Szociális támogatással pályázók részére meghirdetett lakások:
Október 4. (hétfő): 
8.00–10.00 1–24. sorszámú lakások
14.00–16.00 1–24. sorszámú lakások
Október 5. (kedd): 
14.00–16.00 25–49. sorszámú lakások
Október 6. (szerda): 
8.00–10.00 25–49. sorszámú lakások
14.00–16.00 50–64. sorszámú lakások
Október 7. (csütörtök): 
8.00–10.00 50–64. sorszámú lakások

Szociális támogatás nélkül pályázók részére meghirdetett lakások:
Október 11. 
(hétfő): 8.00–10.00 1–10. sorszámú lakások
14.00–16.00 1–10. sorszámú lakások
Október 12. (kedd): 
14.00–16.00 11–19. sorszámú lakások
Október 13. (szerda): 
8.00–10.00 11–19. sorszámú lakások

Bővebb információ: 52/503-132, 523-202, 503-128

2017. július 29., szombat
Márta, Flóra